Hotărârile consiliului local

date
HOTĂRÂREA NR. 88/2019   privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2/1585/1992 încheiat între Consiliul Local al ora;ului Întorsura Buzăului, în calitate de concedent cu SC ”Prelucrări prin așchiere și turnare” SRL06/12/19 14:11
HOTĂRÂREA NR. 87/2019   privind mandatarea reprezentantului UAT oraș Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară06/12/19 14:10
HOTĂRÂREA NR. 86/2019   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2020 -202106/12/19 14:09
HOTĂRÂREA NR. 85/2019   privind aprobarea modului de funcţionare a Serviciului public de alimentare cu energie termică al oraşului Întorsura Buzăului06/12/19 14:09
HOTĂRÂREA NR. 84/2019   privind apobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Întorsura Buzăului,06/12/19 14:08
HOTĂRÂREA NR. 83/2019   privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.47/2019 cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local06/12/19 14:07
HOTĂRÂREA NR. 82/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201906/12/19 14:06
HOTĂRÂREA NR. 81/2019   privind modificarea Hotărârii nr. 25/2014 a Consiliului local Întorsura Buzăului privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată „TERMO– ÎNTORSURA”06/12/19 14:05
HOTĂRÂREA NR. 80/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201906/12/19 14:04
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6306/12/19 13:48
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6106/12/19 13:40
HOTĂRÂREA NR.   HCL-6106/12/19 13:34
HOTĂRÂREA NR. 79/2019   privind aprobarea de principiu a prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice08/10/19 14:03
HOTĂRÂREA NR. 78/2019   privind darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna08/10/19 14:03
HOTĂRÂREA NR. 77/2019   aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Intorsura Buzăului, judetul Covasna08/10/19 14:02
HOTĂRÂREA NR. 76/2019   privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, situat în orașul Întorsura Buzăului județul Covasna, evidențiat în cartea funciară nr.24543 Întorsura Buzăului,08/10/19 14:01
HOTĂRÂREA NR. 75/2019   privind alegerea președintelui de ședință08/10/19 14:00
HOTĂRÂREA NR. 74/2019   privind aprobarea înfiinţării unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Prichindel”08/10/19 14:00
HOTĂRÂREA NR. 73/2019   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității08/10/19 13:59
HOTĂRÂREA NR. 72/2019   privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administraţie08/10/19 13:58
HOTĂRÂREA NR. 71/2019   repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Întorsura Buzăului.08/10/19 13:58
HOTĂRÂREA NR. 70/2019   stabilirea funcției publice specifice de conducere ,,secretar general” și funcției publice de execuție ,,consilier achiziții publice”08/10/19 13:57
HOTĂRÂREA NR. 69/2019   privind transformarea unei funcții publice și a două funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Întorsura Buzăului08/10/19 13:56
HOTĂRÂREA NR. 68/2019   privind aprobarea modificării unor hotărâri ale Consiliului Local Întorsura Buzăului privitoare la obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Centrul Cultural08/10/19 13:55
HOTĂRÂREA NR. 67/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii " Extindere și realizare racorduri la rețeaua publică de canalizare menajeră din sat Brădet08/10/19 13:54
HOTĂRÂREA NR. 66/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare branșamente la rețeaua de apă publică din sat Brădet08/10/19 13:52
HOTĂRÂREA NR. 65/2019   privind aprobarea abrogării Art.5^4 la HCL nr. 15/2019 privind stabilirea unor masuri tehnico – administrative pentru organizarea, functionarea si dezvoltarea Serviciului public de alimentare cu energie termica08/10/19 13:51
HOTĂRÂREA NR. 64/2019   privind mandatarea domnului DRAGUS OVIDIU – IOAN08/10/19 13:50
HOTĂRÂREA NR. 63/2019   privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA,08/10/19 13:49
HOTĂRÂREA NR. 62/2019   privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.59 din 10.09.2010 a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, privind trecerea în folosință gratuită a unei suprafețe de 22 mp. aflat în incinta Piață Centrală,08/10/19 13:47
HOTĂRÂREA NR. 60/2019   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi Tema de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Realizare staţie de pompare apă potabilă, strada Aviatorului, oraş Întorsura Buzăului”08/10/19 13:33
HOTĂRÂREA NR. 59/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201908/10/19 13:31
HOTĂRÂREA NR. privind modificarea HCL nr. 101/2018 privind aprobarea documentației, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, cu modificările și completările ulterioare   HCL-5808/10/19 13:24
