Cadrul juridic

 • Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 • O.G. nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor or. Întorsura Buzăului
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
 • Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
 • Legea nr.119/1996 – republicată – cu privire la actele de stare civilă
 • H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
 • Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română
 • O.G. nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor
 • H.G. nr.220/2006, pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane
 • Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare
 • Codul muncii
 • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romăni, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidență, domiciliul, reședința și actele de identitate a cetățenilor români
 • Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Legea 182/2002 privind Protecția informațiilor clasificate
 • O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările aduse ulterior
 • Legea nr.16/1996, a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările aduse prin OG nr. 39/2006
 • Luni: 8,00-16,00
 • Marți: 8,00-16,00
 • Miercuri: 8,00-18,00
 • Joi: 8,00-16,00
 • Vineri: 8,00-14,00
INREGISTRAREA DECESELOR ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE SÂMBĂTA ȘI DUMINICA ÎNTRE ORELE 8°°- 9°°
COMPARTIMENT STAREA CIVILĂ (Orașul Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 173, jud. Covasna)
Telefon: 0267 370 337
Ofițer de stare civilă: TOHĂNEAN LILIANA-MARIA
Skip to content