Informații de interes public

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Întorsura Buzăului.

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Întorsura Buzăului.

  • Organigrama institutiei – aprobata prin H.C.L. nr. 77/2016
  • Regulamentul de organizare si functionare – aprobat prin H.C.L. nr. 3/2011
  • Programul de funcţionare
   • Luni, marți, miercuri,  joi– 8.00-16.30
   • Vineri: 08.00 – 14.00
  • Program Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
   • Luni, Marți, Joi, între orele: 09.00 – 11.00 si 13.00 – 15.00
   • Miercuri între orele: 09.00 – 11.00 şi 13.00 – 15.00
   • Vineri intre orele: 09.00 – 11.00
   • Program de audienţe:
     Primar, dl. Urdă Raul

     • luni 9,00 -12,00
     • Joi ora 14.00
     Viceprimar, dl. Popica Silviu

     • luni 9,00 -12,00
     • Joi ora 14.00
     Secretar general, dna Găitan Maria – Magdalena

     • marti, ora 9,00-12,00

Programul de audiențe al Consilierilor Locali

Baniță Emil Ovidiu– Ultima miercuri din semestru, orele 14:00-16:00- Sediul USR

Băncilă Leca-Ultima luni din semestru, orele 14:00-16:00-Sediul Consiliului Local

Boricean Gheorghe-Ultima marți din semestru, orele 16:00-18:00-Sediul Consiliului Local 

Bragheșiu Gheorghe Alexandru-Ultima vineri din semestru, orele 14:00-16:00- Sediul Consiliului Local

Bularca Constantin-Ultima joi din semestru, orele 13:00-15:00-Cămin Cultural Floroaia

Cristea Florin-Ultima joi din semestru orele 14:00-16:00, Sediul Consiliului Local

Lunev Mircea Doru-Ultima miercuri din semestru, orele 14:00-16:00- Sediul Consiliului Local

Morar Claudiu-Severian-Ultima vineri din semestru, orele 14:00-16:00-Sediul Consilului Local

Murea Marcel Adrian-Ultima marți din semestru, orele 14:00-16:00-Sediul Consiliului Local

Platon Ștefan-Ultima marți din semestru, orele14:00-16:00-Sediul Consiliului Local

Popica Sorin-Ultima vineri din semestru, orele 14:00-16:00-Sediul Consiliului Local

Strîmbeanu Călin Marian-Ultima vineri din semestru, orele18:00-20:00-Sediul USR

Urdă Ștefan Rădac-Ultima joi din semestru, orele 13:00-15:00-Sediul USR

Înscrierile se fac în fiecare zi la Cabinet Primar.

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei oraşului Întorsura Buzăului

  • Primar, dl. Urdă Raul
  • Viceprimar, dl. Popica Silviu
  • Secretar General al UAT, dna Gaitan Maria – Magdalena
  • Director Economic, Tohaneanu Maria
  • Director Administrare domeniu public și privat, –
  • Director Asistență Socială, Chelemen Ana
  • Sef Serviciu Public Comunitar Local Întorsura Buzăului, Cristea Minodora

Audienţe : Luni –joi 8,30- 11,30

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

 • Matyaș Anca – consilier compartiment relații cu publicul

Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria oraşului Întorsura Buzăului
 • Sediul: oraşul Întorsura Buzăului Str. Mihai Viteazul nr.173 Judeţul Covasna
 • Telefon Centrala – 0267/370337; Fax 0267/370944
 • E-mail: primaria@intorsura.info
 • Site : www.intorsura.info

Lista cuprinzând documentele de interes public, potrivit Legii nr.544/2001, ce constituie informaţii de interes public aprobată prin Hotararea nr.9/2009 a Consiliului Local al Oraşului Intorsura Buzaului.

 • Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, numar de telefon, numar de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Oraşului Intorsura Buzaului, programul de audienţe.
 • Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiilor;
 • Proiecte si Hotărâri ale Consiliului Local al Oraşului Intorsura Buzaului, Dispoziţii emise de Primarul oraşului Intorsura Buzaului cu caracter normativ (exceptia cele cu caracter personal prevazute de Legea nr 677/2001
 • Minutele ale şedinţelor Consiliului Local;
 • Componenţa Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 • Rapoarte întocmite de Primarul Oraşului Intorsura Buzaului privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 • Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri locali şi de viceprimar;
 • Regulamentul de organizarea şi functionarea al Aparatului de specialitate al primarului şi al Consiliului Local al Oraşului Intorsura Buzaului;
 • Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local prin care se aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
 • Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public.
 • Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
 • Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
 • Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 • Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
 • Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Strategia de dezvoltarea socială economică şi turistică a oraşului;
 • Materiale de promovare turistică a oraşului;
 • Materiale informative pentru cetăţeni;
 • Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr.544/2001;
 • Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 • Declaraţiile de avere si interese ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Intorsura Buzaului;
 • Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 • Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr.52/2003.
 • Protocoale de înfrăţire ale oraşului Intorsura Buzaului, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.
 • Planul Local de Actiune pentru Mediu;
 • Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu;
 • Informatii privind Proiectul pentru colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor.
 • Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Codului Fiscal privind impozitele si taxele locale, precum si a altor taxe locale.
 • Informatii privind activitatea cultural si sportiva desfasurata pe teritoriul orasului Intorsura Buzaului.
 • Informatii despre programele cu finantare externa.
 • Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
 • Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Ordonanta nr.34/2006.
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 • Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
 • Programe de asociere pentru realizarea unor programe sociale

Rapoarte privind aplicarea Legii nr.544/2001

2016

Skip to content