Evidența persoanelor

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al orașului Întorsura Buzăului primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din orașul Întorsura Buzăului, cât şi din localităţile arondate serviciului, după cum urmează: comuna Sita Buzaului, comuna Barcani, comuna Valea Mare.

Serviciul este aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului.

Atribuții:

 1. Analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
 2. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 3. Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
 4. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 5. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual precum şi procesele verbale de scădere de gestiune;
 6. Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială,
 7. Deserveşte prin staţia mobilă cele 3 comune ( comuna Sita Buzaului, comuna Barcani, comuna Valea Mare) arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Întorsura Buzăului;
 8. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 9. Furnizează în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor datele necesare pentru actualizarea R.N.E.P;
 10. Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 11. Desfăşoară activităţi de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate ca urmare a stabilirii domiciliului din străinătate în România;
 12. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 13. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specific;
 14. Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
 15. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 16. Îndeplineşte și alte atribuţii conform legii.

LEGISLAȚIE APLICATĂ

 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 295/2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul (UE) 679/2016al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 119/ 1996cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Metodologia nr. 64/ 2011privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 21/ 1991a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 41/ 2003privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 287/2009– Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Recomandăm pentru cei care au posibilitatea listarea cererii şi completarea ei înainte de a veni la sediu, semnarea ei se va face doar in fata personalului SPCLEP.

Actele se prezintă în original 

Acte necesare pentru următoarele situații:

 • Înscrierea în ACTUL DE IDENTITATE a mențiunii privind stabilirea reședinței ;
 •                        DOCUMENTE NECESARE:
 1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 2. Actul de identitate al solicitantului ;
 3. Actul cu care se face dovada adresei de reședință, original.

IMPORTANT:

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine – este necesar ca la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, să se menţioneze datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

 

 • Eliberarea CĂRȚII DE IDENTITATE  în situația în care solicitantul se află temporar în străinătate, prin procură consulară;

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 2. Actul de identitate și cartea de alegător ale solicitantului, după caz;
 3. Procura consulară, obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv, original;
 4. Certificatul de naştere în original;
 5. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor în original;
 6. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original;
 7. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original;
 8. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original;
 9. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
 10. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)

 

IMPORTANT:

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului, să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice având atașată o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii speciale trebuie sã se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

 

 • Acte  necesare pentru  eliberarea  CĂRȚII DE IDENTITATE  la  împlinirea  vârstei  de  14  ani;

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate ( se completează și se semnează de către minor şi de către părinte/reprezentant legal);
 2. Certificatul de naştere al minorului, original;
 3. Actul de identitate al unuia dintre părinți/al părintelui la care este încredinţat (în cazul în care părinţii sunt divorţaţi) sau al reprezentantului legal;
 4. Certificatul de căsătorie sau, după caz, certificatul/sentinţa de divorţ a părinţilor, definitivă și irevocabilă, original;
 5. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
 6. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei),

IMPORTANT:

La împlinirea vârstei de 14 ani, în termen de 15 zile, minorul se prezintă la ghişeu, însoţit de unul dintre părinţi, sau după caz, de reprezentantul său legal. Dacă părinții minorului nu sunt proprietarii spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Taxa reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei) se achită la Casieria Primăriei orașului Întorsura Buzăului- Serviciul Impozite și Taxe Locale

 • Acte necesare pentru eliberarea CĂRȚII DE IDENTITATE din următoarele motive:

 expirare, preschimbare., pierdere, furt ,deteriorare, distrugere, schimbare domiciliu, schimbare nume ,schimbare nume-prenume pe cale administrativa);

            DOCUMENTE NECESARE:

           Cerere pentru eliberarea actului de identitate;

 1. Actul de identitate și cartea de alegător ale solicitantului, după caz;
 2. Certificatul de naştere, original ;
 3. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;
 4. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original ;
 5. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original ;
 6. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original ;
 7. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
 8. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei),

            IMPORTANT:

            Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului  public, a           funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

