Divorț

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi dacă împreună nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Cererea de divorţ, este însoţită de următoarele documente:

  1. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie
  2. documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie
  3. dovada achitării taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
  4. declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Ofiţerul de stare civilã delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ. care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare.

Data eliberării certificatului constituie data la care este desfăcută căsătoria.

Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.

La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii privind desfacerea căsătoriei, numărul de înregistrare al certificatului de divorţ,  menţiunea privind numele de familie al titularului, data până la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează o copie, conformă cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de cãtre unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primãria unităţii administrativ-teritoriale care are în pãstrare dosarul de divorţ, făcându-se menţiuni despre aceasta în dosarul de divorţ.

În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de cãtre primar.

Taxa nu se restituie dacă dosarul se clasează.

date
22/05/17 08:12   Cerere De Divort 22/05/17 08:12
22/05/17 08:12   Declaratie Mentinere Cere Divort 22/05/17 08:12
22/05/17 08:12   Declaratie Renuntare Cerere Divort 22/05/17 08:12
22/05/17 08:12   Proces Verbal 22/05/17 08:12
Skip to content