Evidența persoanelor

 • Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.
 • In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.97/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate
 • Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
 • În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.
 • Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.
 • Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
  • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
  • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
  • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
  • nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
 • Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.
 • Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.
 • În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială ( autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
 • Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.  Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.
 • În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
 • Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 150 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.
 • Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de “copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
 • in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
 • in cazul deteriorarii actului de identitate;
 • in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • in cazul schimbarii sexului;
 • in cazul anularii;
 • in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furt sau distrus;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
 • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original si copie;
  • 1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
   • Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la oficiile poştale ori prin altă modalitate de plată stabilită de administraţia autorităţii publice locale.
   • Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate şi a taxei extrajudiciare de timbru, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.
  • 2. Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Întorsura Buzăului, se achită în numerar, la serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Întorsura Buzăului.

ATENŢIE!

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor. Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

“Notă – În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene”

 • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
 • Termenul efectiv de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Întorsura Buzăului este de 5-10zile
 • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate se poate reduce dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului


 • CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI
 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU


 • Luni: 9,00-11,00 13,00-15,00
 • Marti: 9,00-11,00 13,00-18,30
 • Miercuri: 9,00-11,00 13,00-15,00
 • Joi: 9,00-11,00 13,00-15,00
 • Vineri: 9,00-11,00


SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR (Orașul Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 173, jud. Covasna)
Telefon: 0267 370 017
Şef serviciu: Cristea Minodora
Consilier: Stelea George Viorel