HOTĂRÂREA NR. 57/2019   privind alegerea preşedintelui de şedinţă07/10/19 16:26
HOTĂRÂREA NR. 56/2019   privind aprobarea modificarii și completării Hotărârea Consiliului Local nr.38/2019 privind asocierea orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna07/10/19 16:25
HOTĂRÂREA NR. 55/2019   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trimestrul II al anului 201907/10/19 16:24
HOTĂRÂREA NR. 54/2019   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:22
HOTĂRÂREA NR. 53/2019   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:22
HOTĂRÂREA NR. 52/2019   privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a oraşului Intorsura Buzăului07/10/19 16:21
HOTĂRÂREA NR. 51/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.94/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului07/10/19 16:20
HOTĂRÂREA NR. 50/2019   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea căilor de acces pietonal din oraşul Întorsura Buzăului07/10/19 16:20
HOTĂRÂREA NR. 49/2019   privind numirea administratorilor provizorii la Societatea "TERMO ÎNTORSURA" numire determinată de existența posturilor vacante de membrii07/10/19 16:19
HOTĂRÂREA NR. 48/2019   privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:18
HOTĂRÂREA NR. 46/2019   privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 201907/10/19 16:17
HOTĂRÂREA NR. 45/2019   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea căilor de acces pietonal din oraşul Întorsura Buzăului07/10/19 16:15
HOTĂRÂREA NR.   45 207/10/19 16:15
HOTĂRÂREA NR. 44/2019   privind alegerea presedintelui de sedință07/10/19 16:14
HOTĂRÂREA NR. 43/2019   privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:13
HOTĂRÂREA NR. 42/2019   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii“Reabilitare termică corp vechi Grădiniţa Prichindel, oraş Întorsura Buzăului judeţul Covasna07/10/19 16:12
HOTĂRÂREA NR. 41/2019   privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local Întorsura Buzăului, membru în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic Mircea Eliade pentru anul școlar 2018 -201907/10/19 16:12
HOTĂRÂREA NR. 40/2019   privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare prin Concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului, judetul Covasna nr.2/26744/03.08.201807/10/19 16:11
HOTĂRÂREA NR. 39/2019   privind repartizarea unei locuințe vacante, construite prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Întorsura Buzăului07/10/19 16:10
HOTĂRÂREA NR. 38/2019   privind aprobarea asocierii Orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna în „Programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar ”, în perioada 2017-202007/10/19 16:09
HOTĂRÂREA NR. 37/2019   privind aprobarea asocierii Orașului Întorsura Buzăului cu Consiliul Județean Covasna în cadrul „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediu rural”, în perioda 2017-202007/10/19 16:08
HOTĂRÂREA NR. 36/2019   aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Orașului Întorsura Buzăului07/10/19 16:06
HOTĂRÂREA NR. 35/2019   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201907/10/19 16:05
HOTĂRÂREA NR. 34/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 91/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii„Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna faza II07/10/19 16:04
HOTĂRÂREA NR. 33/2019   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”07/10/19 16:04
HOTĂRÂREA NR. 32/2019   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/ periodică și reparații străzi, poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului07/10/19 16:03
HOTĂRÂREA NR. 31/2019   privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Întorsura Buzăului07/10/19 16:02
HOTĂRÂREA NR. 30/2019   privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202007/10/19 15:59
HOTĂRÂREA NR. 29/2019   HCL 29 Din 201906/05/19 13:19
HOTĂRÂREA NR. 28/2019   HCL 28 Din 201906/05/19 13:18
HOTĂRÂREA NR. 27/2019   HCL 27 Din 201906/05/19 13:17
HOTĂRÂREA NR. 26/2019   HCL 26 Din 201906/05/19 13:16
HOTĂRÂREA NR. 25/2019   HCL 25 Din 201906/05/19 13:11
HOTĂRÂREA NR. 24/2019   HCL 24 Din 201906/05/19 13:10
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.6 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:08
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.5 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:08
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.4 La HCL Nr.30 2019   Anexa Nr.4 La HCL Nr.30 2019 Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:07
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.3 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:07
