Hotărârile consiliului local

date
HOTĂRÂREA NR. 16/2024   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare trasee pentru biciclete, în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”04/04/24 13:14
HOTĂRÂREA NR. 15/2024   privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare sală de sport Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu.04/04/24 13:12
HOTĂRÂREA NR. 14/2024   privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în HCL nr.2/2024 privind aprobarea modificării HCL nr.133/2023 privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase04/04/24 13:12
HOTĂRÂREA NR. 13/2024   privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului04/04/24 13:12
HOTĂRÂREA NR. 12/2024   privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe04/04/24 13:11
HOTĂRÂREA NR. 11/2024   privind aprobarea actualizării Devizului General aprobat prin HCL nr.104/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar04/04/24 13:11
HOTĂRÂREA NR. 10/2024   privind aprobarea modificării art.2 la HCL nr. 91/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transportul public04/04/24 13:10
HOTĂRÂREA NR. 9/2024   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Oraşului Întorsura Buzăului pe anul 202404/04/24 13:10
HOTĂRÂREA NR. 8/2024   privind aprobarea contului de execuție al Oraşului Întorsura Buzăului pentru trim.IV al anului 202304/04/24 13:09
HOTĂRÂREA NR. 7/2024   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare strada Bisericii, oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna04/04/24 13:09
HOTĂRÂREA NR. 6/2024   Deviz Genera HCL 6/202404/04/24 13:08
HOTĂRÂREA NR. 6/2024   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Grădiniță cu 2 săli de grupă, sat Floroaia, Oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna04/04/24 13:08
HOTĂRÂREA NR. 5/2024   anexa la HCL04/04/24 13:07
HOTĂRÂREA NR. 5/2024   privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizarea strazii Meteorului din orasul Întorsura Buzaului, judetul Covasna04/04/24 13:07
HOTĂRÂREA NR. 4/2024   privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu Cabinet Avocat Mazilu Ovidiu Viorel04/04/24 13:07
HOTĂRÂREA NR. 3/2024   privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,IBSV SALUBRITATE” Întorsura Buzăului04/04/24 13:06
HOTĂRÂREA NR. 2/2024   privind aprobarea modificării și completării HCL nr.133/2023 privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 202404/04/24 13:06
HOTĂRÂREA NR. 1/2024   privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al orașului Întorsura Buzăului04/04/24 13:03
HOTĂRÂREA NR. 146/2023   privind alegerea președintelui de ședință23/01/24 13:36
HOTĂRÂREA NR. 145/2023   privind aprobarea organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2024-202523/01/24 13:35
HOTĂRÂREA NR. 144/2023   privind aprobarea reducerii cu 10% a numărului maxim al posturilor corespunzător unităţii administrativ-teritoriale Întorsura Buzăului, stabilit potrivit art. III alin. (81) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/201023/01/24 13:34
HOTĂRÂREA NR. 143/2023   privind transformarea a cinci funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al orașului Întorsura Buzăului23/01/24 13:34
HOTĂRÂREA NR. 142/2023   privind încetarea unor contracte de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul public al orașului Întorsura Buzăului23/01/24 13:34
HOTĂRÂREA NR. 141/2023   privind aprobarea indexarii nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 202423/01/24 13:30
HOTĂRÂREA NR. 140/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202323/01/24 13:30
HOTĂRÂREA NR. 139/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului, în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna23/01/24 13:30
HOTĂRÂREA NR. 138/2023   Privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare infrastructură transport public local in oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna ”23/01/24 13:29
HOTĂRÂREA NR. 137/2023   privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare si modernizarea strazii Meteorului din orasul Întorsura Buzaului, judetul Covasna”23/01/24 13:29
HOTĂRÂREA NR. 136/2023   privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru elaborarea și implementarea Proiectului ”Campus integrat pentru învățământ dual Brașov” aprobat prin HCL nr. 26/202323/01/24 13:28
HOTĂRÂREA NR. 135/2023   privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat pentru constituirea ”Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Brașov” aprobat prin HCL nr. 168/202223/01/24 13:28
HOTĂRÂREA NR. 134/2023   privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2024 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recolteză din fondul forestier /pășune împădurită23/01/24 13:28
HOTĂRÂREA NR. 133/2023   privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2024, din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului23/01/24 13:27
HOTĂRÂREA NR. 132/2023   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2024-202523/01/24 13:27
HOTĂRÂREA NR. 131/2023   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202323/01/24 13:26
HOTĂRÂREA NR. 130/2023   privind aprobarea implementării şi depunerea proiectului „Construire centrală electrică nedispecerizabilă în orașul Întorsura Buzăului Jud. Covasna”23/01/24 13:26
HOTĂRÂREA NR. 129/2023   privind aprobarea acordării subvenției pentru anul 2024 de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/199823/01/24 13:25
HOTĂRÂREA NR. 128/2023   privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.23/01/24 13:25
HOTĂRÂREA NR. 127/2023   pentru aprobarea modificării și completării Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA23/01/24 13:24
HOTĂRÂREA NR. 126/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,IBSV SALUBRITATE să voteze aprobarea Statului actualizat23/01/24 13:24
HOTĂRÂREA NR. 125/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,IBSV SALUBRITATE”, să voteze Actul Adițional la Contractul de delegare23/01/24 13:23
HOTĂRÂREA NR. 124/2023   privind privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului23/01/24 13:20
HOTĂRÂREA NR. 123/2023   privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora, în cazul persoanelor fizice care înregistrează la 31.12.2022, obligații fiscale principale restante către bugetul local al oraşului Întorsura Buzăului23/01/24 13:20
HOTĂRÂREA NR. 122/2023   privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare urbană a orașului Întorsura Buzăului 2023-203023/01/24 13:19
HOTĂRÂREA NR. 121/2023   privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centrală electrică nedispecerizabilă în orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”23/01/24 13:16
HOTĂRÂREA NR. 120/2023   privind aprobarea devizului general, actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului23/01/24 13:15
HOTĂRÂREA NR. 119/2023   privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren extravilan pășune în suprafață totală de 2404370 mp., situat în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, evidențiat în Cartea funciară nr. 25909 Întorsura Buzăului23/01/24 13:15
HOTĂRÂREA NR. 118/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202323/01/24 13:14
HOTĂRÂREA NR. 117/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire şi dotare grădiniţă cu 2 săli de grupă în satul Floroaia, sat aparţinător oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna23/01/24 13:14
HOTĂRÂREA NR. 116/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna23/01/24 13:13
HOTĂRÂREA NR. 115/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”23/01/24 13:13
HOTĂRÂREA NR. 114/2023   privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase din Întorsura Buzăului23/01/24 13:13
HOTĂRÂREA NR. 113/2023   privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de onoare al orașului Întorsura Buzăului”23/01/24 13:12
HOTĂRÂREA NR. 112/2023   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim III al anului 202323/01/24 13:12
HOTĂRÂREA NR. 111/2023   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202323/01/24 13:11
HOTĂRÂREA NR. 110/2023   privind modificarea art.2 la HCL nr.73/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe06/12/23 15:14
HOTĂRÂREA NR. 109/2023   privind alegerea președintelui de ședință06/12/23 15:14
HOTĂRÂREA NR. 108/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV06/12/23 15:14
HOTĂRÂREA NR. 107/2023   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membrii în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat06/12/23 15:13
HOTĂRÂREA NR. 106/2023   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat06/12/23 15:12
HOTĂRÂREA NR. 105/2023   privind aprobarea modificării Anexei nr 2 la HCL nr. 67/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Extindere și realizare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră din sat Brădet06/12/23 15:12
HOTĂRÂREA NR. 104/2023   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna06/12/23 15:11
HOTĂRÂREA NR. 103/2023   privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la amenajarea și reglementarea unei zone aflate în extravilanul orașului Intorsura Buzaului, județul Covasna, pentru pentru infiintarea unui centru de colectare de deseuri prin aport voluntar06/12/23 15:11
HOTĂRÂREA NR. 102/2023   privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”06/12/23 15:10
HOTĂRÂREA NR. 101/2023   privind revocarea parțială a HCL nr.88/2023 privind aprobarea tarifelor pentru activități din sfera serviciului de salubrizare, prestate de S.C. Salubritatea IBSV S.R.L06/12/23 15:10
HOTĂRÂREA NR. 100/2023   privind aprobarea acordării unui sprijin financiar familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntrerupți și persoanelor care împlinesc în anul curent, vârsta de 100 de ani de viață06/12/23 15:10
HOTĂRÂREA NR. 99/2023   privind transformarea a trei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului06/12/23 15:09
HOTĂRÂREA NR. 98/2023
 
privind aprobarea modificării HCL nr.65/3023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare și modernizare a străzilor, Gheorghe Doja, Rândunelelor, Zorilor,
06/12/23 15:09
HOTĂRÂREA NR. 97/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/12/23 15:05
HOTĂRÂREA NR. 96/2023   privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru constituirea ”Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Brașov” aprobat prin HCL nr. 168/202206/12/23 15:05
HOTĂRÂREA NR. 95/2023   privind modificarea Anexei la HCL nr. 26/2023, privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru elaborarea și implementarea proiectului ”Campus integrat pentru învățământ dual Brașov06/12/23 15:05
HOTĂRÂREA NR. 94/2023   privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Întorsura Buzăului și Centrul de cultură al județului Covasna, în scopul organizării Festivalului ”Ciobănașul”.06/12/23 15:04
HOTĂRÂREA NR. 93/2023
 
privind aprobarea procedurii privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu AFM, precum și procesul de înregistrare al acestora
06/12/23 15:03
HOTĂRÂREA NR. 92/2023   privind transformarea a două funcții publice și a unei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului06/12/23 15:03
HOTĂRÂREA NR. 91/2023   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transportul public din orasul Intorsura Buzaului, județul Covasna.06/12/23 15:03
HOTĂRÂREA NR. 90/2023   privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul public al orașului Întorsura Buzăului nr. 23691/11.05.2017, încheiat între U.A.T. Orașul Întorsura Buzăului și Coltofean Ioana-Ana II06/12/23 14:11
HOTĂRÂREA NR. 89/2023   privind aprobarea prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pe bază de biomasă furnizată de către Serviciul public de alimentare cu energie termică al oraşului Întorsura Buzăului, județul Covasna.06/12/23 14:09
HOTĂRÂREA NR. 88/2023   privind aprobarea tarifelor pentru activități din sfera serviciului de salubrizare, prestate de S.C. Salubritatea IBSV S.R.L06/12/23 14:09
HOTĂRÂREA NR. 87/2023   privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Orașului Întorsura Buzăului a Programului „Școală după școală”, în anul școlar 2023-202406/12/23 14:08
HOTĂRÂREA NR. 86/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/12/23 14:08
HOTĂRÂREA NR. 85/2023
 
privind aprobarea scoatereii definitive din circuitul agricol a suprafeței de 3947 mp teren extravilan, având categoria de folosință pășune, pentru Proiectul de utilitate publică și interes local „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar
06/12/23 14:06
HOTĂRÂREA NR. 84/2023   privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de administrare încheiat între UAT Intorsura Buzăului și Scoala Gimnazială Mihail Sadoveanu06/12/23 14:05
HOTĂRÂREA NR. 83/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.06/12/23 14:05
HOTĂRÂREA NR. 82/2023   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim II al anului 202306/12/23 14:04
HOTĂRÂREA NR. 81/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/12/23 14:03
HOTĂRÂREA NR. 80/2023   privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Întorsura Buzăului și Centrul de cultură al județului Covasna, în scopul organizării Festivalului ÎntorsurArt Medieval”.06/12/23 14:00
HOTĂRÂREA NR. 79/2023   privind aprobarea Încheierii unui Acord de parteneriat între orașul Întorsura Buzăului cu Centrul de Cultură a județului Covasna și Asociatia ”CUZIN TOMA – Daca eu pot, poti si tu”, în scopul organizării Festivalului de arta “Film În sat06/12/23 14:00
HOTĂRÂREA NR. 78/2023   privind delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentrul elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI.06/12/23 14:00
HOTĂRÂREA NR. 77/2023   privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru familia Stoica Valentin Sorin care a suferit pierderi în urma deflagrației de gaze,06/12/23 13:59
HOTĂRÂREA NR. 76/2023   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal zona Str. Mihai Viteazul, nr.198A, Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna pentru ZONA COMERCIALA – nr. Proiect 242/202206/12/23 13:58
HOTĂRÂREA NR. 74/2023   privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ale orașului Întorsura Buzăului pentru anul fiscal 202406/12/23 13:56
HOTĂRÂREA NR. 73/2023   privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna” privind imobilele Bloc 1 și Bloc PC 106/12/23 13:56
HOTĂRÂREA NR. 72/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/12/23 13:54
HOTĂRÂREA NR. 71/2023   privind preluarea temporara în administrarea orașului a zonei de siguranță sector de drum national DN 10 pentru realizarea obiectivului “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna“06/12/23 13:48
HOTĂRÂREA NR. 70/2023   privind delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentrul elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI06/09/23 11:00
HOTĂRÂREA NR. 69/2023   privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 94 mp. înscris în CF nr.25261 Întorsura Buzăului cu nr. Cadastral 2526106/09/23 10:59
HOTĂRÂREA NR. 68/2023   privind predarea către MDLPA prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Pod peste râul Buzău, Zona Castelului06/09/23 10:57
HOTĂRÂREA NR. 67/2023   privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod peste râul Buzău, Zona Castelului, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna” aprobați prin HCL nr. 102/201806/09/23 10:56
HOTĂRÂREA NR. 66/2023   privind aprobarea infiintarii sursa D - activitati finantate din venituri proprii – la”LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE06/09/23 10:56
HOTĂRÂREA NR. 65/2023   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare și modernizare a străzilor, Gheorghe Doja ( de la nr.11 la nr. 13 D), Rândunelelor, Zorilor06/09/23 10:55
HOTĂRÂREA NR. 64/2023   privind îndreptare eroare materială cuprinsă în Anexa nr.2 la HCL nr.165/2022 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Întorsura Buzăului06/09/23 10:55
HOTĂRÂREA NR. 63/2023   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. 22/2015 privind aprobarea listei de priorități și repartizare a locuințelor sociale destinate închirierii, aflate în patrimoniul Orașului Întorsura Buzăului06/09/23 10:54
HOTĂRÂREA NR. 62/2023   privind stabilirea apartenentei al imobilelor ap. 3 si 4 din blocul nr .5 str.Ciucaș la domeniul privat al orasului Întorsura Buzăului06/09/23 10:54
HOTĂRÂREA NR. 61/2023   privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Întorsura Buzăului06/09/23 10:53
HOTĂRÂREA NR. 60/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna06/09/23 10:52
HOTĂRÂREA NR. 59/2023   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-Piste de Biciclete în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”06/09/23 10:52
HOTĂRÂREA NR. 58/2023   privind aprobarea întreruperii furnizării energiei termice la Serviciul public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna06/09/23 10:51
HOTĂRÂREA NR. 57/2023   privind aprobarea depunerii proiectului de către UAT al oraşul Întorsura Buzăului pentru Festivalul “CIOBĂNAȘUL”în cadrul programului de finantare nerambursabilă în parterneriat cu Ministerul Culturii06/09/23 09:16
HOTĂRÂREA NR. 56/2023   privind aprobarea depunerii proiectului de către UAT al oraşul Întorsura Buzăului pentru Festivalul “Întorsura Fest” în cadrul programului de finantare nerambursabilă în parterneriat cu Ministerul Culturii06/09/23 09:13
HOTĂRÂREA NR. 55/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/09/23 09:12
HOTĂRÂREA NR. 54/2023   privind aprobarea includerii teritoriului UAT oraș Întorsura Buzăului în Parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților06/09/23 09:12
HOTĂRÂREA NR. 53/2023   privind aprobarea depunerii proiectului de către U.A.T. Oraşul Întorsura Buzăului pentru Festivalul “CIOBĂNAȘUL”în cadrul programului de finanțare nerambursabilă în parteneriat Secretariatul General al Guvernului României06/09/23 09:11
HOTĂRÂREA NR. 52/2023   privind aprobarea depunerii proiectului de către UAT al oraşul Întorsura Buzăului pentru Festivalul ”Intorsura Fest” în cadrul programului de finanțare nerambursabilă organizat de Secretariatul General al Guvernului României06/09/23 09:11
HOTĂRÂREA NR. 51/2023   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna06/09/23 09:10
HOTĂRÂREA NR. 50/2023   privind aprobarea bilanțului energetic al Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna06/09/23 09:10
HOTĂRÂREA NR. 49/2023   privind aprobarea denumirii investiției „Construire bază sportivă de TIP 2, Zona Campingului, FN, oraş Întorsura Buzăului”, cuprinsă pe lista obiectivelor de investiții la Compania Națională de investiții “C.N.I.”- S.A06/09/23 09:09
HOTĂRÂREA NR. 48/2023   privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”06/09/23 09:09
HOTĂRÂREA NR. 47/2023   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Extindere și reabilitare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”06/09/23 09:08
HOTĂRÂREA NR. 46/2023   privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ” Extindere și reabilitare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”,06/09/23 08:45
HOTĂRÂREA NR. 45/2023
 
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 2022
06/09/23 08:44
HOTĂRÂREA NR. 44/2023   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202306/09/23 08:44
HOTĂRÂREA NR. 43/2023   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim I al anului 202306/09/23 08:42