            Taxa reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) se achită la Casieria Primăriei orașului Întorsura Buzăului- Serviciul Impozite și Taxe Locale

 • Eliberarea CĂRȚII DE IDENTITATE provizorii, cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
 2. Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original ;
 3. Cartea de identitate provizorie cu reședință în România, după caz;
 4. Doua fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 5. Certificatul de naştere, original ;
 6. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original;
 7. Certificatul/hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în cazul persoanelor divorţate, original;
 8. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/e, în cazul soțului supraviețuitor, original;
 9. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, , după caz, original;
 10. Actul cu care se face dovada adresei de reședință, original;
 11. Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu).

PRECIZĂRI:

La cerere se atașează şi copii ale filelor paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină. Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

 • Eliberarea CĂRŢII DE IDENTITATE provizorii persoanei care nu deține toate actele necesare eliberării cărţii de identitate;

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 2. Actul de identitate expirat, deteriorat (dacă există);
 3. Doua fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 4. Documentele pe care solicitantul le poate prezenta (certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință de divorț, actul cu care se face dovada adresei de domiciliu), original;
 5. Chitanță reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu)

IMPORTANT:

Cartea de identitate provizorie se eliberează pentru următoarele motive: ” lipsă certificat de naștere “; ” lipsă certificat de căsătorie “; ” lipsă dovadă divorț “; ” lipsă dovada adresei de domiciliu “; ” lipsă locuință “.

Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, declarația de primire în spațiu a găzduitorului va fi dată în scris în fața funcționarului din ghișeu sau a notarului public, a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din străinătate.

Taxa reprezentând contravaloareaa cărții de identitate provizorii (1Leu) se achită la Casieria Primăriei Întorsura Buzăului – Serviciul Impozite și Taxe Locale

 • Eliberarea CĂRȚII DE IDENTITATE la dobândirea cetăţeniei române;

DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 2. Certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice ale României în străinătate, original;
 3. Certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, după caz, emise de autoritățile române, original;
 4. Dovada încetării/desfacerii căsătoriei recunoscută de către autoritățile române, după caz, original;
 5. Certificatele de naștere emise de autoritățile române, ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia românã împreună cu părinţii, original;
 6. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original;
 7. Permis de ședere/Carte de rezidență pentru membrii de familie, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, original;
 8. Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu , original;
 9. Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei),

IMPORTANT:

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi, pentru clarificarea cetăţeniei, către Autoritatea Națională pentru Cetățenie; La eliberarea actului de identitate, persoana în cauzã va preda Permisul de şedere /Cartea de rezidență pentru membrii de familie, pentru a fi remis/ă structurii emitente.

Taxa reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7lei) se achită la  Casieria Primăriei orașului Întorsura Buzăului- Serviciul Impozite și Taxe Locale

 

Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

 • Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zilede la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.
 • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zilede către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
 • Termenul estimativ de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenţa Persoanelor Întorsura Buzăului este de 10 zile, calendaristice.
 • Dacă solicitantul se află într-o situaţie deosebită, ce poate fi justificată cu documente, se poate adresa şefului serviciului pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel meţionat anterior(ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens (audienţă)
 • Având în vedere faptul că normele legale nu prevăd expres posibilitatea eliberării actelor de identitate în regim de urgenţă şi vreo taxă suplimentara pentru astfel de situaţie, singura taxă datorată de către solicitant, este contravaloarea actului de identitate – 7 lei pentru cartea de identitate / 1 leu pentru cartea de identitate provizorie.

Furnizarea Unor Date Din Registrul National De Evidenta A Persoanelor

 Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

 • Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).
 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Regulamentul UE nr. 679/2016. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

NORME PRIVIND LOCUINȚA FAMILIEI

 1. Dispozițiile 321 alin. (1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei. în sensul că aceasta este ,, locuința comună a soților sau în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. ”

Potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321: .. Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile Legii, a unui imobil ca locuința a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. ”

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabilește că „Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.