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.2 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:06
HOTĂRÂREA NR. Anexa Nr.1 La HCL Nr.30 2019   Privind Aprobarea Impozitelor Si Taxelor Locale Pentru Anul 202006/05/19 13:05
HOTĂRÂREA NR. 30/2019   privind aprobarea Taxelor Locale Intorsura Buzaului pentru Anul Fiscal 202006/05/19 13:03
HOTĂRÂREA NR. 14/2019   privind modificarea Hotărârii nr. 87/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții05/04/19 14:58
HOTĂRÂREA NR. 13/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 8/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Întorsura Buzăului05/04/19 14:56
HOTĂRÂREA NR.   1305/04/19 14:56
HOTĂRÂREA NR. 12/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 92/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare reţea de apă, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna05/04/19 14:55
HOTĂRÂREA NR. 11/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 91/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii„Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna faza II”05/04/19 14:54
HOTĂRÂREA NR. 10/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 94/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii„Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului”, Judeţul Covasna05/04/19 14:53
HOTĂRÂREA NR. 9/2019   privind aprobarea acceptării donației făcută de către Ocolul Silvic Covasna pentru orașul Întorsura Buzăului, având ca obiect materiale lemnase în cantitate de 1109,20 mc.05/04/19 14:53
HOTĂRÂREA NR. 8/2019   privind aprobarea aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 201805/04/19 14:52
HOTĂRÂREA NR. 7/2019   privind aprobarea acordării indemnizației de hrană pentru funcționarii publici și personalul contractual din din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și Serviciilor publice locale ale Consiliului Local Întorsura Buzaului.05/04/19 14:51
HOTĂRÂREA NR. 6/2019   privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea nr. 119/2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual05/04/19 14:51
HOTĂRÂREA NR. 5/2019   privind alegerea preşedintelui de şedinţă.05/04/19 14:49
HOTĂRÂREA NR. 4/2019   privind vânzarea apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6, scara H, apartament nr.2, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Matei Mircea și Matei Izabela Adriana.05/04/19 14:49
HOTĂRÂREA NR. 3/2019   privind modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul SC.SALUBRITATEA IBSV SRL Întorsura Buzăului.05/04/19 14:44
HOTĂRÂREA NR. 2/2019   privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe teritoriul unității administrativ terotoriale al orașului Întorsura Buzăului.05/04/19 14:43
HOTĂRÂREA NR. 1/2019   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2019 -2020.05/04/19 14:36
HOTĂRÂREA NR. 23/2019   privind stabilirea componenței echipei mobile la nivelul UAT oraș Întorsura Buzăului pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.02/04/19 16:00
HOTĂRÂREA NR. 22/2019   privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 în ordinea punctajului obținut în baza Criteriilor -cadru a solicitanților care au acces la locuințe ANL02/04/19 15:57
HOTĂRÂREA NR.   2202/04/19 15:57
HOTĂRÂREA NR. 21/2019   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 54/2009 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Proiectul Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Pod de beton armat peste râul Buzău, zona Camping”02/04/19 15:56
HOTĂRÂREA NR. 20/2019   privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă.02/04/19 15:55
HOTĂRÂREA NR. 19/2019   privind aprobarea închirierii prin licitatie publică în plic închis a pășunilor proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului.02/04/19 15:54
HOTĂRÂREA NR. 18/2019   privind aprobarea trecerii în folosinţă gratuită a unui imobil –cladire cu teren aferent în suprafată totală de 210 mp. (cladire Remiză PSI),02/04/19 15:53
HOTĂRÂREA NR. 17/2019   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare02/04/19 15:45
HOTĂRÂREA NR. 113/2018   privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului constituit din teren şi imobil situate în intravilanul28/03/19 12:20
HOTĂRÂREA NR. 112/2018   privind aprobarea modificării articolelor nr.1 şi 2 la Hotărârea nr.95/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii"Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Centrul Cultural28/03/19 12:17
HOTĂRÂREA NR.   112 228/03/19 12:17
HOTĂRÂREA NR. 111/2018   privind mandatarea reprezentantului oraşului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV, pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare28/03/19 12:16