HOTĂRÂREA NR. 42/2023   privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Întorsura Buzăului și Asociația Sic-Art Egyesulet10/05/23 09:23
HOTĂRÂREA NR. 41/2023   privind aprobarea instituirii Programului de interes public local ”Un pom pentru generația viitoare”10/05/23 09:22
HOTĂRÂREA NR. 40/2023   privind aprobarea participării UAT al oraşului Întorsura Buzăului în cadrul programului privind casarea autovehiculelor uzate și a contribuției proprii necesare realizării proiectului ”CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE ÎN ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI”10/05/23 09:22
HOTĂRÂREA NR. 39/2023   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă / periodică și reparații străzi, poduri și podețe, din Orașul Întorsura Buzăului pentru pe anul 202310/05/23 09:21
HOTĂRÂREA NR. 38/2023   privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în ordinea punctajului obținut10/05/23 09:21
HOTĂRÂREA NR.   Hcl 38-202310/05/23 09:20
HOTĂRÂREA NR. 37/2023   privind aprobarea Contractului de închiriere a unei suprafete de 8000 mp teren, încheiat între Compania Națională de Căi Ferate (CFR) și UAT orașul Întorsura Buzăului,10/05/23 09:20
HOTĂRÂREA NR. 36/2023   privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență pentru familiile care au suferit pierderi în urma deflagrației de gaze, din Blocul nr. 8 scara D, str. Ciucaș oraș Întorsura Buzăului10/05/23 09:19
HOTĂRÂREA NR. 35/2023   alegerea presedintelui de ședință10/05/23 09:19
HOTĂRÂREA NR. 34/2023   Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între orașul Intorsura Buzăului și Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială, în vederea asigurării de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice10/05/23 09:19
HOTĂRÂREA NR. 33/2023   Privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu10/05/23 09:18
HOTĂRÂREA NR. 32/2023   privind transformarea unor funcții publice de execuție și contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului.10/05/23 09:17
HOTĂRÂREA NR. 31/2023   privind aprobarea actualizării Devizului general la obiectivul de investiții “Amenajarea căilor de acces pietonal din oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna,10/05/23 09:17
HOTĂRÂREA NR.   Hcl 31-202310/05/23 09:16
HOTĂRÂREA NR. 30/2023   Privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investiţii „Extindere asfaltare strada Floroita, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna” aprobat prin HCL nr.70/202010/05/23 09:16
HOTĂRÂREA NR. 29/2023   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202310/05/23 09:15
HOTĂRÂREA NR. 28/2023   privind aprobarea participării UAT oraș Întorsura Buzăului la Programul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă- PNRR- Componenta 15-EDUCAȚIE, din cadrul apelului de proiecte10/05/23 09:15
HOTĂRÂREA NR. 27/2023   privind modificarea HCL nr.114/2022 privind participarea orașului Întorsura Buzăului la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”10/05/23 09:14
HOTĂRÂREA NR. 26/2023   privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru elaborarea și implementarea proiectului ”Campus integrat pentru învățământ dual Brașov”10/05/23 09:14
HOTĂRÂREA NR. 25/2023   privind aprobarea participării UAT Întorsura Buzăului la programul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul IV. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație10/05/23 09:13
HOTĂRÂREA NR. 24/2023   privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de recreere, de tineret, sportive10/05/23 09:13
HOTĂRÂREA NR. 23/2023   privind aprobarea modificării HCL nr.6/202310/05/23 09:12
HOTĂRÂREA NR. 22/2023   privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru, ce se va încheia între oraşul Întorsura Buzăului şi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”10/05/23 09:10
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-22-202310/05/23 09:10
HOTĂRÂREA NR. 21/2023   privind aprobarea modificării HCL nr.123/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/23 09:10
HOTĂRÂREA NR. 20/2023   privind aprobarea modificării HCL nr.122/2022 privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi reabilitare reţea de apă în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/23 09:10
HOTĂRÂREA NR. 19/2023   privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului10/05/23 09:09
HOTĂRÂREA NR. 18/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii ” Piste pentru biciclete în Orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/23 09:09
HOTĂRÂREA NR. 17/2023   privind aprobarea modificării HCL nr. 130/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”10/05/23 09:08
HOTĂRÂREA NR. 16/2023   privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/201710/05/23 09:06
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-16-202310/05/23 09:06
HOTĂRÂREA NR. 15/2023   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transportul public din orasul Intorsura Buzaului, județul Covasna10/05/23 09:06
HOTĂRÂREA NR. 14/2023   privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Întorsura Buzăului să reprezinte interesele in contradictoriu cu Tohăneanu Iulian-Petru în dosarele civile nr. 112/119/2023 și nr.487/248/202210/05/23 09:05
HOTĂRÂREA NR. 13/2023   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202310/05/23 09:04
HOTĂRÂREA NR. 12/2023   privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase din Întorsura Buzăului10/05/23 09:04
HOTĂRÂREA NR. 11/2023   privind insușirea Contractului de parteneriat pentru constituirea ”Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Brașov10/05/23 09:04
HOTĂRÂREA NR. 10/2023   privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”10/05/23 09:03
HOTĂRÂREA NR. 9/2023   privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic Mircea Eliade, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”10/05/23 09:02
HOTĂRÂREA NR. 8/2023   privind aprobarea repartizării unei locuințe de serviciu pentru specialiști, destinată închirierii, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Ciucaș, bl. 7C, et.1, ap.5, județul Covasna10/05/23 09:01
HOTĂRÂREA NR. 7/2023   privind aprobarea modificării cap.IV din anexa nr.3 la Hotărârea nr.92/2022 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale ale oraşului Întorsura Buzăului pentru anul fiscal 2023 cu indicele de inflație de 5,1%10/05/23 09:01
HOTĂRÂREA NR. 6/2023   privind aprobarea predării către MDRAP, prin „CNI” SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire şi dotare bază sportivă de tip 2, Zona Camping, oraş Întorsura Buzăului10/05/23 08:59
HOTĂRÂREA NR. 5/2023   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2023, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare10/05/23 08:58
HOTĂRÂREA NR. 4/2023   privind aprobarea organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2023-202410/05/23 08:57
HOTĂRÂREA NR. 3/2023   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202310/05/23 08:56
HOTĂRÂREA NR. 2/2023   privind aprobarea validării Dispozitiei nr.1/2023 a primarului orașului Intorsura Buzăului privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al oraşului Întorsura Buzăului a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 30.12.202210/05/23 08:55
HOTĂRÂREA NR. 1/2023   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 202210/05/23 08:55
HOTĂRÂREA NR. 171/2022   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202210/05/23 08:54
HOTĂRÂREA NR. 170/2022   privind modificarea HCL 130/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă-PNRR-10/05/23 08:52
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-170-202210/05/23 08:52
HOTĂRÂREA NR. 169/2022   privind aprobarea comasarii a unor imobile-teren pășune, extravilan, proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului, situate în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, str. DJ 121, județul Covasna27/12/22 13:44
HOTĂRÂREA NR. 168/2022   privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru constituirea ”Consorțiului regional integrat pentru învățământ dual Brașov27/12/22 13:44
HOTĂRÂREA NR. 167/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Asfaltare și modernizare a străzilor, Gheorghe Doja (de la nr.11 la nr.13 D), Rândunelelor, Zorilor, orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna27/12/22 13:43
HOTĂRÂREA NR. 166/2022   aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale27/12/22 13:43
HOTĂRÂREA NR. 165/2022   privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Întorsura Buzăului27/12/22 13:42
HOTĂRÂREA NR. 164/2022   privind alegerea presedintelui de sedinta27/12/22 13:42
HOTĂRÂREA NR. 163/2022   privind aprobarea indexarii nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 202327/12/22 13:41
HOTĂRÂREA NR. 161/2022   privind alegerea președintelui de ședință27/12/22 13:41
HOTĂRÂREA NR. 160/2022   privind aprobarea accesării Programului Operaţional Infrastructura Mare şi a indicatorilor tehnico-economici estimați pentru obiectivul de investiții “Construire centrală electrică nedispecerizabilă în orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”27/12/22 13:41
HOTĂRÂREA NR. 159/2022   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202227/12/22 13:40
HOTĂRÂREA NR. 158/2022   privind participarea Orașului Întorsura Buzăului la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură27/12/22 13:40
HOTĂRÂREA NR. 157/2022   privind aprobarea acordării subvenției pentru anul 2023 de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/199827/12/22 13:39
HOTĂRÂREA NR. 156/2022   privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren extravilan pășune în suprafață totală de 128523 mp., situat în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, evidențiat în Cartea funciară nr. 2651527/12/22 13:39
HOTĂRÂREA NR. 155/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”27/12/22 13:38
HOTĂRÂREA NR. 154/2022   privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială27/12/22 13:37
HOTĂRÂREA NR. 153/2022   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2023-202427/12/22 13:37
HOTĂRÂREA NR. 152/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire şi dotare grădiniţă cu 2 săli de grupă în sat Floroaia nr.142A, oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna27/12/22 13:36
HOTĂRÂREA NR. 151/2022   privind aprobarea inventarieri la nivelul Unității Administrativ Teritoriale oraș Întorsura Buzăului a materiei impozabile pentru fundamentarea bugetului local al anului fiscal 2023.27/12/22 13:36
HOTĂRÂREA NR. 150/2022   privind aprobarea Regulamentului de acordare/ valorificare directa a materialui lemnos către populația orașului Întorsura Buzăului27/12/22 13:35
HOTĂRÂREA NR. 149/2022   privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recolteză din fondul forestier /pășune împădurită proprietatea UAT al orașului Întorsura Buzăului27/12/22 13:34
HOTĂRÂREA NR.   HCL-149-202227/12/22 13:34
HOTĂRÂREA NR. 148/2022   privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2023, din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului27/12/22 13:34
HOTĂRÂREA NR. 147/2022   privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului și disponibilizarea unor bunuri mobile din domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului10/11/22 13:24
HOTĂRÂREA NR. 146/2022   privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului10/11/22 13:23
HOTĂRÂREA NR. 145/2022   privind aprobarea studiului de oportunitate și fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului.10/11/22 12:56
HOTĂRÂREA NR. 144/2022   privind aprobarea registrului spațiilor verzi din orașul Întorsura Buzăului.10/11/22 12:56
HOTĂRÂREA NR. 143/2022   privind aprobarea racordării sistemului de alimentare cu apă și canalizare a comunei Barcani, la sistemul de alimentare cu apă și canalizare a orașului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/11/22 12:56
HOTĂRÂREA NR. 142/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Construire centrală electrică nedispecerizabilă în orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”10/11/22 12:55
HOTĂRÂREA NR. 141/2022   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului nr. 116/2021 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Întorsura Buzăului10/11/22 12:55
HOTĂRÂREA NR. 140/2022   privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Întorsura Buzăului nr. 138/2021 privind vânzarea locuinței ANL, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr. 7, bloc 1T, etaj III, apartament nr. 710/11/22 12:53
HOTĂRÂREA NR. 139/2022   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202210/11/22 12:52
HOTĂRÂREA NR. 138/2022   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim III al anului 202210/11/22 12:52
HOTĂRÂREA NR. 137/2022   privind aprobarea modificării HCL nr. 124/2022 privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat10/11/22 12:50
HOTĂRÂREA NR. 136/2022   privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT oraș Întorsura Buzăului cu comuna Barcani pentru realizarea proiectului “Inoirea parcului auto al Serviciului public de transport al comunei Barcani”10/11/22 12:26
HOTĂRÂREA NR. 135/2020   privind alegerea preşedintelui de şedinţă10/11/22 12:25
HOTĂRÂREA NR. 134/2022   privind aprobarea acordării unui sprijin financiar familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 202218/10/22 14:40
HOTĂRÂREA NR. 133/2022   privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sală de sport Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu” în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 —Valul renovării, axa 218/10/22 14:39
HOTĂRÂREA NR. 132/2022   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202218/10/22 14:39
HOTĂRÂREA NR. 131/2022   privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr.112/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”18/10/22 14:34
HOTĂRÂREA NR.   131anexe18/10/22 14:34
HOTĂRÂREA NR. 130/2022   privind aprobarea depunerii proiectului „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna” prin -PNRR- Componenta C3 - Managementul deşeurilor, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A18/10/22 14:34
HOTĂRÂREA NR. 129/2022   privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.15/2021 privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al orașului Întorsura Buzăului18/10/22 14:33
HOTĂRÂREA NR. 128/2022   privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității18/10/22 14:32
HOTĂRÂREA NR. 127/2022   privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbană și funcțională existentă în zona : str. Mihai Viteazu, nr.198 A., Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna pentru ELABORARE P.U.Z. ,,ZONA COMERCIALA18/10/22 14:32
HOTĂRÂREA NR. 126/2022   privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului18/10/22 14:32
HOTĂRÂREA NR. 125/2022   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membrii în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Întorsura Buzăului18/10/22 14:30
HOTĂRÂREA NR.   12518/10/22 14:30
HOTĂRÂREA NR. 124/2022   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2022-202318/10/22 14:30
HOTĂRÂREA NR. 123/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale și Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi reabilitare reţea de canalizare în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”18/10/22 14:30
HOTĂRÂREA NR. 122/2022
 
privind aprobarea Notei Conceptuale și Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere şi reabilitare reţea de apă în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”
18/10/22 14:29
HOTĂRÂREA NR. 121/2022   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202229/09/22 15:43
HOTĂRÂREA NR. 120/2022   privind aprobarea modificarii HCL nr. 42/2022 privind aprobarea depunerii proiectului Eficientizarea energetica a blocurilor de locuinte din orasul Intorsura Buzaului29/09/22 15:41
HOTĂRÂREA NR. 119/2022   privind aprobarea Regulamentului privind acordarea subventiilor de la bugetul local catre asociatii, fundatii si culte recunoscute in Romania29/09/22 15:40
HOTĂRÂREA NR. 118/2022   privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta cu Cabinet Avocat Mazilu Ovidiu Viorel29/09/22 15:38
HOTĂRÂREA NR. 117/2022   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202229/09/22 15:37
HOTĂRÂREA NR. 116/2022   privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4770/12.09.2002 încheiat între Orașul Întorsura Buzăului și Vodafone România S.A.22/08/22 11:24
HOTĂRÂREA NR. 115/2022   Privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public şi aprobarea devizului22/08/22 11:24
HOTĂRÂREA NR. 114/2022   privind participarea Orașului Întorsura Buzăului la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”22/08/22 11:23
HOTĂRÂREA NR. 113/2022   privind mandatarea reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV22/08/22 11:23
HOTĂRÂREA NR. 112/2022   Privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna” la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei22/08/22 11:06
HOTĂRÂREA NR. 111/2022   privind mandatarea reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV22/08/22 11:06
HOTĂRÂREA NR. 110/2022   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Scoală Gimnazială Mihail Sadoveanu,22/08/22 11:05
HOTĂRÂREA NR. 108/2022   privind aprobarea actului Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân22/08/22 11:04
HOTĂRÂREA NR. 107/2022   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului pentru a vota aprobarea proiectului actului adițional nr.1 la Contractul de delegare al gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor22/08/22 11:03
HOTĂRÂREA NR. 106/2022   privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual, funcții de conducere și execuție din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică22/08/22 11:03
HOTĂRÂREA NR. 105/2022   privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al orașului Întorsura Buzăului22/08/22 11:02
HOTĂRÂREA NR. 104/2022   privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”,22/08/22 11:00
HOTĂRÂREA NR. 103/2022   privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Întorsura Buzăului să reprezinte interesele in Dosarul civil nr.882/119/2022 aflat pe rolul instanței de judecată22/08/22 10:57
HOTĂRÂREA NR. 102/2022   privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbană și funcțională existentă în zona Sat. Floroaia, nr. F.N., Orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna pentru ELABORARE P.U.Z. ,,ZONA DE LOCUIT”22/08/22 10:56
HOTĂRÂREA NR. 101/2022   privind aprobarea modificării și completării HCL nr.60/2013 privind trecerea în folosinţă gratuită a unui imobil clădire în suprafată construită de 370 mp compus din subsol şi parter (cladire spital vechi – secţia Obstetrică -Ginecologie)22/08/22 10:56
HOTĂRÂREA NR. 100/2022   privind aprobarea dezmembrării imobilelor situate în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, evidențiate în Cartea funciară22/08/22 10:53
HOTĂRÂREA NR. 99/2022   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim II al anului 202222/08/22 10:53
HOTĂRÂREA NR. 98/2022   privind angajarea unui avocat in dosarul civil nr.1399/119/202101/08/22 11:17
HOTĂRÂREA NR. 97/2022   privind participarea Orasului Intorsura Buzaului la Programul judetean pentru sprijinirea Programului Scoala dupa scoala in perioada 2022-202301/08/22 11:16