De asemenea, conform prevederilor alin. (4) și (5) ale art. 322:

 • „Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial;
 • În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei. ”
 1. II. În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului.

– Găzduitorul, să ia la cunoștință că este necesar consimțământul scris al celuilalt soț, în situația în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei.

– În cazul în care găzduitorul declară verbal că imobilul a fost înscris în cartea funciară ca locuință a familiei, funcționarul de evidență a persoanelor va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (ex.: extrasul de carte funciară).

CONTACT

Serviciul Public Comunitar de Evidențǎ a Persoanelor Întorsura Buzăului

strada Mihai Viteazul, numărul 173, județul Covasna, cod poștal 525300

Tel. 0267 370017

 PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni 9:00-11:00 13:00-15:00
Marți 9:00-11:00 13:00-15:00
Miercuri 9:00-11:00 13:00-15:00
Joi 9:00-11:00 13:00-15:00
Vineri 9:00-11:00
Sâmbătă închis închis
Duminică închis închis

 

PROGRAM DE AUDIENȚE S.P.C.L.E.P. Întorsura Buzăului

 CRISTEA MINODORA- șef serviciu

 Joi: 11:00-12:00

PROGRAM DE AUDIENȚE S.P.C.J.E.P. COVASNA

 OLÁH-BADI CSABA- șef serviciu

Luni, marți, miercuri: 10:00-12:00

PROGRAM DE AUDIENȚE D.G.E.P.

 

Grad, nume și prenume Funcția                  Program de

 

audiențe
Comisar-șef de poliție

AUREL-CĂTĂLIN GIULESCU

Director Joi 12:00-14:00
Comisar-șef de poliție

CARMEN-IONELA SÎRB

Împuternicit Director adjunct Miercuri 12:00-14:00
Comisar-șef de poliție

CRĂCIUN DĂNUȚ

Împuternicit Director adjunct Marți 12:00-14:00
Comisar-șef de poliție

DELEANU CORNELIA

Împuternicit Șef Serviciu Coordonare Evidența Persoanelor Marți 12:00-14:00
Comisar-șef de poliție

NICOLETA-DANIELA ENE

Șef Serviciu Central de Stare Civilă Luni 12:00-14:00
Comisar-șef de poliție

NECHITA CRISTIAN

Împuternicit Șef Serviciu Verificări, Actualizări, Dispecerat și Control Acces Vineri 12:00-14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE M.A.I.

Program de audiențe la conducerea M.A.I

Viceprim-ministru,

Ministrul Afacerilor Interne

Marian-Cătălin PREDOIU Marți 17.00 – 19.00
Secretar de stat Chestor general de poliție Bogdan DESPESCU Marți 10.00 – 12.00
Secretar de stat Doctor Raed ARAFAT Vineri 14.00 – 16.00
Secretar de stat Aneta MATEI Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar de stat Adrian VOICAN Joi 10.00 – 12.00
Secretar de stat Romeo SIMIONESCU Joi 12.00 – 14.00
Secretar de stat Chestor principal de poliție Mihai Cătălin NECULA Joi 09.00 – 11.00
Subsecretar de stat Claudia BENCHESCU-PECINGINĂ Marți 11.00 – 13.00
Subsecretar de stat Gheorghe SORESCU Joi 12.00 – 14.00
Subsecretar de stat Adrian PETCU Luni 09.00 – 11.00
Subsecretar de stat Petru BLEDEA Joi 14.00 – 16.00
       
Secretar general
Secretar general adjunct Chestor șef de poliție Ioana DOROBANȚU Marți 09.00 – 11.00
Secretar general adjunct Comisar-șef de poliție Geani – Cătălin NICA Marți 09.00 – 11.00
Secretar general adjunct Ion STOICA Miercuri 09.00 – 11.00

 

date
28/10/21 10:12   Cerere pentru eliberarea actului de identitate 28/10/21 10:12
28/10/21 10:13   Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România 28/10/21 10:13
28/10/21 10:14   Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România 28/10/21 10:14
28/10/21 10:15   Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei 28/10/21 10:15
Skip to content