HOTĂRÂREA NR. 110/2018   privind validarea Dispoziţiei nr.593 /27.12.2018 a Primarului oraşului Întorsura Buzăului, privind aprobarea majorării bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/03/19 12:15
HOTĂRÂREA NR. 109/2018   privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale ale oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201928/03/19 12:14
HOTĂRÂREA NR. 107/2018   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din oraşul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2019 -202028/03/19 12:13
HOTĂRÂREA NR. 106/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă28/03/19 12:12
HOTĂRÂREA NR. 105/2018   privind aprobarea aprobarea criteriilor, volumele și prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2018 din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului28/03/19 12:11
HOTĂRÂREA NR. 104/2018   privind privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2019 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto,28/03/19 12:10
HOTĂRÂREA NR. 103/2018   privind repartizarea unor locuințe construite prin Programul construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Întorsura Buzăului28/03/19 12:09
HOTĂRÂREA NR. 102/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Buzău, Zona Castelului28/03/19 12:08
HOTĂRÂREA NR. 101/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare centrală termică pe biomasă, oraş Întorsura Buzăului28/03/19 12:07
HOTĂRÂREA NR. 100/2018   privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri28/03/19 12:04
HOTĂRÂREA NR.   100 228/03/19 12:04
HOTĂRÂREA NR.   10928/03/19 11:58
HOTĂRÂREA NR.   11328/03/19 11:58
HOTĂRÂREA NR.   11228/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   11128/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   11028/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   10728/03/19 11:57
HOTĂRÂREA NR.   10628/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10528/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10028/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10428/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10328/03/19 11:56
HOTĂRÂREA NR.   10228/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR.   10128/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR.   9928/03/19 11:55
HOTĂRÂREA NR. 99/2018   privind aprobarea modificarii art. 2 la Hotărârea nr.48/2016 a Consiliului Local Întorsura Buzăului,28/03/19 11:53
HOTĂRÂREA NR. 98/2018   privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Întorsura Buzăului pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România28/03/19 11:50
HOTĂRÂREA NR. 97/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/03/19 11:49
HOTĂRÂREA NR. 96/2018   privind aprobarea participării orașului Întorsura Buzăului prin Consiliul Local al orașului Intorsura Buzăului la Programul pentru școli al României pentru anul școlar 2018-201928/03/19 11:40
HOTĂRÂREA NR. 16/2019   1601/03/19 15:47
HOTĂRÂREA NR. 95/2018   privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren curți construcții, situat în orașul Întorsura Buzăului01/11/18 17:19
HOTĂRÂREA NR. 94/2018   privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașul Întorsura Buzăului și Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, județul Covasna01/11/18 17:18
HOTĂRÂREA NR. 93/2018   privind aprobarea vânzarii apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6, scara H, apartament nr.7, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Neagoe Elena și Neagoe Sorin Constantin01/11/18 17:17
HOTĂRÂREA NR. 92/2018   privind repartizarea locuinței de necesitate situată în orașul Întorsura Buzăului, str.Ciucaș, bloc 7,scara C, apartament nr.2, județul Covasna01/11/18 17:16
HOTĂRÂREA NR. 91/2018   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiţii„Pod peste râul Buzău, Zona Castelului, oraş Întorsura Buzăului, judeţul Covasna”01/11/18 17:15
HOTĂRÂREA NR. 90/2018   Privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare01/11/18 17:15
HOTĂRÂREA NR. 89/2018   privind modificarea și completarea articolului nr.6 din Hotărârea nr.116/2017 a Consiliului local Întorsura Buzaului01/11/18 17:14
HOTĂRÂREA NR. 88/2018   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim III al anului 201801/11/18 17:13
HOTĂRÂREA NR. 87/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201801/11/18 17:11
HOTĂRÂREA NR. 86/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă01/11/18 17:09
HOTĂRÂREA NR. 79/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201825/10/18 12:40
HOTĂRÂREA NR. 85/2018   privind aprobarea majorării capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe adoptată în cadrul şedinţei de îndată ce a vut loc la data de 10 octombrie 2018.25/10/18 12:38