HOTĂRÂREA NR. 96/2022   privind alegerea presedintelui de sedinta01/08/22 11:15
HOTĂRÂREA NR. 95/2022   privind aprobarea Planului Urbanistic- Zona Comerciala, str. Mihai Viteazul, nr. 121A CF.26280 Intorsura Buzaului, Judetul Covasna, pentru Construire super-hyper-market01/08/22 11:13
HOTĂRÂREA NR. 94/2022   privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta Intorsura Buzaului01/08/22 11:12
HOTĂRÂREA NR. 93/2022   privind transformarea unei functii contractuale de executie, vacanta din cadrul Compartimentului Cabinete medicale scolare, Directia de Asistenta Sociala01/08/22 11:10
HOTĂRÂREA NR. 92/2022   privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale ale orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202301/08/22 08:15
HOTĂRÂREA NR. 91/2022   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii oviectivului de investitii Introducerea cablurilor electrice in subteran08/06/22 17:12
HOTĂRÂREA NR. 90/2022   privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Asfaltare si modernizare drum de acces si curte Scoala08/06/22 17:11
HOTĂRÂREA NR. 89/2022   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202208/06/22 17:09
HOTĂRÂREA NR. 88/2022   privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a actiunilor culturale, pentru activitati/actiuni culturale, tineret, sportive si sociale06/06/22 14:46
HOTĂRÂREA NR. 87/2022   privind emiterea unui acord de principiu in vederea efectuarii unor sapaturi de catre UAT Barcani06/06/22 14:45
HOTĂRÂREA NR. 86/2022   privind aprobarea incheierii Protocolului intre UAT intorsura Buzaului si Administratia Bazinala de Apa Buzau06/06/22 14:43
HOTĂRÂREA NR. 85/2022   privind aprobarea vanzarii locuintei ANL, situata in orasul Intorsura Buzaului catre Lepsa Ramona Bianca06/06/22 14:42
HOTĂRÂREA NR. 84/2022   privind aprobarea vanzarii locuintei ANL, situata in orasul Intorsura Buzaului catre Boricean Carmen Alina06/06/22 14:40
HOTĂRÂREA NR. 83/2022   privind aprobarea Contractului de delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale06/06/22 14:39
HOTĂRÂREA NR. 82/2022   privind aprobarea studiului de oportunitate si fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor06/06/22 14:38
HOTĂRÂREA NR. 81/2022   privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui imobil06/06/22 14:35
HOTĂRÂREA NR. 80/2022   privind aprobarea modificarii HCL nr. 68/2022 privind vanzarea locuintei ANL catre Lascu Ioan Romulus06/06/22 14:34
HOTĂRÂREA NR. 79/2022   privind aprobarea modificarii HCL nr. 66/2022 privind vanzarea locuintei ANL catre Murea Ileana Stefania06/06/22 14:32
HOTĂRÂREA NR. 78/2022   privind aprobarea modificarii HCL nr. 66/2022 privind vanzarea locuintei ANL catre Bota Mihaela06/06/22 14:17
HOTĂRÂREA NR. 77/2022   privind modificarea HCL nr. 65/2022 privind aprobarea vanzarii locuintei ANL catre Bobes Sorin06/06/22 14:16
HOTĂRÂREA NR. 76/2022   privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202106/06/22 14:16
HOTĂRÂREA NR. 75/2022   privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.42/2022 privind Eficintizarea energetica a blocurilor de locuinte din orasul Intorsura Buzaului06/06/22 14:15
HOTĂRÂREA NR. 74/2022   privind aprobarea participarii la PNRR Componenta 10 -Asigurarea infrastructurii ITS/TIC pentru transportul public06/06/22 14:15
HOTĂRÂREA NR. 73/2022   privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre UAT oras Intorsura Buzaului cu Comuna Barcani06/06/22 14:13
HOTĂRÂREA NR. 72/2022   privind aprobarea participarii orasului la PNRR Componenta C10-Inlocuirea parcului de vehicole destinate transportului public06/06/22 14:12
HOTĂRÂREA NR. 70/2022   privind aprobarea participarii orasului la PNRR Eficietizarea energetica a Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu06/06/22 14:12
HOTĂRÂREA NR. 71/2022   privind aprobarea participarii orasului la PNRR Componenta C10-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste de biciclete si alte vehicule electrice06/06/22 14:11
HOTĂRÂREA NR. 68/2022   privind aprobarea vânzării locuintei A.N.L. situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei nr. 7, bloc 3T, etaj 1, apartament nr. 4, județ Covasna, C.F. 25738-C1-U4 către Lascu Ioan Romulus06/06/22 14:11
HOTĂRÂREA NR. 69/2022   privind aprobarea participarii orasului la PNRR -Eficientizarea energetica a Liceului Teoretic Mircea Eliade06/06/22 14:11
HOTĂRÂREA NR. 67/2022   privind aprobarea vânzarii locuintei A.N.L. situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei nr. 7, bloc 2T, etaj 2, apartament nr. 6, județ Covasna, C.F. 25737-C1-U6 către Murea Ileana Stefania06/06/22 14:10
HOTĂRÂREA NR. 66/2022   privind aprobarea vânzării locuintei A.N.L. situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei nr. 7, bloc 2T, etaj 4, apartament nr. 10, județ Covasna, C.F. 25737-C1-U10 către BOTA MIHAELA06/06/22 14:10
HOTĂRÂREA NR. 65/2022   privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul nr. 141 A, bloc 6, scara H, etaj M, apartament nr. 13, județ Covasna, către Bobes Sorin06/06/22 14:05
HOTĂRÂREA NR. 64/2022   privind aprobarea modificării HCL nr. 43/2021 privind aprobarea Notei Conceptuale şi Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu06/06/22 14:05
HOTĂRÂREA NR. 63/2022   privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență numitului Stroe George Dorin06/06/22 14:04
HOTĂRÂREA NR. 62/2022   privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la repartizarea locuințelor ANL disponibile, pentru anul 202206/06/22 14:03
HOTĂRÂREA NR. 61/2022   privind aprobarea contului de execuție bugetară al orașului Întorsura Buzăului pentru trimestrul I al anului 202206/06/22 14:02
HOTĂRÂREA NR. 60/2022   privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, de receere,06/06/22 14:02
HOTĂRÂREA NR. 59/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.143/2021 privind aprobarea vânzarii locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei nr.7,Bl 2T, et.2,ap.5 către BULARCA (STOICA) CONSTANTINA.06/06/22 13:58
HOTĂRÂREA NR. 58/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.142/2021 privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7 Bl 2T ,ap. 3, județul Covasna, către MUNTEAN NICOLAE CRISTIAN06/06/22 13:57
HOTĂRÂREA NR. 57/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.141/2021 privind aprobarea aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bloc 1T, etaj I, ap. nr.3, județul Covasna, către PIȘTEA ALEXANDRA06/06/22 13:57
HOTĂRÂREA NR. 56/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.140/2021 privind aprobarea vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 4T, Et.2, Ap.5, județul Covasna, către STROIE BOGDAN06/06/22 13:56
HOTĂRÂREA NR. 55/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.139/2021 privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 4T, Et.1, Ap.4, județ Covasna, către CERNICA AGNES06/06/22 13:56
HOTĂRÂREA NR. 54/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.144/2021 privind aprobarea vânzarea locuinței ANL, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr141A, bloc 6 H ap. nr.1, județul Covasna, către IACOB GHEORGHIȚA06/06/22 13:55
HOTĂRÂREA NR. 53/2022   privind aprobarea modificarii HCL nr. 137/2021 privind vanzarea locuintei ANL situata in str Serei nr. 7 bloc 3T t 3 ap 8 catre Cristea Valentin06/06/22 13:54
HOTĂRÂREA NR. 52/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.136/2021 privind aprobarea vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul nr.141 A, bloc 6, scara H, etaj 1,apartament nr.5, județ Covasna, către GĂITAN (HOSU) ELENA CĂTĂLINA10/05/22 11:17
HOTĂRÂREA NR. 51/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr.135/2021 privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 1T, Et.2, Ap.5, județ Covasna, către STEFAN LUCIAN10/05/22 11:17
HOTĂRÂREA NR. 50/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 134/2021 privind aprobarea vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 2T, Et.3, Ap.8, județ Covasna, către DABIJA-KELEMEN ANDREEA10/05/22 11:16
HOTĂRÂREA NR. 49/2022   privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 133/2021 privind aprobarea vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 1T, Et.3, Ap.8, județ Covasna, către VIZITEU CONSTANTIN CIPRIAN10/05/22 11:16
HOTĂRÂREA NR. 48/2022   privind însușirea de către Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului a Procesului-verbal de licitație nr.1 înregistrat sub nr.26123/11.04.2022, încheiat la data de 06.04.202210/05/22 11:15
HOTĂRÂREA NR. 47/2022   privind aprobarea participării Orașului Întorsura Buzăului la „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediu rural”, în perioda 2021-2024,10/05/22 11:14
HOTĂRÂREA NR. 46/2022   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pntru anul 202210/05/22 11:14
HOTĂRÂREA NR. 45/2022   privind aprobarea desemnării unui reprezentant al orașului Întorsura Buzăului în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean R.A10/05/22 11:13
HOTĂRÂREA NR. 44/2022   privind aprobarea înființării unei societății ENERGOTERM INTORSURA S.R.L., ca societate de interes local10/05/22 11:12
HOTĂRÂREA NR. 43/2022   privind aprobarea actualizarii Devizului General al Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) la obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Centrul Cultural10/05/22 11:12
HOTĂRÂREA NR. 42/2022   privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”10/05/22 11:11
HOTĂRÂREA NR. 41/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/22 11:11
HOTĂRÂREA NR. 40/2022   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/ periodică și reparații străzi, poduri și podețe, din orașul Întorsura Buzăului pentru pe anul 202210/05/22 11:10
HOTĂRÂREA NR. 39/2022   privind alegerea președintelui de ședință10/05/22 11:10
HOTĂRÂREA NR. 38/2022   privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă la nivelul orașului Întorsura Buzăului – Campania „Tu decizi pentru Întorsura Buzăului!10/05/22 11:09
HOTĂRÂREA NR. 37/2022   privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân10/05/22 11:09
HOTĂRÂREA NR. 36/2022   privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea orașului Întorsura Buzăului, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii10/05/22 11:08
HOTĂRÂREA NR. 35/2022   privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului10/05/22 11:08
HOTĂRÂREA NR. 34/2022   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2022, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat10/05/22 11:07
HOTĂRÂREA NR. 33/2022   privind aprobarea modificării HCL nr.45/2021 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul “Amenajare teren multisport, Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/22 11:07
HOTĂRÂREA NR. 32/2022   privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.15/2019 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind stabilirea unor măsuri tehnico-administrative pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea Serviciului10/05/22 11:06
HOTĂRÂREA NR. 31/2022   privind aprobarea inițierii procedurii pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de interes local cu asociat unic oraşul Întorsura Buzăului, prin Consiliul Local al oraşului Întorsura Buzăului10/05/22 11:06
HOTĂRÂREA NR. 30/2022   privind aprobarea criteriilor de performanță și responsabilităților specifice ale funcției contractuale de conducere ”administrator public” din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului10/05/22 11:05
HOTĂRÂREA NR. 29/2022   privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.2 la HCL nr. 119/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual10/05/22 11:04
HOTĂRÂREA NR. 28/2022   privind aprobarea modificarii și completării Anexei nr.1 la Hotărârea nr.2/2022 a Consiliul Local al oraşului Întorsura Buzăului privind aprobarea organizării rețelei școlare preuniversitare10/05/22 11:04
HOTĂRÂREA NR. 27/2022   privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în HCL nr.19/2022 privind aprobarea modificarii și completării Anexei nr.1 la Hotărârea nr.2/202210/05/22 11:03
HOTĂRÂREA NR. 26/2022   privind aprobarea modificării HCL nr.44/2021 privind la aprobarea implementării proiectului cu titlul “Achiziţie utilaj multifuncţional10/05/22 11:02
HOTĂRÂREA NR. 25/2022   privind aprobarea unui studiu, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV10/05/22 11:02
HOTĂRÂREA NR. 24/2022   privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase din Întorsura Buzăului10/05/22 11:02
HOTĂRÂREA NR. 23/2022   privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Realizarea a două staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice10/05/22 11:01
HOTĂRÂREA NR. 22/2022   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare privind obiectivul de investiţii “Introducerea cablurilor electrice în subteran, zona centrală Oras Întorsura Buzăului, județul Covasna10/05/22 11:00
HOTĂRÂREA NR. 21/2022   privind aprobarea infiintarii sursa E - activitati finantate din venituri proprii - la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului10/05/22 11:00
HOTĂRÂREA NR. 20/2022   privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului pentru constituirea comisiilor de evaluare a probelor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct10/05/22 09:21
HOTĂRÂREA NR. 19/2022   privind aprobarea modificarii și completării Anexei nr.1 la HCL nr.2/2022 , privind aprobarea organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2022-202310/05/22 09:20
HOTĂRÂREA NR. 18/2022   privind aprobarea modificării şi completării HCL nr.11/2022 privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului, pe anul 202210/05/22 09:19
HOTĂRÂREA NR. 17/2022   privind transformarea unei funcții publice de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului10/05/22 09:19
HOTĂRÂREA NR. 16/2022   privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea nr.106/2021 a Consiluiului Local aprobarea participării la PNI Anghel Saligny, pentru investiţia „Extindere asfaltare strada Floroiţa10/05/22 09:18
HOTĂRÂREA NR. 15/2022   privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.105/2021 privind aprobarea participării la PNI Anghel Saligny, pentru obiectivul de investiţii „Racorduri la reţeaua de canalizare în localitatea Brădet10/05/22 09:18
HOTĂRÂREA NR. 14/2022   privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.103/2021 privind aprobarea participării la PNI Anghel Saligny, pentru investiţia „Extindere şi reabilitare reţea de canalizare10/05/22 09:17
HOTĂRÂREA NR. 13/2022   privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.102/2021 privind aprobarea participării la PNI Anghel Saligny, pentru investiţia „Extindere şi reabilitare reţea de apă10/05/22 09:16
HOTĂRÂREA NR. 12/2022
 
privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la HCL nr.101/2021 privind aprobarea participării la P.N.I. Anghel Saligny, al obiectivului de investiții „Modernizare şi asfaltarea străzi de interes local
10/05/22 09:07
HOTĂRÂREA NR. 11/2022   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Oraşului Întorsura Buzăului pe anul 202210/05/22 09:07
HOTĂRÂREA NR. 10/2022   privind aprobarea inventarieri la nivelul orașului Întorsura Buzăului a materiei impozabile pentru anul fiscal 202210/05/22 09:06
HOTĂRÂREA NR. 9/2022   privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Întorsura Buzăului,10/05/22 09:05
HOTĂRÂREA NR. 8/2022   privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna10/05/22 09:04
HOTĂRÂREA NR. 7/2022   privind aprobarea Statutului orașului Întorsura Buzăului10/05/22 09:04
HOTĂRÂREA NR. 6/2022
 
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii “Realizarea a două staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
10/05/22 08:59
HOTĂRÂREA NR. 5/2022   privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oraș Întorsura Buzăului pentru a vota aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de delegare al gestiunii nr.3/14.09.201710/05/22 08:57
HOTĂRÂREA NR. 4/2022   privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri10/05/22 08:54
HOTĂRÂREA NR. 3/2022   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna10/05/22 08:54
HOTĂRÂREA NR. 2/2022   privind aprobarea organizarea rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2022 -202310/05/22 08:52
HOTĂRÂREA NR. 1/2022   privind alegerea presedintelui de sedinta10/05/22 08:50
HOTĂRÂREA NR. 144/2021   privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada HANULUI Nr.139, bloc 6H, Ap.1, județ Covasna, către IACOB GHEORGHITA31/12/21 16:43
HOTĂRÂREA NR. 143/2021   privind aprobarea vânzarii locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei nr.7,Bl 2T, et.2,ap.5 județul Covasna, înscrisă în CF nr. 25737-C1-U5 Întorsura Buzăului către BULARCA (STOICA) CONSTANTINA31/12/21 16:41
HOTĂRÂREA NR. 141/2021   privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bloc 1T, etaj I, apartament nr.3, județ Covasna, către PIȘTEA ALEXANDRA31/12/21 15:12
HOTĂRÂREA NR. 140/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 4T, Et.2, Ap.5, județ Covasna, către STROIE BOGDAN31/12/21 15:11
HOTĂRÂREA NR. 139/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 4T, Et.1, Ap.4, județ Covasna, către CERNICA AGNES31/12/21 15:10
HOTĂRÂREA NR. 138/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bloc 1T, etaj III, apartament nr.7, județ Covasna, către TOHĂNEAN IULIAN-PETRU31/12/21 15:09
HOTĂRÂREA NR. 137/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 3T, Et.3, Ap.8, județ Covasna, către CRISTEA VALENTIN31/12/21 14:58
HOTĂRÂREA NR. 136/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul nr.141 A, bloc 6, scara H, etaj 1,apartament nr.5, județ Covasna, către GĂITAN (HOSU) ELENA CĂTĂLINA31/12/21 14:57
HOTĂRÂREA NR. 135/2021   privitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 1T, Et.2, Ap.5, județ Covasna, către STEFAN LUCIAN31/12/21 14:54
HOTĂRÂREA NR. 134/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 2T, Et.3, Ap.8, județ Covasna, către DABIJA-KELEMEN ANDREEA31/12/21 14:50
HOTĂRÂREA NR. 133/2021   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Serei, Nr.7, bloc 1T, Et.3, Ap.8, județ Covasna, către VIZITEU CONSTANTIN CIPRIAN31/12/21 14:49
HOTĂRÂREA NR. 132/2021   privind alegerea președintelui de ședință31/12/21 14:48
HOTĂRÂREA NR. 131/2021   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trimestrul al IV –lea al anului 202131/12/21 14:47
HOTĂRÂREA NR. 130/2021   privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente de pe teritoriul U.A.T. orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, situate în extravilan,31/12/21 14:46
HOTĂRÂREA NR. 129/2021   privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al oraşului Întorsura Buzăului în domeniul public al județului Covasna a imobilului situat în oraşul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja31/12/21 14:42
HOTĂRÂREA NR. 128/2021   privind aprobarea modificarii capitolelor IV punctele nr. 10 si 11 din Anexa nr.1 la HCL nr. 37-2021 privind aprobarea taxelor locale Intorsura Buzaului pentru anul fiscal 202231/12/21 13:07
HOTĂRÂREA NR. 127/2021   privind aprobarea participarii orasului Intorsura Buzaului la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi31/12/21 13:06
HOTĂRÂREA NR. 126/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202131/12/21 13:06