HOTĂRÂREA NR. 84/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă25/10/18 12:37
HOTĂRÂREA NR. 83/2018   privind aprobarea desemnării reprezentantilor Consiliului Local Întorsura Buzăului ca membrii în Consiliile de administraţie ale unităților de învatământ25/10/18 12:36
HOTĂRÂREA NR. 82/2018   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul Instituţiilor de învatământ25/10/18 12:35
HOTĂRÂREA NR. 81/2018   privind apobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201825/10/18 12:34
HOTĂRÂREA NR. 80/2018   privind aprobarea de măsuri alternative compensatorii PSI referitoare la distanţele de siguranţă faţă de vecinităţi pentru clădirea primăriei25/10/18 12:31
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -80-din-201825/10/18 12:31
HOTĂRÂREA NR. 78/2018   acordarea unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societății ”TERMO– ÎNTORSURA” S.R.L.25/10/18 12:29
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -77-din-201825/10/18 12:26
HOTĂRÂREA NR. 77/2018   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și Contribuția orașului Întorsura Buzăului la investiția ”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”25/10/18 12:26
HOTĂRÂREA NR. 76/2018   privind dezmembrarea imobilului- teren intravilan situat în orașul Întorsura Buzăului, strada Gheorghe Doja, înscris în Cartea Funciară nr.25705 Întorsura Buzăului cu număr cadastral 25705, în suprafață de 3812 mp, proprietar orașul Întorsura Buzăului25/10/18 12:23
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -76-din-201825/10/18 12:23
HOTĂRÂREA NR. 75/2018   privind alocarea din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru Cultele Religioase din Întorsura Buzăului25/10/18 12:22
HOTĂRÂREA NR. 74/2018   privind aprobarea criteriilor, punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale/ locuințelor de necesitate și a locuințelor aflate în proprietatea orașului Întorsura Buzăului25/10/18 12:21
HOTĂRÂREA NR. 73/2018   privind aprobarea Documntației de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul Covasna”25/10/18 12:19
HOTĂRÂREA NR. 72/2018   privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Finalizarea, reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Întorsura Buzăului judeţul Covasna”Axa prioritară 1325/10/18 12:12
HOTĂRÂREA NR.   HCL-nr -72-din-201825/10/18 12:12
HOTĂRÂREA NR. 54/2018   privind înfințarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 20:36
HOTĂRÂREA NR. 38/2018   privind înfințarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 18:51
HOTĂRÂREA NR. 53/2018   privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public din orașul Întorsura Buzăului17/09/18 18:23
HOTĂRÂREA NR.   HCL 54 DIN 201813/09/18 10:36
HOTĂRÂREA NR.   HCL 71 DIN 2018 Privind Aprobarea Proiectului Si A Cheltuielilor Legate De Proiect Si Aprobare A Acordului De Parteneriat In Vederea Accesarii POR Axa Prioritara 10pt Obiectivul De Investitii Gradinita Floroaia Mica11/09/18 15:03
HOTĂRÂREA NR. nr. 52/2018   Proiect de hotărîre privind alegerea preşedintelui de şedinţă06/09/18 10:12
HOTĂRÂREA NR. 71/2018   privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legat de proiec si de aprobare a acordului de parteneriat in vederea accesarii Programului Operational Regional, Axa prioritara 1013/08/18 14:59
HOTĂRÂREA NR. 70/2018   Privind Alegearea Presedintelui De Sedinta13/08/18 14:40
HOTĂRÂREA NR. 69/2018   Privind Mandatarea Sc NEW WAY SRL Prin Administrator Boicu Vasile Reprezentant Al Cons Local In Grupul De Lucru DAJ Covasna In Vederea Intocmirii Amenajamentului Pastoral31/07/18 17:54
HOTĂRÂREA NR. 68/2018   Privind Aprobarea Conventiei Incheiate Intre UAT Intorsura Buzaului Si Adm Nationala ''Apele Romane, Administratia Bazinala De Apa Buzau-Ialomita-SGA Buzau Privind Repararea Digurilor Si A Malurilor31/07/18 17:44
HOTĂRÂREA NR. 67/2018   Privind Emiterea Acordului De Principiu Al Conslului Local Al Orasului Intorsura Buzaului In Vederea Realizarii Investitiei ''bazin De Innot'' De Catre C N I S A ''31/07/18 17:34
HOTĂRÂREA NR. 66/2018   Privind Aprobarea Proiectului Cultural ''CENTENARUL MARII UNIRI'' Sarbatorit De Orasul Intorsura Buzaului In Anul 201831/07/18 17:24
HOTĂRÂREA NR. 65/2018   Privind Aprobarea Regulamentului Privind Exercitarea Unor Activitati Cu Caracter Ocazional Desfasurate De Zilieri In Conf Cu Prevederile Legii 52 Din 2011 In Orasul Intorsura Buzaului, Jud Covasna31/07/18 17:14
HOTĂRÂREA NR. 64/2018   Privind Alegerea Presedintelui De Sedinta31/07/18 17:04