HOTĂRÂREA NR. 125/2021   privind transformarea unei functii contractuale de executie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala31/12/21 13:05
HOTĂRÂREA NR. 124/2021   privind modificarea si completarea HCLnr.542009 a Consiliului Local privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru obiectivul Pod de beton armat peste raul Buzau, zona Camping31/12/21 13:05
HOTĂRÂREA NR. 123/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202131/12/21 13:04
HOTĂRÂREA NR. 122/2021   privind aprobarea participarii orasului Intorsura Buzaului la programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-202416/12/21 13:04
HOTĂRÂREA NR. 121/2021   privind modificarea HCL nr.1022018 a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Pod peste raul Buzau, Zona Castelului16/12/21 13:03
HOTĂRÂREA NR. 120/2021   privind aprobarea participarii la Programul European City Facility16/12/21 13:03
HOTĂRÂREA NR. 119/2021   privind aprobarea proiectului organizarii retelei scolare preuniversitare16/12/21 13:02
HOTĂRÂREA NR. 118/2021   privind aprobarea Regulamentului de punere in functiune si exploatare a parcarilor publice de resedinta a orasului Intorsura Buzaului16/12/21 13:02
HOTĂRÂREA NR. 117/2021   privind aprobarea ocuparii temporare a domeniului public si privat al orasului Intorsura Buzaului in vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale16/12/21 13:01
HOTĂRÂREA NR. 116/2021   privind aprobarea proiectului medelului de steag al orasului Intorsura Buzaului16/12/21 13:01
HOTĂRÂREA NR. 115/2021   privind aprobarea pretului de referinta pentru anul 2022 pentru masa lemnoasa16/12/21 13:00
HOTĂRÂREA NR. 114/2021   privind aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatilor privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul 202216/12/21 12:59
HOTĂRÂREA NR. 113/2021   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare si participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant-Lic. Teh. Nicolae Balcescu16/11/21 11:20
HOTĂRÂREA NR. 112/2021   privind aprobarea Notei Conceptuale, a Temei de Proiectare si participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant- Lic. Teoretic Mircea Eliade16/11/21 11:18
HOTĂRÂREA NR. 111/2021   privind aprobarea accesarii Programului Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor, finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-202116/11/21 11:16
HOTĂRÂREA NR. 110/2021   privind aprobarea accesarii PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara nr. 6 Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.i.16/11/21 11:15
HOTĂRÂREA NR. 109/2021   privind desemnarea reprezentantilor consiliului local pentru a face parte din comisiile de evaluare a probelor de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unitatilor de invatamant16/11/21 11:13
HOTĂRÂREA NR. 108/2021   privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbana si functionala existenta in zona Str. Mihai Viteazul , nr. FN Oras Intorsura Buzaului pentru CONSTRUIRE SUPER-HYPER-MARKET16/11/21 11:11
HOTĂRÂREA NR. 107/2021   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Asfaltare si modernizare drum de acces si curte Sc. Gimnaziala Mihail Sadoveanu din orasul Intorsura Buzaului16/11/21 11:08
HOTĂRÂREA NR. 106/2021   privind aprobarea participarii la Programul National de Investitii Anghel Saligny aprobarea Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii Extindere asfaltare strada Floroita, oras Intorsura Buzaului16/11/21 11:05
HOTĂRÂREA NR. 105/2021   privind aprobarea participarii la Programul National de Investitii Anghel Saligny si aprobarea Cererii de finantare pentru obiectivul de investitii Racorduri la reteaua de canalizare in localitatea Bradet16/11/21 11:03
HOTĂRÂREA NR. 104/2021   privind aprobarea modificarii Hotararii nr. 102/2018 a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Pod peste raul Buzau, Zona Castelului16/11/21 11:01
HOTĂRÂREA NR. 103/2021   privind aprobarea participarii la Programul National de Investitii Anghel Saligny, cererea de finantare si devizul general estimativ al obiectivului de investitii Extindere si reabilitare retea de canalizare in orasul Intorsura Buzaului16/11/21 10:59
HOTĂRÂREA NR. 102/2021   privind aprobarea participarii la Programul National de Investitii Anghel Saligny, cererea de finantare si devizul general estimativ al obiectivului de investitii Extindere si reabilitare retea de apa in orasul Intorsura Buzaului16/11/21 10:58
HOTĂRÂREA NR. 101/2021   privind aprobarea participarii la Programul National de Investitii Anghel Saligny, cererea de finantare si devizul general estimativ al obiectivului de investitii Modernizare si asfaltare strazi de interes local16/11/21 10:55
HOTĂRÂREA NR. 100/2021   privind aprobarea proiectului Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare16/11/21 10:53
HOTĂRÂREA NR. 99/2021   privind indreptarea erorii materiale strecurata in dispozitivul Hotararii nr.74/2021 a Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului16/11/21 10:51
HOTĂRÂREA NR. 98/2021   privind modificarea art. 1 pct 2 din HCL nr. 9/2021 privind nominalizarea de catre Consiliul Locala doi consilieri16/11/21 10:48
HOTĂRÂREA NR. 97/2021   privind transformarea unei functii publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Intorsura Buzaului16/11/21 10:46
HOTĂRÂREA NR. 96/2021   privind acordarea unui mandat general reprezentantului orasului Intorsura Buzaului in Adunarea Generala a Actionarilor SC GOSPODARIE COMUNALA SA16/11/21 10:43
HOTĂRÂREA NR. 95/2021   privind aprobarea alocarii din bugetul local al orasului Intorsura Buzaului a unui sprijin financiar la Parohia ortodoxa din Intorsura Buzaului pentru Catredala Sfanta Treime16/11/21 10:41
HOTĂRÂREA NR. 94/2021   privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui imobil situat in orasul Intorsura Buzaului catre ISU Covasna16/11/21 10:39
HOTĂRÂREA NR. 93/2021   privind acordarea Titlului de Cetatean de onoare al orasului Intorsura Buzaului post-mortem, preotului Aurel Negoescu pentru merite deosebite aduse pe plan local si national16/11/21 10:37
HOTĂRÂREA NR. 92/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202116/11/21 10:35
HOTĂRÂREA NR. 91/2021   privind utilizarea excedentul bugetului local al orasului Intorsura Buzaului rezultat la incheierea exercitiului bugetar 202016/11/21 10:33
HOTĂRÂREA NR. 90/2021   privind aprobarea contului de executie al orasului Intorsura Buzuaului pentru trimestrul al III-lea al anului 202116/11/21 10:31
HOTĂRÂREA NR. 89/2021   privind modificarea hotărârii Consiliului Local Intorsura Buzăului nr.74/2019 privind aprobarea înfiinţării unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul grădiniţei cu program prelungit “prichindel14/10/21 13:58
HOTĂRÂREA NR. 88/2021   privind emiterea unui acord de principiu al Consiliului Local al orașului Intorsura Buzăului in vederea efectuarii unor studiilor preliminare pentru realizarea unor parcuri eoliene pe teritoriul administrativ al orașului14/10/21 13:54
HOTĂRÂREA NR. 86/2021   privind alegerea presedintelui de sedinta14/10/21 13:52
HOTĂRÂREA NR. 86/2021   privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ asfaltare și modernizare drumuri de interes local, oraş Intorsura Buzăului, judeţul Covasna”14/10/21 13:51
HOTĂRÂREA NR. 85/2021   privind rezilierea contractului de închiriere nr. 21052/05.01.2021, în calitate de administrator și Koscodar Bogdan, în calitate de chiriaș14/10/21 13:44
HOTĂRÂREA NR. 84/2021   privind aprobarea regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al orașului Intorsura Buzăului14/10/21 13:42
HOTĂRÂREA NR. 83/2021   privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității14/10/21 12:56
HOTĂRÂREA NR. 82/2021   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Intorsura Buzăului ca membrii în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Intorsura Buzăului14/10/21 12:54
HOTĂRÂREA NR. 81/2021   privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al orașului Intorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Intorsura Buzăului14/10/21 12:52
HOTĂRÂREA NR. 80/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Intorsura Buzăului pentru anul 202114/10/21 12:51
HOTĂRÂREA NR. 79/2021   privind aprobarea actualizării devizului general pentru lucrările rest de executat la obiectivul de investiții „ Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, oraş Intorsura Buzăului14/10/21 12:47
HOTĂRÂREA NR. 78/2021   privind aprobarea achizitiei sistemului de supraveghere video in orasul Intorsura Buzaului29/09/21 13:44
HOTĂRÂREA NR. 77/2021   privind alocarea din bugetul local al orasului Intorsura Buzaului a unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxa Floroaia Mare II din Intorsura Buzaului29/09/21 13:43
HOTĂRÂREA NR. 76/2021   privind aprobarea Notei Conceptuale si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Asfaltare si modernizare drum de acces si curte Scoala Gimnaziala M Sadoveanu din orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna29/09/21 13:41
HOTĂRÂREA NR. 75/2021   Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui teren in suprafata de 12 mp, apartinand domeniului public al UAT Intorsura Buzaului, din incinta Liceului Teoretic M Eliade, in vederea amplasarii unui chiosc alimentar provizoriu29/09/21 13:39
HOTĂRÂREA NR. 74/2021   privind transformarea unei functii contractuale din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al orasului Intorsura Buzaului29/09/21 13:38
HOTĂRÂREA NR. 73/2021   privind includerea in fondul forestier proprietate publica a orasului Intorsura Buzaului a suprafetei de 22,65 ha pasune impadurita29/09/21 13:37
HOTĂRÂREA NR. 72/2021   privind aprobarea Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand orasului Intorsura Buzaului, U.P.III Ghilcos29/09/21 13:35
HOTĂRÂREA NR. 71/2021   privind aprobarea cumpararii imobilului constructii cu teren aferent , situat in orasul Intorsura Buzaului, strada Bisericii, nr. 1, judetul Covasna29/09/21 13:34
HOTĂRÂREA NR. 70/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202129/09/21 13:33
HOTĂRÂREA NR. 69/2021   privind aprobarea procedurii achizitionarii unui imobil situat in orasul Intorsura Buzaului, strada Bisericii, nr. 129/09/21 13:32
HOTĂRÂREA NR. 68/2021   privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor si activitatilor culturale, pentru activitati/actiuni culturale, tineret, sociale si sportive, din bugetul local29/09/21 13:30
HOTĂRÂREA NR. 67/2021   privind aprobarea aderarii Orasului Intorsura Buzaului la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Turistica "Ciomad-Balvanyos, Csomad-Balvanyos Kozossegek Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas"27/09/21 13:04
HOTĂRÂREA NR. 66/2021   privind aprobarea transformarii unor functii publice de executie si functii contractuale de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Intorsura Buzaului27/09/21 13:02
HOTĂRÂREA NR. 65/2021   privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT-Intorsura Buzaului pentru anul 202027/09/21 13:01
HOTĂRÂREA NR. 64/2021   privind aprobarea contului de executie al orasului Intorsura Buzaului pentru trim II al anului 202127/09/21 13:00
HOTĂRÂREA NR. 63/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202127/09/21 12:59
HOTĂRÂREA NR. 62/2021   privind cumpararea imobilului situat in orasul Intorsura Buzaului, strada Serei nr. 1, judetul Covasna27/09/21 12:58
HOTĂRÂREA NR. 61/2021   privind aprobarea proictului Actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor27/09/21 12:54
HOTĂRÂREA NR. 60/2021   privind alegerea presedintelui de sedinta27/09/21 12:53
HOTĂRÂREA NR. 59/2021   privind aprobarea majorarii capitalului social al SC SALUBRITATEA IBSV SRL27/09/21 12:52
HOTĂRÂREA NR. 58/2021   privind acordarea unui mandat general reprezentantului orasului Intorsura Buzaului in Adunarea Generala a Actionarilor SC GOSPODARIE COMUNALA SA Sfantu Gheorghe05/07/21 12:37
HOTĂRÂREA NR. 57/2021   privind aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in orasul Intorsura Buzaului, strada Mihai Viteazul nr. 188, judetul Covasna05/07/21 12:36
HOTĂRÂREA NR. 56/2021   privind aprobarea nominalizarii agentiilor economici din reteaua comerciala a orasului Intorsura Buzaului care vor distribui produse rationalizate catre populatie05/07/21 12:34
HOTĂRÂREA NR. 55/2021   privind aprobarea procedurii achizitionarii unui imobil compus din teren si constructii situat in orasul Intorsura Buzaului, strada Serei, nr. 1 Judetul Covasna, inscrisa in CF nr. 2300405/07/21 12:32
HOTĂRÂREA NR. 54/2021   privind transformarea unei functii contractuale de executie, vacanta din cadrul Compartimentului Contabilitate al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al orasului Intorsura Buzaului05/07/21 12:31
HOTĂRÂREA NR. 53/2021   privind transformarea unei functii contractuale de executie, vacanta din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Intorsura Buzaului05/07/21 12:29
HOTĂRÂREA NR. 52/2021   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202105/07/21 12:27
HOTĂRÂREA NR. 51/2021   privind predarea catre MDRAP, prin CNI SA, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Finalizarea si dotarea Centrului Multifunctional Intorsura Buzaului14/06/21 10:32
HOTĂRÂREA NR. 50/2021   privind modificarea denumirii unei investitii cuprinsa in lista obiectivelor de investitii pe anul 202114/06/21 10:31
HOTĂRÂREA NR. 49/2021   privind solicitarea de preluare fara plata a unei autospeciale de stins incendii ATI AB 26256 DFA de la ISU Covasna pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Intorsura Buzaului14/06/21 10:28
HOTĂRÂREA NR. 48/2021   privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de onoare al Orasului Intorsura Buzaului respectiv a Certificatului de fiu/fiica al/a Orasului Intorsura Buzaului14/06/21 10:26
HOTĂRÂREA NR. 47/2021   privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Intorsura Buzaului, pentru activitati nonprofit in anul 202114/06/21 10:24
HOTĂRÂREA NR.   ANEXE HCL 47/2021 privind finanțarea Proiectelor Culturale, Sportive de Tineret si Sociale - 202114/06/21 10:23
HOTĂRÂREA NR. 46/2021   privind alocarea din bugetul local al orasului Intorsura Buzaului a unui sprijin financiar pentru Culte Religioase din Intorsura Buzaului14/06/21 10:23
HOTĂRÂREA NR. 45/2021   privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul Amenajare teren multisport Scoala Gimnaziala M. Sadoveanu, oras Intorsura Buzaului14/06/21 10:21
HOTĂRÂREA NR. 44/2021   privind aprobarea implementarii proiectului cu titlul Achizitie utilaj multifunctional pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat de interes local al Orasului Intorsura Buzaului14/06/21 10:19
HOTĂRÂREA NR. 43/2021   privind aprobarea Notei Conceptuale si Tema de Proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitate, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala M. Sadoveanu orasul Intorsura Buzaului14/06/21 10:17
HOTĂRÂREA NR. 42/2021   privind aprobarea Notei Conceptuale si Tema de Proiectare pentru obiectivul de investitii Amenajare teren multisport Scoala Gimnaziala M. Saboveanu, oras Intorsura Buzaului, judetul Covasna14/06/21 10:10
HOTĂRÂREA NR. 41/2021   privind modificarea HCL nr. 74/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului14/06/21 10:08
HOTĂRÂREA NR. 40/2021   privind aprobarea medelului de legitimatie pentru alesii locali ai orasului Intorsura Buzaului si a modelului distinctiv al calitatii acestora26/05/21 12:29
HOTĂRÂREA NR. 39/2021   privind aprobarea participarii orasului Intorsura Buzaului la "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024" in vederea achizitionarii unui autoturism de catre UAT Intorsura Buzaului26/05/21 12:25
HOTĂRÂREA NR. 38/2021   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Ocolului Silvic Buzaul Ardelean RA26/05/21 12:22
HOTĂRÂREA NR. 37/2021   privind aprobarea impozitelor si taxelor locale ale orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202226/05/21 12:20
HOTĂRÂREA NR. 36/2021   privind aprobarea contului de executie al Orasului Intorsura Buzaului pentru trim. I al anului 202126/05/21 12:18
HOTĂRÂREA NR. 35/2021   privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a pasunilor proprietate publica a orasului Intorsura Buzaului26/05/21 12:16
HOTĂRÂREA NR. 33/2021   privind aprobarea modificarii HCL nr.6/2021 privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii si al numarului de burse ce se pot acorda elevilor pentru anul scolar 2020-202126/05/21 12:12
HOTĂRÂREA NR. 32/2021   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Oraşului Întorsura Buzăului pe anul 202106/05/21 16:22
HOTĂRÂREA NR. 31/2021   privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Băilă Anca Maria și vacantarea locului de consilier local în cadrul consiliului local al orașului Întorsura Buzăului06/05/21 12:28
HOTĂRÂREA NR. 30/2021   privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere la contractul de închiriere nr. 22906/24.02.2021 pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului06/05/21 12:28
HOTĂRÂREA NR. 29/2021   privind alegerea președintelui de ședință06/05/21 12:28
HOTĂRÂREA NR. 28/2021   privind abrogarea HCL nr.4/2018 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Achiziție autobasculantă pentru dotarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat06/05/21 12:26
HOTĂRÂREA NR. 27/2021   privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii TIC în domeniul e-educatie, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna06/05/21 12:25
HOTĂRÂREA NR. 26/2021   privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020-202406/05/21 12:24
HOTĂRÂREA NR. 24/2021   privind aprobarea regulamentului de organizare si desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi în orașul Întorsura Buzăului06/05/21 12:23
HOTĂRÂREA NR. 23/2021   privind aprobarea programului de lucrări de întreținere curentă / periodică și reparații străzi, poduri și podețe, din oraș Întorsura Buzăului, pe anul 202106/05/21 12:22
HOTĂRÂREA NR. 22/2021   privind mandatarea reprezentantului orașului întorsura buzăului în adunarea generală ADI „Aquacov pentru a vota împotriva modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare06/05/21 12:20
HOTĂRÂREA NR.   HCL-22-106/05/21 12:20
HOTĂRÂREA NR. 21/2021   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,,IBSV Salubritate06/05/21 12:19
HOTĂRÂREA NR. 20/2021   privind aprobarea cotelor aplicabile la valoarea de înlocuire a constructiei locuințelor pentru tineri destinate închiriererii realizate de anl în orașul Întorsura Buzăului06/05/21 12:18
HOTĂRÂREA NR. 19/2021   privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 în ordinea punctajului obținut în baza criteriilor -cadru a solicitanților care au acces la locuințe ANL destinate închirierii în vederea repartizării locuințelor disponibile06/05/21 12:16
HOTĂRÂREA NR.   HCL-19 206/05/21 12:16
HOTĂRÂREA NR. 18/2021   privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare silita și a altor acte emise de catre biroul venituri taxe și impozite prin mijloace electronice de transmitere la distanță06/05/21 12:16
HOTĂRÂREA NR. 17/2021   privind alegerea președintelui de ședință06/05/21 12:14
HOTĂRÂREA NR. 16/2021   privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 3 imobile (apartamente), situate în orașul Întorsura Buzăului, sat.Bradet nr.44, judetul Covasna, în vederea vânzării acestora în condițiile legii24/03/21 09:56