HOTĂRÂREA NR. 63/2018   Privind Modif Pct 4din Anexa 2 La HC 119 Din 2017privind Stabilirea Salariilor De Baza Pt Functionarii Publici Si Personalul Contractual Din Aparatul De Specialitate Al Primarului Modif Prin HCL1531/07/18 15:54
HOTĂRÂREA NR. 62/2018   Privind Transformarea Unor Functii Publice Si Contractuale Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orasului Intorsura Buzaului31/07/18 15:44
HOTĂRÂREA NR. 61/2018   Privind Aprobarea Contului De Executie Al Orasului Intorsura Buzaului Pe Trim II Al Anului 201831/07/18 15:34
HOTĂRÂREA NR. 60/2018   privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201831/07/18 15:24
HOTĂRÂREA NR. 59/2018   Privind Aprobarea Notei Conceptuale Si A Temei De Proiectare Pt Obiectivul De Investitii Modernizarea Centrala Termica Pe Biomasa Oras Intorsura Buzaului29/06/18 16:50
HOTĂRÂREA NR. 58/2018   Privind Aprobarea Modificarii Si Completarii Hot 69 Din 2017a Cons Local Privind Aprobarea Documentatiei De Avizare A Lucrarilor De Interventie Si Indicatorii Tehnico-econmicii Lic Nicolae Balcescu29/06/18 16:45
HOTĂRÂREA NR. 56/2018   Privind Trecearea Din Domeniul Privat Al Orasului A Imobilului Apartament Nr 2 Din Str Ciucas, Sc C Din Intorsura Buzaului, In Domeniul Public Si Administrarea Cons Local Al Orasului Intorsura Buz.29/06/18 16:40
HOTĂRÂREA NR. 57/2018
 
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al oraşului Intorsura Buzăului pentru anul 2017 și casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse de Comisia centrală de casare
29/06/18 15:56
HOTĂRÂREA NR. 25634/26.06.2018   Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale, locuințelor de necesitate din și a locuințelor aflate în patrimoniul Orașului Întorsura Buzăului29/06/18 14:07
HOTĂRÂREA NR. 55/2018   Privind Transformarea Unei Functii Publice De Executie Vacante Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orasului Intorsura Buzaului31/05/18 16:50
HOTĂRÂREA NR. 50/2018   privind vânzarea apartamentului tip ANL, situat în oraș Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.141A, bloc 6H, apartament nr.12, județ Covasna, către titularii contractului de închiriere, Găvăneanu Nicolae și Găvăneanu Claudia31/05/18 16:44
HOTĂRÂREA NR. 53/2018   Privind Alegerea Presedintelui De Sedinta31/05/18 16:40
HOTĂRÂREA NR. 48/2018   privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201831/05/18 16:26
HOTĂRÂREA NR. 49/2018   Privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico Economici Pt Obiectivul De Investitii Reabilitare Si Extindere Poduri Si Podet Str 1 Decembrie 1918 Si Fabricii Din Intorsura Buzaului31/05/18 16:20
HOTĂRÂREA NR. 51/2018   privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea Voucherelor de vacanta din anul 201831/05/18 16:04
HOTĂRÂREA NR. 44/2018   privind rectificarea bugetului de venitului si cheltuieli al Orasului Intorsura Buzaului pe anul 201811/05/18 17:10
HOTĂRÂREA NR. 47/2018   Privind Aprobarea Acoperirii Pierderilor In Suma De 925000 Lei Inregistrate In Societatea Termo Intorsura Srl Prin Diminuarea Capitalului Social11/05/18 16:15
HOTĂRÂREA NR. 46/2018   Privind Aprobarea Situatiei Financiare Anuale Pentru Exercitiul Financiar 2017 Respectiv Bilantul Contabil Si Contul De Profit Si Pierderi La Societatea Termo Intorsura Srl11/05/18 16:10
HOTĂRÂREA NR. 45/2018   privind modificarea Art 2 Si 4 din HCL Nr 109 din 2017 a Cons Local privind aprobarea acordarii unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societatii Termo Intorsura SRL11/05/18 16:00
HOTĂRÂREA NR. 32/2018   privind numirea administratorului membru în Consiliul de administrație la Ocolul Silvic Buzăul Ardelean la Regia Autonomă03/05/18 14:18
HOTĂRÂREA NR. 42/2018   Privind Aprobarea Listei De Prioritati Pe Anul 2018 In Ordinea Punctajului Obtinul In Baza Criteriilor-cadru A Solicitantilor Care Au Acces La Locuintele ANL Destinate Inchirierii27/04/18 18:10
HOTĂRÂREA NR. 41/2018   privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera în judetul Covasna pentru perioada 2018 – 202727/04/18 18:05
HOTĂRÂREA NR. 39/2018   privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Casa de cultură” în ”Centru Multifunctional Întorsura Buzăului27/04/18 17:45
HOTĂRÂREA NR. 36/2018
 
Privind modificarile HCL Nr 94 din 2017 privind aprobarea ind tehnico-economici pt corp cladire primaria Orasului Intorsura Buzaului, Jud Covasna
27/04/18 17:20
HOTĂRÂREA NR. 35/2018   privind aprobarea contului de executie al orasului Întorsura Buzaului pe trim I al anului 201827/04/18 17:16
HOTĂRÂREA NR. 40/2018   privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pt obiectivul de investitii ''Finalizare, reabilitare si dotare centru multifunctional'' Intorsura Buzaului27/04/18 17:00