HOTĂRÂREA NR. 15/2021   privind aprobarea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al orașului Întorsura Buzăului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia24/03/21 09:56
HOTĂRÂREA NR. 14/2021   privind aprobarea unui studiu precum și a proiectului Actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna24/03/21 09:54
HOTĂRÂREA NR.   HCL-14 224/03/21 09:54
HOTĂRÂREA NR. 13/2021   privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.15/2019 a Consiliului Local Întorsura Buzăului privind stabilirea unor masuri tehnico – administrative24/02/21 14:27
HOTĂRÂREA NR. 12/2021   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 202024/02/21 14:25
HOTĂRÂREA NR. 11/2021   privind modificarea și completarea HCL nr.5 /28.01.2021 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei suprafețe de 7581 mp. de teren extravilan din domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului24/02/21 14:24
HOTĂRÂREA NR. 10/2021   privind aprobarea completării anexei nr.4 la Contractul nr.3/14.09.2017 de delegare de gestiune prin atribuire directă a unor activități componente ale serviciului de salubrizare24/02/21 14:22
HOTĂRÂREA NR. 9/2021   privind nominalizarea de către Consiliul Local al orașului Întorsura Buzăului, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale19/02/21 13:15
HOTĂRÂREA NR. 8/2021   privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al oraşului Întorsura Buzăului pentru perioada 2020 – 2024, în format electronic19/02/21 13:11
HOTĂRÂREA NR. 7/2021   privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Întorsura Buzăului să reprezinte interesele in Dosarul civil nr.1686/119/2020 aflat pe rolul instanței de judecată19/02/21 13:10
HOTĂRÂREA NR. 6/2021   privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din orașul Întorsura Buzăului pe anul şcolar 2020-202119/02/21 13:09
HOTĂRÂREA NR. 5/2021   privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei suprafețe de 7581 mp. de teren extravilan din domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului, având categoria de folosință pășune,19/02/21 13:08
HOTĂRÂREA NR. 4/2021   privind aprobarea trecerii unui imobil teren în suprafaţă de 7581 mp, înscris în CF 24441 Întorsura Buzăului, nr. cadastral 24441, având categoria de folosință pășune,19/02/21 13:07
HOTĂRÂREA NR. 3/2021   privind transformarea unei funcții publice de execuție, vacantă din cadrul Direcției de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului19/02/21 13:06
HOTĂRÂREA NR. 2/2021   privind aprobarea organizarea rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2021 -202219/02/21 13:04
HOTĂRÂREA NR. 1/2021   Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al Serviciului de alimentare cu energie termica19/02/21 13:01
HOTĂRÂREA NR. 107/2020   privind alegerea preşedintelui de şedinţă05/02/21 10:22
HOTĂRÂREA NR. 106/2020   privind numirea conducătorului Serviciului public de alimentare cu energie termică al orașului Întorsura Buzăului, ordonator terțiar de credite05/02/21 10:21
HOTĂRÂREA NR.   HCL-105 205/02/21 10:19
HOTĂRÂREA NR. 105/2020   privind modificarea HCL nr. 33/2009 privind asocierea orașului Întorsura Buzăului cu jud Covasna și cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de dezvoltare intercomunitară05/02/21 10:19
HOTĂRÂREA NR. 104/2020   privind acordul de principiu al Consiliului Local privind închirierea/ concesionarea prin atribuire directă a unui teren extravilan în suprafață de 3,00 ha având categoria de pășune, situat în orașul Întorsura Buzăului zona Dealul Taberei05/02/21 10:18
HOTĂRÂREA NR. 103/2020   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situată în orașul Întorsura Buzăului05/02/21 10:16
HOTĂRÂREA NR. 102/2020   privind repartizarea unui apartament proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului către doamna Mitrea Elena Mihaela domiciliată în orașul Întorsura Buzăului str. Mihai Viteazul nr. 293, județul Covasna05/02/21 10:14
HOTĂRÂREA NR. 101/2020   privind aprobarea transformării unui post de consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului05/02/21 10:14
HOTĂRÂREA NR. 100/2020   privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202105/02/21 10:11
HOTĂRÂREA NR. 99/2020   privind finanțarea de la bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui post nedidactic și 1/2 post nedidactic la Grădinița cu program prelungit Prichindel din orașul Întorsura Buzăului05/02/21 10:11
HOTĂRÂREA NR. 97/2020   privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar05/02/21 10:09
HOTĂRÂREA NR. 97/2020   privind acordarea unui mandat general reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților05/02/21 10:09
HOTĂRÂREA NR. 96/2020   privind pentru aprobarea Programului de Combatere a Vectorilor și Dăunătorilor din orașul Întorsura Buzăului05/02/21 10:08
HOTĂRÂREA NR. 95/2020   privind aprobarea dezmembrării unor imobile (blocuri de locuințe) situate în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei nr. 7 județul Covasna05/02/21 10:07
HOTĂRÂREA NR.   HCL-94 305/02/21 10:06
HOTĂRÂREA NR. 94/2020   privind aprobarea modificării HCL nr. 12/2018 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Modernizare, extindere și dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, strada Aviatorului, nr. 11, județul Covasna05/02/21 10:05
HOTĂRÂREA NR.   HCL-93 305/02/21 10:04
HOTĂRÂREA NR. 93/2020   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. 4/2018 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ,,Achiziție autobasculantă05/02/21 10:03
HOTĂRÂREA NR. 92/2020   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. 2/2018 privind aprobarea participării orașului Întorsura Buzăului în calitate de aplicant în cadrul Proiectului Măsurii 3.3/6B05/02/21 10:02
HOTĂRÂREA NR. 91/2020   privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. BENEDEK GEZA” Covasna –Secția Externă Întorsura Buzăului a centralei termice FINS150B , proprietate privată a UAT Întorsura Buzăului05/02/21 10:00
HOTĂRÂREA NR. 90/2020   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202031/12/20 10:35
HOTĂRÂREA NR. 89/2020   privind aprobarea alocării unui sprijin financiar în sumă de 43.000 lei din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului, pentru Catedrala ”Sfânta Treime” din Parohia ortodoxă Întorsura Buzăului31/12/20 10:35
HOTĂRÂREA NR. 88/2020   privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 la HCL nr. 67/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașul Întorsura Buzăului31/12/20 10:33
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-88 331/12/20 10:33
HOTĂRÂREA NR. 87/2020   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202031/12/20 10:31
HOTĂRÂREA NR. 86/2020   privind alegerea președintelui de ședință31/12/20 10:31
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-85 231/12/20 10:29
HOTĂRÂREA NR. 85/2020   privind aprobarea accesării Programului Operațional Competitivitate–P, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c.31/12/20 10:29
HOTĂRÂREA NR. 84/2020   privind aprobarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiiții „Extindere şi modernizare reţea de canalizare în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”31/12/20 10:29
HOTĂRÂREA NR. 83/2020   privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2021, din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului31/12/20 10:28
HOTĂRÂREA NR. 82/2020   privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2021 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recolteză din fondul forestier /pășune împădurită31/12/20 10:27
HOTĂRÂREA NR. 81/2020   Privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV31/12/20 10:27
HOTĂRÂREA NR. 80/2020   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A31/12/20 10:26
HOTĂRÂREA NR. 79/2020   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bl.2T, ap.6, județul Covasna31/12/20 10:25
HOTĂRÂREA NR. 78/2020   privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administraţie ale unităților de învatământ preunivesitar de stat din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul şcolar 2021-202231/12/20 10:25
HOTĂRÂREA NR. 77/2020   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Instituţiilor de învatământ din oraşul Întorsura Buzăului, pentru anul şcolar 2021-202231/12/20 10:24
HOTĂRÂREA NR. 76/2020   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2021 -202231/12/20 10:24
HOTĂRÂREA NR. 75/2020   privind apobarea contului de execuție al oraşului Întorsura Buzăului pentru trimestrul III al anului 202031/12/20 10:23
HOTĂRÂREA NR. 74/2020   privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Întorsura Buzăului31/12/20 10:22
HOTĂRÂREA NR. 73/2020   privind alegerea VICEPRIMARULUI31/12/20 10:21
HOTĂRÂREA NR. 72/2020   privind alegerea presedintelui de sedinta31/12/20 10:20
HOTĂRÂREA NR. 71/2020   privind modificarea HCL nr.25/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Staţie de pompare şi extindere reţea de apă pe strada Aviatorului, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”31/12/20 10:20
HOTĂRÂREA NR. 70/2020   privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere asfaltare strada Floroita, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”31/12/20 10:19
HOTĂRÂREA NR. 69/2020   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situată în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bl.1T, ap.6, județul Covasna31/12/20 10:18
HOTĂRÂREA NR. 68/2020   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202031/12/20 10:17
HOTĂRÂREA NR. 67/2020   privind aprobarea organigramei și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașul Întorsura Buzăului și al serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna31/12/20 10:17
HOTĂRÂREA NR. 66/2020   privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului al oraşului Întorsura Buzăului la data de 31.07.202031/12/20 10:16
HOTĂRÂREA NR. 65/2020   privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Întorsura Buzăului.31/12/20 10:15
HOTĂRÂREA NR. 64/2020   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202031/12/20 10:14
HOTĂRÂREA NR. 63/2020   privind completarea Hotărâri Consiliului Local nr. 51/2020 privind aprobarea Procesului – verbal nr. 26916/23.06.2020 al Comisiei de inventariere a patrimoniului si de preluare a acestora de la SC TERMO INTORSURA SRL31/12/20 10:13
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-63 331/12/20 10:13
HOTĂRÂREA NR. 62/2020   privind rezilierea Contractului de inchiriere pentru suprafetele de pasuni aflate in domeniul public al orasului Intorsura Buzaului nr 24293/2017 incheiat intre UAT Intorsura Buzaului in calitate de locator si Roman Vasile31/12/20 10:09
HOTĂRÂREA NR. 61/2020   privind rezilierea Contractului de închiriere nr.30300/28.11.2018, încheiat între Orașul Întorsura Buzăului, în calitate de administrator și Radu Marilena Cristina, în calitate de chiriaș31/12/20 10:08
HOTĂRÂREA NR. 60/2020   privind aprobarea atribuirii în folosință cu titlu gratuit a imobilului-teren cu nr. cadastral 26065, în suprafață de 500 mp, aflat în proprietate publică a orașul Întorsura Buzăului, în favoarea Sîrbu T. Pompi- intreprindere familială31/12/20 10:07
HOTĂRÂREA NR. 59/2020   privind alegerea preşedintelui de şedinţă31/12/20 10:06
HOTĂRÂREA NR. 58/2020   privind rezilierea Contractului de închiriere nr. 23414/15.01.2016, încheiat între Orașul Întorsura Buzăului, în calitate de proprietar și Scripcariu Florin Mugurel, în calitate de chiriaș31/12/20 10:06
HOTĂRÂREA NR. 57/2020   privind rezilierea Contractului de închiriere nr. 14398/02.12.2013, prelungit prin Actele adiționale nr. 1/2018 și nr. 2/2019, încheiat între Orașul Întorsura Buzăului, în calitate de administrator și Calestru Geanini Gabriel, în calitate de chiriaș31/12/20 10:03
HOTĂRÂREA NR.   Hcl-5731/12/20 10:03
HOTĂRÂREA NR. 56/2020   privind vânzarea locuinței ANL, situată în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6, scara H, apartament nr.8, județ Covasna, către Popina Mircea, titularul contractului de închiriere31/12/20 10:02
HOTĂRÂREA NR. 55/2020   privind privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Local, al Serviciilor publice locale din ubordinea Consiliului Local și al aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului31/12/20 10:02
HOTĂRÂREA NR. 54/2020   privind aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi la data de 30.06.2020 si 31.07.2020 la Societatea TERMO ÎNTORSURA SRL31/12/20 10:01
HOTĂRÂREA NR. 53/2020   privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II al orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna31/12/20 10:00
HOTĂRÂREA NR. 52/2020   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 202031/12/20 09:59
HOTĂRÂREA NR. 51/2020   privind aprobarea Procesului - verbal nr.26916/23.06.2020 al Comisiei de inventariere a patrimoniului (activele şi pasivele corespunzătoare, avizele şi licenţele) și de preluare a acestora de la SC TERMO Întorsura SRL07/08/20 09:28
HOTĂRÂREA NR. 50/2020   privind aprobarea achizitionarii imobilului teren in suprafata de 25 mp situat in orasul Intorsura Buzaului, str.Aviatorului, nr.FN, judetul Covasna, evidentiat in Cartea Funciara 2603730/07/20 13:17
HOTĂRÂREA NR. 49/2020   privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, situat in orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna, evidentiat in Cartea funciara nr. 23275, cu nr. cadastru 23275 in suprafata totala de 15544 mp30/07/20 13:12
HOTĂRÂREA NR.   HCL-4930/07/20 13:12
HOTĂRÂREA NR. 48/2020   privind aprobarea modificarilor HCL nr. 80/2018 privind aprobarea de masuri alternative Compensatorii PSI referitoare la distantele de siguranta fata de vecinitati pentru cladirea primariei orasului Intorsura Buzaului30/07/20 13:09
HOTĂRÂREA NR. 47/2020   privind aprobarea pct.23 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 30/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202030/07/20 13:07
HOTĂRÂREA NR. 46/2020   privind aprobarea revocarii Hotararii nr. 40/2020 a Consiliului Local Intorsura Buzaului si aprobarea demararii procedurii pentru ocuparea prin Concurs a postului de Director gr. II din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica30/07/20 13:04
HOTĂRÂREA NR. 45/2020   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202030/07/20 13:02
HOTĂRÂREA NR. 44/2020   privind alegerea președintelui de ședință24/06/20 09:46
HOTĂRÂREA NR. 43/2020   privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Operatorul Regional cu Gospodaria Comunala SA ssi Primaria orasului Intorsura Buzaului23/06/20 14:54
HOTĂRÂREA NR. 42/2020   privind aprobarea Programului de lucrari de intretinere curenta/periodica si reparatii strazi, poduri si podete23/06/20 14:52
HOTĂRÂREA NR. 41/2020   privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului23/06/20 14:51
HOTĂRÂREA NR. 40/2020   privind aprobarea demararii procedurii pentru ocuparea prin concurs a postului de Director grad II din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica23/06/20 14:49
HOTĂRÂREA NR. 39/2020   privind aprobarea incheierii prin licitatie publica in plic inchis a pasunii Dealul Taberei-Dealul Soamului, in suprafata de 76.65 ha23/06/20 14:47
HOTĂRÂREA NR. 38/2020   privind aprobarea Amenajamentului pastoral al orasului Intorsura Buzaului23/06/20 14:46
HOTĂRÂREA NR. 37/2020   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202023/06/20 14:45
HOTĂRÂREA NR. 36/2020   privind aprobarea midificarii Hotararii Consiliului Local nr 9/2020 privind aprobarea Bugetului consolidat23/06/20 14:44
HOTĂRÂREA NR. 35/2020   privind modificarea Hotararii nr 95/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii''Asfaltare si modernizare drumuri de interes local23/06/20 14:42
HOTĂRÂREA NR. 34/2020   privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Constructii conexe de racordare a drumurilor laterale la rampele podului peste raul Buzau23/06/20 14:40
HOTĂRÂREA NR. 33/2020   privind aprobareea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere asfaltare strada Floroita23/06/20 14:38
HOTĂRÂREA NR. 32/2020   referitoare la modificarea Hotararii nr 115/2019 privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica23/06/20 14:32
HOTĂRÂREA NR.   HCL-3223/06/20 14:32
HOTĂRÂREA NR. 31/2020   privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru investitia "Reabilitare corp cladire primarie, oras Intorsura Buzaului"23/06/20 14:30
HOTĂRÂREA NR. 30/2020   privind aprobarea acoperirii pierderilor in suma de 300.000 lei inregistrate la Termo-Intorsura SRL prin diminuarea capitalului social23/06/20 14:27
HOTĂRÂREA NR. 29/2020   privind aprobarea Actului aditional nr 8 la Contractul de administrare nr. 2700/28.04.2005 incheiat intre Orasul Intorsura Buzaului si Ocolul silvic Buzaul Ardelean R.A23/06/20 14:24
HOTĂRÂREA NR. 28/2020   privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi la Societatea TERMO INTORSURA SRL pentru anul 201925/05/20 12:52
HOTĂRÂREA NR. 27/2020   privind modificarea articolului nr 1 paragraful 1 din Hotararea nr 11/202025/05/20 12:51
HOTĂRÂREA NR. 26/2020   privind aprobarea NoteiConceptuale si a temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizarea prin asfaltarea strazii Meteorului si a strazii SFN25/05/20 12:47
HOTĂRÂREA NR.   HCL-2625/05/20 12:47
HOTĂRÂREA NR. 25/2020   referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimicipentru investitia " Statie de pompoare si extindere retea de apa pe Strada Aviatorului, oras Intorsura Buzaului, judet Covasna"25/05/20 12:44
HOTĂRÂREA NR. 24/2020   privind modificarea anexei nr 3 la HCL 94/2018 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Intorsura Buzaului si Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local25/05/20 12:40
HOTĂRÂREA NR. 23/2020   privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termica a orasului Intorsura Buzaului, judetul Covasna25/05/20 12:39
HOTĂRÂREA NR. 22/2020   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pe trimestrul I al anului 202025/05/20 12:38
HOTĂRÂREA NR. 21/2020   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului25/05/20 12:37
HOTĂRÂREA NR. 20/2020   privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la repartizarea locuintelor ANL , disponibile pentru anul 202025/05/20 12:35
HOTĂRÂREA NR. 19/2020   privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitatre si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Bransamente la reteaua de apa in localitatea Bradet oras Intorsura Buzaului, judetul Covasna", aprobati prin HCL 90/201925/05/20 12:33
HOTĂRÂREA NR. 18/2020   privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Întorsura Buzăului25/05/20 12:32
HOTĂRÂREA NR. 17/2020   privind modificarea si completarea Anexe la HCL nr. 121/2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local25/05/20 12:30
HOTĂRÂREA NR. 16/2020
 
privind alegerea președintelui de ședință
25/05/20 12:30
HOTĂRÂREA NR. 15/2020   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202025/05/20 12:29
HOTĂRÂREA NR. 14/2020   privind alegerea președintelui de ședință25/05/20 12:27
HOTĂRÂREA NR. 13/2020   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 202002/04/20 12:42
HOTĂRÂREA NR. 12/2020   privind aprobarea Planului de continuitate la nivel UAT Intorsura Buzaului, pentru asigurarea functiilor esentiale02/04/20 12:41
HOTĂRÂREA NR. 11/2020   privind aprobarea transformarii a două posturi din cadrul Aparatului de Specialitate02/04/20 12:40