HOTĂRÂREA NR. 43/2018   privind nunmirea reprezentantului Orasului in adunarea generala a actionarilor Sc Gospodarie Comunala Sfantu Gheorghe27/04/18 16:49
HOTĂRÂREA NR. nr. 34/2018   Privind Modificarea HCL 87 Din 2015 Privind Aprobarea Documentatiei Tehnico Economice Si A Indicatorilor Tehnico Economici Pt Obiectivul De Investitii 'Reabilitare Si Modernizare Scoala Ghe Zah13/04/18 11:45
HOTĂRÂREA NR. nr. 33/2018   Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201813/04/18 09:57
HOTĂRÂREA NR. 31/2018   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații străzi poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului pentru anul 201829/03/18 14:25
HOTĂRÂREA NR. 30/2018   privind darea în administrare a imobilului apartament nr.3 evidențiat în CF nr.25632 Întorsura Buzăului cu nr. cadastral 25632 C1- U3 situat în oraşul Întorsura Buzăului29/03/18 14:20
HOTĂRÂREA NR. 29/2018   privind înfiinţarea Serviciului public de alimentare cu energie termica al oraşului Întorsura Buzăului, judetul Covasna29/03/18 14:15
HOTĂRÂREA NR. 28/2018   privind alegerea preşedintelui de şedinţă29/03/18 14:10
HOTĂRÂREA NR. 27/2018   privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului a imobilului - teren în suprafață de 3670 mp. situat în orașul Întorsura Buzăului29/03/18 14:07
HOTĂRÂREA NR. 26/2018   privind aprobarea dezlipirii imobilului evidențiat în CF nr. 25632 - C1 Întorsura Buzăului cu nr.cadastral 25632 -C1 în suprafață totală de 236 mp29/03/18 13:08
HOTĂRÂREA NR. 25/2018   privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Întorsura Buzăului29/03/18 13:05
HOTĂRÂREA NR. 24/2018   privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea documentației tehnico-economică Gradiniță29/03/18 13:00
HOTĂRÂREA NR. 23/2018   privind aprobarea transformării unor funcții publice de executie și funcții contractuale din cadrul aparatul de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului29/03/18 12:48
HOTĂRÂREA NR. 22/2018   privind aprobarea modificării anexelor nr. 6 şi 7 la HCL Nr.115 din 2017 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 201828/02/18 12:51
HOTĂRÂREA NR. 21/2018   privind modificarea şi completarea HCL nr.114 din 2017 pentru stabilirea Impozitelor şi taxelor locale ale Oraşului Întorsura Buzăului pentru 201828/02/18 12:50
HOTĂRÂREA NR. 20/2018   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201828/02/18 12:49
HOTĂRÂREA NR. 119/2017   privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 15:39
HOTĂRÂREA NR. 118/2017   privind aprobarea majorării prețurilor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pe bază de rumeguș livrată populației și agenților economici de către SC22/02/18 15:37
HOTĂRÂREA NR. 117/2017   privind mandatarea reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV22/02/18 15:36
HOTĂRÂREA NR. 116/2017   privind aprobarea criteriilor volumele prioritățile privind valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru anul de producţie 2018 din fondul forestier proprietate publică22/02/18 15:35
HOTĂRÂREA NR. 115/2017   privind aprobarea prețurile de referință pentru anul de producție 2018 pentru masa lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată la drum auto22/02/18 15:35
HOTĂRÂREA NR. 114/2017   privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Oraşului Întorsura Buzăului pentru anul 201822/02/18 15:32
HOTĂRÂREA NR. 113/2017   privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 ce se va efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii 41622/02/18 15:24
HOTĂRÂREA NR. 112/2017   privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor publice locale ale Consiliului Local22/02/18 15:20
HOTĂRÂREA NR. 111/2017   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2018 - 201922/02/18 15:20
HOTĂRÂREA NR. 110/2017   privind validarea dispoziției pimarului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli - decembrie 201722/02/18 15:12
HOTĂRÂREA NR. 109/2017   privind acordarea unui ajutor individual de minimis prin majorarea capitalului social al Societății TERMO– INTORSURA S.R.L.22/02/18 14:59
HOTĂRÂREA NR. 108/2017   privind alocarea din bugetul local al orașului Întorsura Buzăului a unui sprijin financiar pentru cultele religioase din Întorsura Buzăului22/02/18 14:58
HOTĂRÂREA NR. 107/2017   privind apobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 14:58
HOTĂRÂREA NR. 106/2017   privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2018 -201922/02/18 14:54
HOTĂRÂREA NR. 105/2017   privind alegerea președintelui de ședință22/02/18 14:52
HOTĂRÂREA NR. 104/2017   privind aprobarea de principiu a majorării prețurilor locale pentru energie termică la TERMO INTORSURA22/02/18 14:50