HOTĂRÂREA NR. 10/2020   privind aprobarea modificarii Hotararii 6/2018 a Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Modernizare, extindere si dotare Scoala Primara Intorsura Buzaului02/04/20 12:36
HOTĂRÂREA NR. 9/2020   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului pe anul 202002/04/20 12:11
HOTĂRÂREA NR. 8/2020   privind aprobarea contului de executie al orasului Intorsura Buzaului pentru anul 201902/04/20 12:07
HOTĂRÂREA NR. 7/2020   privind alegerea președintelui de ședință05/02/20 15:42
HOTĂRÂREA NR. 6/2020   privind majorarea salariilor de bază aprobate cu HCL nr. 119/2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea salariilor de bază05/02/20 15:40
HOTĂRÂREA NR. 5/2020   privind transformarea a patru funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Întorsura Buzăului05/02/20 15:40
HOTĂRÂREA NR. 4/2020   privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică corp vechi Grădiniţa Prichindel05/02/20 15:39
HOTĂRÂREA NR. 3/2020   privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul SC.SALUBRITATEA IBSV SRL Întorsura Buzăului.05/02/20 15:37
HOTĂRÂREA NR. 2/2020   privind darea în administrarea a imobilelor înscrise în CF 25962 Întorsura Buzăului, cu nr. cadastral 25962 situate în orașul Întorsura Buzăului05/02/20 15:35
HOTĂRÂREA NR. 1/2020   privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului Serviciului de alimentare cu energie termica05/02/20 15:32
HOTĂRÂREA NR. 123/2019   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2020-202105/02/20 15:32
HOTĂRÂREA NR. 122/2019   privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna05/02/20 15:28
HOTĂRÂREA NR.   HCL-12205/02/20 15:28
HOTĂRÂREA NR. 121/2019   privind revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului05/02/20 15:24
HOTĂRÂREA NR. 120/2019   privind constatarea încetării Contractului de închiriere pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul public al oraşului Întorsura Buzăului cu nr. 23686/11.05.201705/02/20 15:24
HOTĂRÂREA NR. 119/2019   privind aprobarea dizolvarii Societatii TERMO-INTORSURA si preluarea activului si pasivului05/02/20 15:21
HOTĂRÂREA NR. 118/2019   privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Intorsura Buzaului05/02/20 13:31
HOTĂRÂREA NR. 117/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201905/02/20 12:04
HOTĂRÂREA NR. 116/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201905/02/20 12:03
HOTĂRÂREA NR. 115/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții „Extindere şi modernizare reţea de canalizare în oraşul Întorsura Buzăului05/02/20 12:02
HOTĂRÂREA NR. 114/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții „Extindere şi modernizare reţea de apă05/02/20 12:01
HOTĂRÂREA NR. 113/2019   privind numirea unui administrator provizoriu la Societatea "TERMO ÎNTORSURA" numire determinată de existența unui post vacant de membru neexecutiv05/02/20 12:01
HOTĂRÂREA NR. 112/2019   privind alegerea președintelui de ședință05/02/20 12:00
HOTĂRÂREA NR. 111/2019   privind aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 202005/02/20 12:00
HOTĂRÂREA NR. 110/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții ” Extindere grădiniță cu 6 săli de grupă”, oraș Întorsura Buzăului05/02/20 11:59
HOTĂRÂREA NR. 109/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții „ Asfaltare și modernizare drumuri de interes local, oraş Întorsura Buzăului05/02/20 11:59
HOTĂRÂREA NR. 108/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții „ Reabilitare corp clădire Primărie, oraș Întorsura Buzăului,05/02/20 11:58
HOTĂRÂREA NR. 107/2019   privind aprobarea Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziţie publică la obiectivul de investiții „ Reabilitare Scoală cu clasele I-VIII, Gheorghe Zaharia,05/02/20 11:57
HOTĂRÂREA NR. 106/2019   privind constatarea încetării unor contracte de concesiune având ca obiect concesionarea de terenuri pentru construirea de garaje05/02/20 11:56
HOTĂRÂREA NR. 105/2019   privind aprobarea aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public al UAT Întorsura Buzăului05/02/20 11:54
HOTĂRÂREA NR. 104/2019   privind aprobarea completarea Hotărârii nr.46/29.06.2010 privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 3,00 ha teren pășune05/02/20 11:52
HOTĂRÂREA NR.   HCL-10405/02/20 11:51
HOTĂRÂREA NR. 103/2019   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Întorsura Buzăului, strada Serei, nr.7, bl.2T, ap.905/02/20 11:49
HOTĂRÂREA NR. 102/2019   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pe trimestrul al –III- lea al anului 201905/02/20 11:49
HOTĂRÂREA NR. 101/2019   privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de specialitate05/02/20 11:48
HOTĂRÂREA NR. 100/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201905/02/20 11:47
HOTĂRÂREA NR. 99/2019   privind aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată ”accesorii” pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal local Orașul Întorsura Buzăului,05/02/20 11:47
HOTĂRÂREA NR. 98/2019   privind alocarea din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase05/02/20 11:46
HOTĂRÂREA NR. 97/2019   privind aprobarea acoperirii pierderilor in suma de 150.000 lei inregistrate la Sociatatea TERMO – INTORSURA SRL prin majorarea capitalui social05/02/20 11:46
HOTĂRÂREA NR. 96/2019   privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi selectați pentru funcțiile de membrii în consiliul de administrație05/02/20 11:44
HOTĂRÂREA NR. 95/2019   privind aprobarea finananțării nerambursabile din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, de recreere, de tineret şi sportive, pentru anul 2019,05/02/20 11:44
HOTĂRÂREA NR. 94/2019   referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Grădiniţa cu 2 săli de clasă – amenajare exterioară”05/02/20 11:43
HOTĂRÂREA NR. 93/2019   privind aprobarea transformarii a două posturi din cadrul Aparatului de Specialitate05/02/20 11:42
HOTĂRÂREA NR. 92/2019   privind aprobarea trecerii unui imobil teren în suprafaţă de 197 mp, înscris în CF 25908 Întorsura Buzăului, nr. cadastral 25908, situat în orașul Întorsura Buzăului,05/02/20 11:42
HOTĂRÂREA NR. 91/2019   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Racorduri la rețeaua de canalizare în localitatea Brădet,05/02/20 11:41
HOTĂRÂREA NR. 90/2019   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Branșamente la rețeaua de apă în localitatea Brădet05/02/20 11:40
HOTĂRÂREA NR. 89/2019   privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2020 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto, care se recolteză din fondul forestier /pășune împădurită proprietatea unității administrativ teritoriale05/02/20 11:39
HOTĂRÂREA NR.   HCL-89 205/02/20 11:38
HOTĂRÂREA NR.   21 205/02/20 11:32
HOTĂRÂREA NR. 88/2019   privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2/1585/1992 încheiat între Consiliul Local al ora;ului Întorsura Buzăului, în calitate de concedent cu SC ”Prelucrări prin așchiere și turnare” SRL06/12/19 14:11
HOTĂRÂREA NR. 87/2019   privind mandatarea reprezentantului UAT oraș Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară06/12/19 14:10
HOTĂRÂREA NR. 86/2019   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2020 -202106/12/19 14:09
HOTĂRÂREA NR. 85/2019   privind aprobarea modului de funcţionare a Serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Întorsura Buzăului06/12/19 14:09
HOTĂRÂREA NR. 84/2019   privind apobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Întorsura Buzăului,06/12/19 14:08
HOTĂRÂREA NR. 83/2019   privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.47/2019 cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local06/12/19 14:07
HOTĂRÂREA NR. 82/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201906/12/19 14:06
HOTĂRÂREA NR. 81/2019   privind modificarea Hotărârii nr. 25/2014 a Consiliului local Întorsura Buzăului privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată „TERMO– ÎNTORSURA”06/12/19 14:05
HOTĂRÂREA NR. 80/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201906/12/19 14:04
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6306/12/19 13:48
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6106/12/19 13:40
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6106/12/19 13:34
HOTĂRÂREA NR. 79/2019   privind aprobarea de principiu a prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice08/10/19 14:03
HOTĂRÂREA NR. 78/2019   privind darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna08/10/19 14:03
HOTĂRÂREA NR. 77/2019   aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna08/10/19 14:02
HOTĂRÂREA NR. 76/2019   privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, situat în orașul Întorsura Buzăului județul Covasna, evidențiat în cartea funciară nr.24543 Întorsura Buzăului,08/10/19 14:01
HOTĂRÂREA NR. 75/2019   privind alegerea președintelui de ședință08/10/19 14:00
HOTĂRÂREA NR. 74/2019   privind aprobarea înfiinţării unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Prichindel”08/10/19 14:00
HOTĂRÂREA NR. 73/2019   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității08/10/19 13:59
HOTĂRÂREA NR. 72/2019   privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administraţie08/10/19 13:58
HOTĂRÂREA NR. 71/2019   repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Întorsura Buzăului.08/10/19 13:58
HOTĂRÂREA NR. 70/2019   stabilirea funcției publice specifice de conducere ,,secretar general” și funcției publice de execuție ,,consilier achiziții publice”08/10/19 13:57
HOTĂRÂREA NR. 69/2019   privind transformarea unei funcții publice și a două funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Întorsura Buzăului08/10/19 13:56
HOTĂRÂREA NR. 68/2019   privind aprobarea modificării unor hotărâri ale Consiliului Local Întorsura Buzăului privitoare la obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Centrul Cultural08/10/19 13:55
HOTĂRÂREA NR. 67/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii " Extindere și realizare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră din sat Brădet08/10/19 13:54
HOTĂRÂREA NR. 66/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare branșamente la rețeaua de apă publică din sat Brădet08/10/19 13:52
HOTĂRÂREA NR. 65/2019   privind aprobarea abrogării Art.5^4 la HCL nr. 15/2019 privind stabilirea unor masuri tehnico – administrative pentru organizarea, functionarea si dezvoltarea Serviciului public de alimentare cu energie termica08/10/19 13:51
HOTĂRÂREA NR. 64/2019   privind mandatarea domnului DRAGUS OVIDIU – IOAN08/10/19 13:50
HOTĂRÂREA NR. 63/2019   privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA,08/10/19 13:49
HOTĂRÂREA NR. 62/2019   privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.59 din 10.09.2010 a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, privind trecerea în folosință gratuită a unei suprafețe de 22 mp. aflat în incinta Piață Centrală,08/10/19 13:47
HOTĂRÂREA NR. 60/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Realizare staţie de pompare apă potabilă, strada Aviatorului, oraş Întorsura Buzăului”08/10/19 13:33
HOTĂRÂREA NR. 59/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201908/10/19 13:31
HOTĂRÂREA NR. privind modificarea HCL nr. 101/2018 privind aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare   HCL-5808/10/19 13:24
HOTĂRÂREA NR. 57/2019   privind alegerea preşedintelui de şedinţă07/10/19 16:26
HOTĂRÂREA NR. 56/2019   privind aprobarea modificarii și completării Hotărârea Consiliului Local nr.38/2019 privind asocierea orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna07/10/19 16:25
HOTĂRÂREA NR. 55/2019   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trimestrul II al anului 201907/10/19 16:24
HOTĂRÂREA NR. 54/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:22
HOTĂRÂREA NR. 53/2019   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:22
HOTĂRÂREA NR. 52/2019   privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a oraşului Intorsura Buzăului07/10/19 16:21
HOTĂRÂREA NR. 51/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.94/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului07/10/19 16:20
HOTĂRÂREA NR. 50/2019   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea căilor de acces pietonal din oraşul Întorsura Buzăului07/10/19 16:20
HOTĂRÂREA NR. 49/2019   privind numirea administratorilor provizorii la Societatea "TERMO ÎNTORSURA" numire determinată de existența posturilor vacante de membrii07/10/19 16:19
HOTĂRÂREA NR. 48/2019   privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:18
HOTĂRÂREA NR. 46/2019   privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 201907/10/19 16:17
HOTĂRÂREA NR. 45/2019   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea căilor de acces pietonal07/10/19 16:15
HOTĂRÂREA NR.   45 207/10/19 16:15
HOTĂRÂREA NR. 44/2019   privind alegerea presedintelui de sedință07/10/19 16:14
HOTĂRÂREA NR. 43/2019   privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:13
HOTĂRÂREA NR. 42/2019   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii“Reabilitare termică corp vechi Grădiniţa Prichindel, oraş Întorsura Buzăului judeţul Covasna07/10/19 16:12
HOTĂRÂREA NR. 41/2019   privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Întorsura Buzăului, membru în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic Mircea Eliade pentru anul școlar 2018 -201907/10/19 16:12
HOTĂRÂREA NR. 40/2019   privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare prin Concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului, judetul Covasna nr.2/26744/03.08.201807/10/19 16:11
HOTĂRÂREA NR. 39/2019   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Întorsura Buzăului07/10/19 16:10
HOTĂRÂREA NR. 38/2019   privind aprobarea asocierii Orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna în „Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar ”, în perioada 2017-202007/10/19 16:09
HOTĂRÂREA NR. 37/2019   privind aprobarea asocierii Orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna în cadrul „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediu rural”, în perioda 2017-202007/10/19 16:08
HOTĂRÂREA NR. 36/2019   aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:06
HOTĂRÂREA NR. 35/2019   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:05
HOTĂRÂREA NR. 34/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 91/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii„Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna faza II07/10/19 16:04
HOTĂRÂREA NR. 33/2019   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”07/10/19 16:04
HOTĂRÂREA NR. 32/2019   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/ periodică și reparații străzi, poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului07/10/19 16:03
HOTĂRÂREA NR. 31/2019   privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Întorsura Buzăului07/10/19 16:02
HOTĂRÂREA NR. 30/2019   privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202007/10/19 15:59
HOTĂRÂREA NR. 29/2019   HCL 29 Din 201906/05/19 13:19
HOTĂRÂREA NR. 28/2019   HCL 28 Din 201906/05/19 13:18
HOTĂRÂREA NR. 27/2019   HCL 27 Din 201906/05/19 13:17
HOTĂRÂREA NR. 26/2019   HCL 26 Din 201906/05/19 13:16
HOTĂRÂREA NR. 25/2019   HCL 25 Din 201906/05/19 13:11
HOTĂRÂREA NR. 24/2019   HCL 24 Din 201906/05/19 13:10
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.6 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:08
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.5 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:08
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.4 La HCL Nr.30 2019   Anexa Nr.4 La HCL Nr.30 2019 Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:07
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.3 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:07
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.2 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:06
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.1 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:05
HOTĂRÂREA NR. 30/2019   privind aprobarea Taxelor Locale Intorsura Buzaului pentru Anul Fiscal 202006/05/19 13:03
HOTĂRÂREA NR. 14/2019   privind modificarea Hotărârii nr. 87/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții05/04/19 14:58
HOTĂRÂREA NR. 13/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 8/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Întorsura Buzăului05/04/19 14:56
HOTĂRÂREA NR.   1305/04/19 14:56
HOTĂRÂREA NR. 12/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 92/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare reţea de apă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna05/04/19 14:55
HOTĂRÂREA NR. 11/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 91/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii„Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna faza II”05/04/19 14:54
HOTĂRÂREA NR. 10/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 94/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii„Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului”, Judeţul Covasna05/04/19 14:53
HOTĂRÂREA NR. 9/2019   privind aprobarea acceptării donației făcută de către Ocolul Silvic Covasna pentru orașul Întorsura Buzăului, având ca obiect materiale lemnase în cantitate de 1109,20 mc.05/04/19 14:53
HOTĂRÂREA NR. 8/2019   privind aprobarea aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 201805/04/19 14:52
HOTĂRÂREA NR. 7/2019   privind aprobarea acordării indemnizației de hrană pentru funcționarii publici și personalul contractual din din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și Serviciilor publice locale ale Consiliului Local Întorsura Buzaului.05/04/19 14:51
HOTĂRÂREA NR. 6/2019   privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 119/2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual05/04/19 14:51
HOTĂRÂREA NR. 5/2019   privind alegerea preşedintelui de şedinţă.05/04/19 14:49
HOTĂRÂREA NR. 4/2019   privind vânzarea apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6, scara H, apartament nr.2, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Matei Mircea și Matei Izabela Adriana.05/04/19 14:49
HOTĂRÂREA NR. 3/2019   privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul SC.SALUBRITATEA IBSV SRL Întorsura Buzăului.05/04/19 14:44
HOTĂRÂREA NR. 2/2019   privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe teritoriul unității administrativ terotoriale al orașului Întorsura Buzăului.05/04/19 14:43
HOTĂRÂREA NR. 1/2019   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2019 -2020.05/04/19 14:36
HOTĂRÂREA NR. 23/2019   privind stabilirea componenței echipei mobile la nivelul UAT oraș Întorsura Buzăului pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.02/04/19 16:00
HOTĂRÂREA NR. 22/2019   privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 în ordinea punctajului obținut în baza Criteriilor -cadru a solicitanților care au acces la locuințe ANL02/04/19 15:57
HOTĂRÂREA NR.   2202/04/19 15:57
HOTĂRÂREA NR. 21/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2009 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Proiectul Tehnic,02/04/19 15:56
HOTĂRÂREA NR. 20/2019   privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.02/04/19 15:55
HOTĂRÂREA NR. 19/2019   privind aprobarea închirierii prin licitatie publică în plic închis a pășunilor proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului.02/04/19 15:54
HOTĂRÂREA NR. 18/2019   privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită a unui imobil –cladire cu teren aferent în suprafată totală de 210 mp. (cladire Remiză PSI),02/04/19 15:53
HOTĂRÂREA NR. 17/2019   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare02/04/19 15:45
HOTĂRÂREA NR. 113/2018   privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului constituit din teren şi imobil situate în intravilanul28/03/19 12:20
HOTĂRÂREA NR. 112/2018   privind aprobarea modificării articolelor nr.1 şi 2 la Hotărârea nr.95/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii"Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Centrul Cultural28/03/19 12:17
HOTĂRÂREA NR.   112 228/03/19 12:17
HOTĂRÂREA NR. 111/2018   privind mandatarea reprezentantului oraşului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV, pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare28/03/19 12:16
HOTĂRÂREA NR. 110/2018   privind validarea Dispoziţiei nr.593 /27.12.2018 a Primarului oraşului Întorsura Buzăului, privind aprobarea majorării bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/03/19 12:15
HOTĂRÂREA NR. 109/2018   privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale ale oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201928/03/19 12:14
HOTĂRÂREA NR. 107/2018   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2019 -202028/03/19 12:13
HOTĂRÂREA NR. 106/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă28/03/19 12:12
HOTĂRÂREA NR. 105/2018   privind aprobarea aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2018 din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului28/03/19 12:11
HOTĂRÂREA NR. 104/2018   privind privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2019 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto,28/03/19 12:10
HOTĂRÂREA NR. 103/2018   privind repartizarea unor locuințe construite prin Programul construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Întorsura Buzăului28/03/19 12:09
HOTĂRÂREA NR. 102/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Buzău, Zona Castelului28/03/19 12:08
HOTĂRÂREA NR. 101/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului28/03/19 12:07
HOTĂRÂREA NR. 100/2018   privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri28/03/19 12:04
HOTĂRÂREA NR.   100 228/03/19 12:04
HOTĂRÂREA NR.   10928/03/19 11:58
HOTĂRÂREA NR.   11328/03/19 11:58
HOTĂRÂREA NR.   11228/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   11128/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   11028/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   10728/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   10628/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10528/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10028/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10428/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10328/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10228/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR.   10128/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR.   9928/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR. 99/2018   privind aprobarea modificarii art. 2 la Hotărârea nr.48/2016 a Consiliului Local Întorsura Buzăului,28/03/19 11:53
HOTĂRÂREA NR. 98/2018   privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Întorsura Buzăului pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România28/03/19 11:50
HOTĂRÂREA NR. 97/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/03/19 11:49
HOTĂRÂREA NR. 96/2018   privind aprobarea participării orașului Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al orașului Intorsura Buzăului la Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2018-201928/03/19 11:40
HOTĂRÂREA NR. 16/2019   1601/03/19 15:47
HOTĂRÂREA NR. 95/2018   privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren curți construcții, situat în orașul Întorsura Buzăului01/11/18 17:19
HOTĂRÂREA NR. 94/2018   privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașul Întorsura Buzăului și Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna01/11/18 17:18
HOTĂRÂREA NR. 93/2018   privind aprobarea vânzarii apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6, scara H, apartament nr.7, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Neagoe Elena și Neagoe Sorin Constantin01/11/18 17:17
HOTĂRÂREA NR. 92/2018   privind repartizarea locuinței de necesitate situată în orașul Întorsura Buzăului, str.Ciucaș, bloc 7,scara C, apartament nr.2, județul Covasna01/11/18 17:16
HOTĂRÂREA NR. 91/2018   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiţii„Pod peste râul Buzău, Zona Castelului, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”01/11/18 17:15
HOTĂRÂREA NR. 90/2018   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare01/11/18 17:15
HOTĂRÂREA NR. 89/2018   privind modificarea și completarea articolului nr.6 din Hotărârea nr.116/2017 a Consiliului local Întorsura Buzaului01/11/18 17:14
HOTĂRÂREA NR. 88/2018   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim III al anului 201801/11/18 17:13
HOTĂRÂREA NR. 87/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201801/11/18 17:11
HOTĂRÂREA NR. 86/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă01/11/18 17:09
HOTĂRÂREA NR. 79/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201825/10/18 12:40
HOTĂRÂREA NR. 85/2018   privind aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe adoptată în cadrul şedinţei de îndată ce a vut loc la data de 10 octombrie 2018.25/10/18 12:38
HOTĂRÂREA NR. 84/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă25/10/18 12:37
HOTĂRÂREA NR. 83/2018   privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administraţie ale unităților de învatământ25/10/18 12:36
HOTĂRÂREA NR. 82/2018   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Instituţiilor de învatământ25/10/18 12:35
HOTĂRÂREA NR. 81/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201825/10/18 12:34
HOTĂRÂREA NR. 80/2018   privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanţele de siguranţă faţă de vecinităţi pentru clădirea primăriei25/10/18 12:31
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -80-din-201825/10/18 12:31
HOTĂRÂREA NR. 78/2018   acordarea unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societății ”TERMO– ÎNTORSURA” S.R.L.25/10/18 12:29
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -77-din-201825/10/18 12:26
HOTĂRÂREA NR. 77/2018   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și Contribuția orașului Întorsura Buzăului la investiția ”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”25/10/18 12:26
HOTĂRÂREA NR. 76/2018   privind dezmembrarea imobilului- teren intravilan situat în orașul Întorsura Buzăului, strada Gheorghe Doja, înscris în Cartea Funciară nr.25705 Întorsura Buzăului cu număr cadastral 25705, în suprafață de 3812 mp, proprietar orașul Întorsura Buzăului25/10/18 12:23
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -76-din-201825/10/18 12:23
HOTĂRÂREA NR. 75/2018   privind alocarea din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase din Întorsura Buzăului25/10/18 12:22
HOTĂRÂREA NR. 74/2018   privind aprobarea criteriilor, punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale/ locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în proprietatea orașului Întorsura Buzăului25/10/18 12:21
HOTĂRÂREA NR. 73/2018   privind aprobarea Documntației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul Covasna”25/10/18 12:19
HOTĂRÂREA NR. 72/2018   privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul Covasna”Axa prioritară 1325/10/18 12:12
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -72-din-201825/10/18 12:12
HOTĂRÂREA NR. 54/2018   privind înfințarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 20:36
HOTĂRÂREA NR. 38/2018   privind înfințarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 18:51
HOTĂRÂREA NR. 53/2018   privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 18:23
HOTĂRÂREA NR.   HCL 54 DIN 201813/09/18 10:36
HOTĂRÂREA NR.   HCL 71 DIN 2018 Privind Aprobarea Proiectului Si A Cheltuielilor Legate De Proiect Si Aprobare A Acordului De Parteneriat In Vederea Accesarii POR Axa Prioritara 10pt Obiectivul De Investitii Gradinita Floroaia Mica11/09/18 15:03
HOTĂRÂREA NR. nr. 52/2018   Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă06/09/18 10:12
HOTĂRÂREA NR. 71/2018   privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legat de proiec si de aprobare a acordului de parteneriat in vederea accesarii Programului Operational Regional, Axa prioritara 1013/08/18 14:59
HOTĂRÂREA NR. 70/2018   Privind Alegearea Presedintelui De Sedinta13/08/18 14:40
HOTĂRÂREA NR. 69/2018   Privind Mandatarea Sc NEW WAY SRL Prin Administrator Boicu Vasile Reprezentant Al Cons Local In Grupul De Lucru DAJ Covasna In Vederea Intocmirii Amenajamentului Pastoral31/07/18 17:54
HOTĂRÂREA NR. 68/2018   Privind Aprobarea Conventiei Incheiate Intre UAT Intorsura Buzaului Si Adm Nationala ''Apele Romane, Administratia Bazinala De Apa Buzau-Ialomita-SGA Buzau Privind Repararea Digurilor Si A Malurilor31/07/18 17:44
HOTĂRÂREA NR. 67/2018   Privind Emiterea Acordului De Principiu Al Conslului Local Al Orasului Intorsura Buzaului In Vederea Realizarii Investitiei ''bazin De Innot'' De Catre C N I S A ''31/07/18 17:34
HOTĂRÂREA NR. 66/2018   Privind Aprobarea Proiectului Cultural ''CENTENARUL MARII UNIRI'' Sarbatorit De Orasul Intorsura Buzaului In Anul 201831/07/18 17:24
HOTĂRÂREA NR. 65/2018   Privind Aprobarea Regulamentului Privind Exercitarea Unor Activitati Cu Caracter Ocazional Desfasurate De Zilieri In Conf Cu Prevederile Legii 52 Din 2011 In Orasul Intorsura Buzaului, Jud Covasna31/07/18 17:14
HOTĂRÂREA NR. 64/2018   Privind Alegerea Presedintelui De Sedinta31/07/18 17:04
HOTĂRÂREA NR. 63/2018   Privind Modif Pct 4din Anexa 2 La HC 119 Din 2017privind Stabilirea Salariilor De Baza Pt Functionarii Publici Si Personalul Contractual Din Aparatul De Specialitate Al Primarului Modif Prin HCL1531/07/18 15:54
HOTĂRÂREA NR. 62/2018   Privind Transformarea Unor Functii Publice Si Contractuale Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orasului Intorsura Buzaului31/07/18 15:44
HOTĂRÂREA NR. 61/2018   Privind Aprobarea Contului De Executie Al Orasului Intorsura Buzaului Pe Trim II Al Anului 201831/07/18 15:34
HOTĂRÂREA NR. 60/2018   privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201831/07/18 15:24
HOTĂRÂREA NR. 59/2018   Privind Aprobarea Notei Conceptuale Si A Temei De Proiectare Pt Obiectivul De Investitii Modernizarea Centrala Termica Pe Biomasa Oras Intorsura Buzaului29/06/18 16:50
HOTĂRÂREA NR. 58/2018   Privind Aprobarea Modificarii Si Completarii Hot 69 Din 2017a Cons Local Privind Aprobarea Documentatiei De Avizare A Lucrarilor De Interventie Si Indicatorii Tehnico-econmicii Lic Nicolae Balcescu29/06/18 16:45
HOTĂRÂREA NR. 56/2018   Privind Trecearea Din Domeniul Privat Al Orasului A Imobilului Apartament Nr 2 Din Str Ciucas, Sc C Din Intorsura Buzaului, In Domeniul Public Si Administrarea Cons Local Al Orasului Intorsura Buz.29/06/18 16:40
HOTĂRÂREA NR. 57/2018
 
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al oraşului Intorsura Buzăului pentru anul 2017 și casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse de Comisia centrală de casare
29/06/18 15:56
HOTĂRÂREA NR. 25634/26.06.2018   Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale, locuințelor de necesitate din și a locuințelor aflate în patrimoniul Orașului Întorsura Buzăului29/06/18 14:07
HOTĂRÂREA NR. 55/2018   Privind Transformarea Unei Functii Publice De Executie Vacante Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orasului Intorsura Buzaului31/05/18 16:50
HOTĂRÂREA NR. 50/2018   privind vânzarea apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6H, apartament nr.12, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Găvăneanu Nicolae și Găvăneanu Claudia31/05/18 16:44
HOTĂRÂREA NR. 53/2018   Privind Alegerea Presedintelui De Sedinta31/05/18 16:40
HOTĂRÂREA NR. 48/2018   privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201831/05/18 16:26
HOTĂRÂREA NR. 49/2018   Privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico Economici Pt Obiectivul De Investitii Reabilitare Si Extindere Poduri Si Podet Str 1 Decembrie 1918 Si Fabricii Din Intorsura Buzaului31/05/18 16:20
HOTĂRÂREA NR. 51/2018   privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea Voucherelor de vacanta din anul 201831/05/18 16:04
HOTĂRÂREA NR. 44/2018   privind rectificarea bugetului de venitului si cheltuieli al Orasului Intorsura Buzaului pe anul 201811/05/18 17:10
HOTĂRÂREA NR. 47/2018   Privind Aprobarea Acoperirii Pierderilor In Suma De 925000 Lei Inregistrate In Societatea Termo Intorsura Srl Prin Diminuarea Capitalului Social11/05/18 16:15
HOTĂRÂREA NR. 46/2018   Privind Aprobarea Situatiei Financiare Anuale Pentru Exercitiul Financiar 2017 Respectiv Bilantul Contabil Si Contul De Profit Si Pierderi La Societatea Termo Intorsura Srl11/05/18 16:10
HOTĂRÂREA NR. 45/2018   privind modificarea Art 2 Si 4 din HCL Nr 109 din 2017 a Cons Local privind aprobarea acordarii unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societatii Termo Intorsura SRL11/05/18 16:00
HOTĂRÂREA NR. 32/2018   privind numirea administratorului membru în Consiliul de administrație la Ocolul Silvic Buzăul Ardelean la Regia Autonomă03/05/18 14:18
HOTĂRÂREA NR. 42/2018   Privind Aprobarea Listei De Prioritati Pe Anul 2018 In Ordinea Punctajului Obtinul In Baza Criteriilor-cadru A Solicitantilor Care Au Acces La Locuintele ANL Destinate Inchirierii27/04/18 18:10
HOTĂRÂREA NR. 41/2018   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera în judetul Covasna pentru perioada 2018 – 202727/04/18 18:05
HOTĂRÂREA NR. 39/2018   privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Casa de cultură” în ”Centru Multifunctional Întorsura Buzăului27/04/18 17:45
HOTĂRÂREA NR. 36/2018
 
Privind modificarile HCL Nr 94 din 2017 privind aprobarea ind tehnico-economici pt corp cladire primaria Orasului Intorsura Buzaului, Jud Covasna
27/04/18 17:20
HOTĂRÂREA NR. 35/2018   privind aprobarea contului de executie al orasului Întorsura Buzaului pe trim I al anului 201827/04/18 17:16
HOTĂRÂREA NR. 40/2018   privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pt obiectivul de investitii ''Finalizare, reabilitare si dotare centru multifunctional'' Intorsura Buzaului27/04/18 17:00
HOTĂRÂREA NR. 43/2018   privind nunmirea reprezentantului Orasului in adunarea generala a actionarilor Sc Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe27/04/18 16:49
HOTĂRÂREA NR. nr. 34/2018   Privind Modificarea HCL 87 Din 2015 Privind Aprobarea Documentatiei Tehnico Economice Si A Indicatorilor Tehnico Economici Pt Obiectivul De Investitii 'Reabilitare Si Modernizare Scoala Ghe Zah13/04/18 11:45
HOTĂRÂREA NR. nr. 33/2018   Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201813/04/18 09:57
HOTĂRÂREA NR. 31/2018   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații străzi poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului pentru anul 201829/03/18 14:25
HOTĂRÂREA NR. 30/2018   privind darea în administrare a imobilului apartament nr.3 evidențiat în CF nr.25632 Întorsura Buzăului cu nr. cadastral 25632 C1- U3 situat în oraşul Întorsura Buzăului29/03/18 14:20
HOTĂRÂREA NR. 29/2018   privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Întorsura Buzăului, judetul Covasna29/03/18 14:15
HOTĂRÂREA NR. 28/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă29/03/18 14:10
HOTĂRÂREA NR. 27/2018   privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului a imobilului - teren în suprafață de 3670 mp. situat în orașul Întorsura Buzăului29/03/18 14:07
HOTĂRÂREA NR. 26/2018   privind aprobarea dezlipirii imobilului evidențiat în CF nr. 25632 - C1 Întorsura Buzăului cu nr.cadastral 25632 -C1 în suprafață totală de 236 mp29/03/18 13:08
HOTĂRÂREA NR. 25/2018   privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Întorsura Buzăului29/03/18 13:05
HOTĂRÂREA NR. 24/2018   privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea documentației tehnico-economică Gradiniță29/03/18 13:00
HOTĂRÂREA NR. 23/2018   privind aprobarea transformării unor funcții publice de executie și funcții contractuale din cadrul aparatul de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului29/03/18 12:48
HOTĂRÂREA NR. 22/2018   privind aprobarea modificării anexelor nr. 6 şi 7 la HCL Nr.115 din 2017 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 201828/02/18 12:51
HOTĂRÂREA NR. 21/2018   privind modificarea şi completarea HCL nr.114 din 2017 pentru stabilirea Impozitelor şi taxelor locale ale Oraşului Întorsura Buzăului pentru 201828/02/18 12:50
HOTĂRÂREA NR. 20/2018   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/02/18 12:49
HOTĂRÂREA NR. 119/2017   privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 15:39
HOTĂRÂREA NR. 118/2017   privind aprobarea majorării prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pe bază de rumeguș livrată populației și agenților economici de către SC22/02/18 15:37
HOTĂRÂREA NR. 117/2017   privind mandatarea reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV22/02/18 15:36
HOTĂRÂREA NR. 116/2017   privind aprobarea criteriilor volumele prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2018 din fondul forestier proprietate publică22/02/18 15:35
HOTĂRÂREA NR. 115/2017   privind aprobarea prețurile de referință pentru anul de producție 2018 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto22/02/18 15:35
HOTĂRÂREA NR. 114/2017   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201822/02/18 15:32
HOTĂRÂREA NR. 113/2017   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii 41622/02/18 15:24
HOTĂRÂREA NR. 112/2017   privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor publice locale ale Consiliului Local22/02/18 15:20
HOTĂRÂREA NR. 111/2017   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2018 - 201922/02/18 15:20
HOTĂRÂREA NR. 110/2017   privind validarea dispoziției pimarului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - decembrie 201722/02/18 15:12
HOTĂRÂREA NR. 109/2017   privind acordarea unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societății TERMO– INTORSURA S.R.L.22/02/18 14:59
HOTĂRÂREA NR. 108/2017   privind alocarea din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru cultele religioase din Întorsura Buzăului22/02/18 14:58
HOTĂRÂREA NR. 107/2017   privind apobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 14:58
HOTĂRÂREA NR. 106/2017   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2018 -201922/02/18 14:54
HOTĂRÂREA NR. 105/2017   privind alegerea președintelui de ședință22/02/18 14:52
HOTĂRÂREA NR. 104/2017   privind aprobarea de principiu a majorării prețurilor locale pentru energie termică la TERMO INTORSURA22/02/18 14:50
HOTĂRÂREA NR. 103/2017   privind transformarea a doua funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 14:49
HOTĂRÂREA NR. 102/2017   privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului al imobilului – Teren curți - Construcții în suprafață de 783 mp situat în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 14:48
HOTĂRÂREA NR. 101/2017   privind revocarea HCLnr.85 privind darea în administrare teren situat în orașul Întorsura Buzăului str. Rândunelelor pentru DGAPCS Covasna22/02/18 14:40
HOTĂRÂREA NR. 100/2017   privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tonie Cornel Mihai22/02/18 14:19
HOTĂRÂREA NR. 99/2017   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 13:21
HOTĂRÂREA NR. 98/2017   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV22/02/18 13:18
HOTĂRÂREA NR. 97/2017   privind încheierea contractelor de asistență juridică cu doamna avocat Scridon Marta22/02/18 13:15
HOTĂRÂREA NR. 96/2017   privind aprobarea finananțării nerambursabile din fonduri publice a programelor proiectelor și acțiunilor culturale pentru activităț educativ-știintifice de recreere tineret și sportive22/02/18 13:12
HOTĂRÂREA NR. 95/2017   Anexa - aprobare studiul de fezabilitate reabilitare și modernizare Centru Cultural22/02/18 13:11
HOTĂRÂREA NR. 95/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Centru Cultural orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:10
HOTĂRÂREA NR. 94/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate extindere reabilitare corp clădire primărie planșe22/02/18 13:05
HOTĂRÂREA NR. 94/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Corp Cladire Primărie orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:03
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate rețea canalizare22/02/18 13:02
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   Anexa - planșe la studiul de fezabilitate extindere canalizare22/02/18 13:02
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:01
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   Anexa - planșe la studiul de fezabilitate extindere apă22/02/18 12:54
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate extindere apă22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 91/2017   Anexa privind aprobarea studiului de fezabilitate eficientizare extindere iluminat public22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 91/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizarea infrastructurii de iluminat public22/02/18 12:52
HOTĂRÂREA NR. 90/2017   privind modificarea Anexei nr.1 punctul III la Hotararea nr.79 din 2017 a Consiliului local al orașului Întorsura Buzăului22/02/18 12:50
HOTĂRÂREA NR. 89/2017   privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 12:49
HOTĂRÂREA NR. 88/2017   privind apobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 12:44
HOTĂRÂREA NR. 87/2018   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru trim. III al anului 201722/02/18 12:42
HOTĂRÂREA NR. 85/2017   privind darea în administrare teren situat în orașul Întorsura Buzăului str. Rândunelelor pentru DGAPCS Covasna22/02/18 12:35
HOTĂRÂREA NR. 84/2017   privind darea în administrare imobile la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu22/02/18 12:34
HOTĂRÂREA NR. 83/2017   privind alegerea președintelui de sedință22/02/18 12:25
HOTĂRÂREA NR. 82/2017   privind privind desemnarea reprezentanților UAT în cadrul consiliilor de administrație la Instituțiile de învățământ din orașul Întorsura Buzăului22/02/18 12:25
HOTĂRÂREA NR. 81/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 12:24
HOTĂRÂREA NR. 80/2018   privind mandatarea domnului DRAGUS OVIDIU – IOAN reprezentant al UAT oraș Întorsura Buzăului în AGA GOSPODĂRIE COMUNALĂ22/02/18 12:06
HOTĂRÂREA NR. 19/2018   privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.162007 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind trecerea în folosinţă gratuită a unui imobil în suprafaţă e 3030 mp.14/02/18 14:51
HOTĂRÂREA NR. 18/2018   privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Orasului Intorsura Buzaului pe anul 201814/02/18 14:49
HOTĂRÂREA NR. 17/2018   privind utilizarea excedentul bugetului local al oraşului Întorsura Buzăului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 201714/02/18 14:42
HOTĂRÂREA NR. 16/2018   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 201714/02/18 14:41
HOTĂRÂREA NR. 15/2018   privind modificarea Anexei nr.1 și 2 la HCL nr.1192017 Întorsura Buzăului privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual29/01/18 14:39
HOTĂRÂREA NR. 14/2018   privind aprobarea înființări sursa E - activități finanțate din venituri proprii - la Liceul Teoretic Mircea Eliade25/01/18 09:43
HOTĂRÂREA NR. 13/2018   privind aprobarea cotizației orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2018 ca membru al Asociației de dezvoltare intercomunitară SIMD în județul Covasna25/01/18 09:42
HOTĂRÂREA NR. 12/2018   privind aprobarea implementării proiectului cu titlul Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, strada Aviatorului Nr.1125/01/18 09:41
HOTĂRÂREA NR. 11/2018   privind alegerea președintelui de ședință25/01/18 09:40
HOTĂRÂREA NR. 10/2018   pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară SIMD în județul Covasna25/01/18 09:39
HOTĂRÂREA NR. 9/2018   privind modificarea HCL nr.572012 privind preluarea unei suprafeţe de 800 mp teren de la SC CONSUMCOOP Întorsura Buzăului cota parte din terenul cuprins în CF nr.24343 Întorsura Buzăului25/01/18 09:38
HOTĂRÂREA NR. 7/2018   privind darea în administrare a imobilului – teren curți - construcții în suprafață de 783 mp. situat în orașul Întorsuera Buzăului str.Rândunelelor nr.2, județul Covasna, către DGASP25/01/18 09:36
HOTĂRÂREA NR. 6/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului25/01/18 09:35
HOTĂRÂREA NR. 5/2018   privind implementarea proiectului cu titlul Achiziţie buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al or Întorsura Buzăului25/01/18 09:34
HOTĂRÂREA NR. 4/2018   privind implementarea proiectului cu titlul Achiziţie autobasculantă pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al or Întorsura Buzăului25/01/18 09:33
HOTĂRÂREA NR. 3/2018   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, strada Aviatorului, Nr.11,25/01/18 09:32
HOTĂRÂREA NR. 2/2018   privind aprobarea participării orașului Întorsura Buzăului în calitate de aplicant în cadrul Proiectului Măsurii 3.36B Investiții pentru progresul satelor, potrivit Strategiei de Dezvolt25/01/18 09:31
HOTĂRÂREA NR. 1/2018   privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201725/01/18 09:30
HOTĂRÂREA NR. 79/2017   Anexa28/09/17 11:51
HOTĂRÂREA NR. 79/2017   privind stabilirea salariului pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna28/09/17 11:34
HOTĂRÂREA NR. 78/2017   pentru revocarea Hotărârii nr.60/2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ...28/09/17 11:32
HOTĂRÂREA NR. 77/2017   privind numirea administratorului provizoriu la Ocolul Silvic Buzaul Ardelean RA28/09/17 11:30
HOTĂRÂREA NR. 76/2017   privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi selectati pentru functia de membru in consiliul de administratie al OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A.28/09/17 11:29
HOTĂRÂREA NR. 75/2017   privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activitățile educativ-științifice, de recreere, de tineret....28/09/17 11:02
HOTĂRÂREA NR. 74/2017   privind aprobarea modificătii Hotărârii nr.96/2015 a CL al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea Studiului de fezabiliitate a indicatorilor tehnico-economici și Contribuția orașului Întorsura Buzăului la investiția "Asfaltare drumuri ...28/09/17 10:54
HOTĂRÂREA NR. 73/2017   privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Instituțiilor de învățamânt din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2017-201828/09/17 10:40
HOTĂRÂREA NR. 72/2017   privind aprobarea modificării HCL nr.56/2017 privind numirea candidaților propuși ce urmează a fi numiți în funcțiile de membrii în consiliul de administrație al Societății TERMO-INTORSURA SRL28/09/17 10:39
HOTĂRÂREA NR. 71/2017   privind aprobarea delegării de gestiune prin atribuire directă a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor ...28/09/17 10:38
HOTĂRÂREA NR. 70.12/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 70.11/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 70.10/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 70.9/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 70.8/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 70.7/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 70.6/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.5/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.4/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.3/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:31
HOTĂRÂREA NR. 70.2/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:31
HOTĂRÂREA NR. 70.1/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:29
HOTĂRÂREA NR. 70/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 09:57
HOTĂRÂREA NR. 69/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Atelier școala-Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Întorsura Buzăului...28/09/17 09:54
HOTĂRÂREA NR. 68/2017   privind accesarea Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 Imbunătățirea infrastructurii educaționale, PL-10.1. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobandirea de competențe și învățare pe tot....28/09/17 09:45
HOTĂRÂREA NR. 67/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Centru Cultural Întorsura Buzăului".28/09/17 09:32
HOTĂRÂREA NR. 66/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului".28/09/17 09:31
HOTĂRÂREA NR. 65/2017   privind aprodarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere și modernizare rețea canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județ Covasna".28/09/17 09:25
HOTĂRÂREA NR. 64/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de apa în orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna"28/09/17 09:23
HOTĂRÂREA NR. 63/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna, Faza II"28/09/17 09:20
HOTĂRÂREA NR. 62/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201728/09/17 08:39
HOTĂRÂREA NR. 61/2017   privind Modificarea Și Completarea Hotărârii Nr. 25 Din 2014 A Consiliului Local Întorsura Buzăului17/08/17 15:42
HOTĂRÂREA NR. 60/2017   privind Aprobarea Salariilor De Bază Pentru Funcționarii Publici Și Personalul Contractual Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orașului Întorsura Buzăului17/08/17 15:41
HOTĂRÂREA NR. 59/2017   privind Stabilirea Indemnizației De Ședință Pentru Membrii Consiliului Local Întorsura Buzăului17/08/17 15:40
HOTĂRÂREA NR. 58/2017   privind Aprobarea Regulamentului De Organizare Și Funcționare Al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean RA17/08/17 15:35
HOTĂRÂREA NR. 57/2017   privind Alegerea Președintelui De Ședință17/08/17 15:30
HOTĂRÂREA NR. 54/2017   privind Modificarea Hotărârii Nr. 89 Din 201617/08/17 15:24
HOTĂRÂREA NR. 53/2017   privind Propunerea Schimbării Destinației Din Spațiu De Învățământ A Unui Teren În Suprafață De 12 Mp Din Curtea Liceului Teoretic Mircea Eliade17/08/17 15:22
HOTĂRÂREA NR. 52/2017   privind Acordarea Unui Ajutor Individual De Minimis Pentru Majorarea Capitalului Social La SC SALUBRITATEA IBSV SRL ÎN INSOLVENȚĂ17/08/17 15:19
HOTĂRÂREA NR. 51/2017   privind Acordarea Unui Ajutor Individual De Minimis Pentru Majorarea Capitalului Social La Societatea Termo Întorsura SRL17/08/17 15:18
HOTĂRÂREA NR. 50/2017   privind Rectificarea Bugetului De Venituri și Cheltuieli Al Orașului Întorsura Buzăului Pentru Anul 201717/08/17 15:16
HOTĂRÂREA NR. 49/2017   privind Aprobarea Contului De Execuție Al Orașului Întorsura Buzăului Pentru Trimestrul II Al Anului 201717/08/17 15:14
HOTĂRÂREA NR. 48/2017   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații străzi, poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 10:47
HOTĂRÂREA NR. 47/2017   privind transformarea a două posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului24/07/17 10:09
HOTĂRÂREA NR. 46/2017   privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 114/2016 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 08:51
HOTĂRÂREA NR. 45/2017   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Intorsura Buzaului in calitate de observatori la probele concursului pentru ocuparea functiei de director/ director adjunct24/07/17 05:31
HOTĂRÂREA NR. 44/2017   privind mandatarea domnului Dragus Ovidiu-Ioan reprezentant al UAT oraș Întorsura Buzăului în AGA Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, să voteze pentru inființarea punctului de lucru la Sita Buzăului24/07/17 05:10
HOTĂRÂREA NR. 43/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 05:08
HOTĂRÂREA NR. 42/2017   privind transformarea unor posturi din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului21/07/17 05:46
HOTĂRÂREA NR. 41/2017   privind alegerea președintelui de ședință21/07/17 05:35
HOTĂRÂREA NR. 40/2017   privind majorarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de operatorul SC SALUBRITATEA IBSV SRL Întorsura Buzăului21/07/17 05:30
HOTĂRÂREA NR. 39/2017   privind aprobarea listelor privind solicitanții care au acces la locuințe și stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor ANL disponibile în orașul Întorsura Buzăului, județ Covasna21/07/17 05:25
HOTĂRÂREA NR. 38/2017   privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza orașului Întorsura Buzăului21/07/17 05:20
HOTĂRÂREA NR. 37/2017   privind modificarea Hotararii nr.27/2015 a Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, aindicatorilor tehnico-economici si Contributia orasului Intorsura Buzaului21/07/17 05:15
HOTĂRÂREA NR. 36/2017   Privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbana si functionala existenta in zona Str. Prieteniei, nr.FN, Orasul Intorsura Buzaului, Judetul Covasna, in vederea construirii "constructie industriala-hala de productie"21/07/17 05:10
HOTĂRÂREA NR. 35/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201721/07/17 05:05
HOTĂRÂREA NR. 34/2017   privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si de pierderi la societatea TERMO INTORSURA SRL pentru anul 201621/07/17 05:00
HOTĂRÂREA NR. 33/2017   privind modificarea Hotararii nr.8/2014 a Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Proiectul21/07/17 04:50
HOTĂRÂREA NR. 32/2017   privind aprobarea documentatiei de Urbanism Plan Urbanistic zonal ,,Zona servicii-Atelier Auto"21/07/17 04:45
HOTĂRÂREA NR. 4/2017   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2017 - 201822/06/17 11:51
HOTĂRÂREA NR. 28/2017   privind alegerea președintelui de ședință28/05/17 09:22
HOTĂRÂREA NR. 27/2017   privind aprobarea „Planului de mobilitate urbană durabilă Întorsura Buzăului”27/05/17 09:26
HOTĂRÂREA NR. 29/2017   privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor (pajiștilor) proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului26/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. 31/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201726/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. 30/2017   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pe trimestrul I al anului 201726/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. privind convocarea Consiliului Local în data de 30 mai 2017 ora 15   DISPOZITIA NR.325 2017 Privind Convocarea Consiliului Local In Data De 30 Mai 2017 Ora 1526/05/17 17:26
HOTĂRÂREA NR. 26/2017   privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a Orașului Întorsura Buzăului 2017-2020”26/05/17 11:02
HOTĂRÂREA NR. 25/2017   privind aprobarea transformării a două funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului25/05/17 10:07
HOTĂRÂREA NR. 24/2017   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201724/05/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 23/2017   privind utilizarea excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 201623/05/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 1/2017   privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201622/05/17 11:55
HOTĂRÂREA NR. 2/2017   privind aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va exploata pentru anul de producție 2017 din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:53
HOTĂRÂREA NR. 3/2017   privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura in anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.22/05/17 11:53
HOTĂRÂREA NR. 5/2017   privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Întorsura Buzăului membrii în cadrul comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L.22/05/17 11:48
HOTĂRÂREA NR. 6/2017   privind aprobarea transformării a trei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:47
HOTĂRÂREA NR. 7/2017   privind alegerea președintelui de ședință22/05/17 11:46
HOTĂRÂREA NR. 9/2017   privind numirea administratorilor provizorii la Societatea ”TERMO ÎNTORSURA” întreprindere publică aflată sub autoritatea publică locală a Consiliului Local Întorsura Buzăului22/05/17 11:42
HOTĂRÂREA NR. 10/2017   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201622/05/17 11:40
HOTĂRÂREA NR. 11/2017   Revocarea Hotărârii nr.9/31.01.2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului și aprobarea numirii administratorilor provizorii la Societatea TERMO-ÎNTORSURA S.R.L., asociat unic Consiliului Local Întorsura Buzăului22/05/17 11:38
HOTĂRÂREA NR. 12/2017   privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidațiilor ce urmează a fi selectați pentru funcțiile de membrii în consiliul de administrație al Societății TERMO - ÎNTORSURA SRL22/05/17 11:38
HOTĂRÂREA NR. 13/2017   privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2016, casarea de mijloace fixe și obiecte de inventar propuse de Comisia centrală de casare.22/05/17 11:34
HOTĂRÂREA NR. 15/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 96/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:32
HOTĂRÂREA NR. 16/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 88/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea documentației tennico-economică și a indicatorilor tehnico-economici22/05/17 11:31
HOTĂRÂREA NR. 17/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 87/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea preluării finanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia, sat Brădet”22/05/17 11:28
HOTĂRÂREA NR. 22/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare corp cladire Primărie, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna”22/05/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 21/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Modernizare și reabilitare Centrul Cultural, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna”21/05/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 20/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, Faza II”20/05/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 19/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”19/05/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 18/2017   privind aprobarea propunerii de includere în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Extindere și modernizare de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”18/05/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 14/2017   privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase din Pâșunea proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2017, din partida 1111481-CV-17177326 UB T.P.3 Albiile, u.a.17I.14/05/17 10:39
Skip to content