HOTĂRÂREA NR. 103/2017   privind transformarea a doua funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 14:49
HOTĂRÂREA NR. 102/2017   privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Întorsura Buzăului al imobilului – Teren curți - Construcții în suprafață de 783 mp situat în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 14:48
HOTĂRÂREA NR. 101/2017   privind revocarea HCLnr.85 privind darea în administrare teren situat în orașul Întorsura Buzăului str. Rândunelelor pentru DGAPCS Covasna22/02/18 14:40
HOTĂRÂREA NR. 100/2017   privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tonie Cornel Mihai22/02/18 14:19
HOTĂRÂREA NR. 99/2017   privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 13:21
HOTĂRÂREA NR. 98/2017   privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Întorsura Buzăului în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV22/02/18 13:18
HOTĂRÂREA NR. 97/2017   privind încheierea contractelor de asistență juridică cu doamna avocat Scridon Marta22/02/18 13:15
HOTĂRÂREA NR. 96/2017   privind aprobarea finananțării nerambursabile din fonduri publice a programelor proiectelor și acțiunilor culturale pentru activităț educativ-știintifice de recreere tineret și sportive22/02/18 13:12
HOTĂRÂREA NR. 95/2017   Anexa - aprobare studiul de fezabilitate reabilitare și modernizare Centru Cultural22/02/18 13:11
HOTĂRÂREA NR. 95/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Centru Cultural orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:10
HOTĂRÂREA NR. 94/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate extindere reabilitare corp clădire primărie planșe22/02/18 13:05
HOTĂRÂREA NR. 94/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Corp Cladire Primărie orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:03
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate rețea canalizare22/02/18 13:02
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   Anexa - planșe la studiul de fezabilitate extindere canalizare22/02/18 13:02
HOTĂRÂREA NR. 93/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 13:01
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   Anexa - planșe la studiul de fezabilitate extindere apă22/02/18 12:54
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   Anexa - aprobare studiu de fezabilitate extindere apă22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 92/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și modernizare rețea de apă în orașul Întorsura Buzăului22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 91/2017   Anexa privind aprobarea studiului de fezabilitate eficientizare extindere iluminat public22/02/18 12:53
HOTĂRÂREA NR. 91/2017   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizarea infrastructurii de iluminat public22/02/18 12:52
HOTĂRÂREA NR. 90/2017   privind modificarea Anexei nr.1 punctul III la Hotararea nr.79 din 2017 a Consiliului local al orașului Întorsura Buzăului22/02/18 12:50
HOTĂRÂREA NR. 89/2017   privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului22/02/18 12:49
HOTĂRÂREA NR. 88/2017   privind apobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 12:44
HOTĂRÂREA NR. 87/2018   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru trim. III al anului 201722/02/18 12:42
HOTĂRÂREA NR. 85/2017   privind darea în administrare teren situat în orașul Întorsura Buzăului str. Rândunelelor pentru DGAPCS Covasna22/02/18 12:35
HOTĂRÂREA NR. 84/2017   privind darea în administrare imobile la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu22/02/18 12:34
HOTĂRÂREA NR. 83/2017   privind alegerea președintelui de sedință22/02/18 12:25
HOTĂRÂREA NR. 82/2017   privind privind desemnarea reprezentanților UAT în cadrul consiliilor de administrație la Instituțiile de învățământ din orașul Întorsura Buzăului22/02/18 12:25
HOTĂRÂREA NR. 81/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201722/02/18 12:24
HOTĂRÂREA NR. 80/2018   privind mandatarea domnului DRAGUS OVIDIU – IOAN reprezentant al UAT oraș Întorsura Buzăului în AGA GOSPODĂRIE COMUNALĂ22/02/18 12:06
HOTĂRÂREA NR. 19/2018   privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.162007 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind trecerea în folosinţă gratuită a unui imobil în suprafaţă e 3030 mp.14/02/18 14:51
HOTĂRÂREA NR. 18/2018   privind utilizarea excedentul bugetului local al oraşului Întorsura Buzăului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 201714/02/18 14:49
HOTĂRÂREA NR. 17/2018   privind utilizarea excedentul bugetului local al oraşului Întorsura Buzăului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 201714/02/18 14:42
HOTĂRÂREA NR. 16/2018   privind aprobarea contului de execuţie al oraşului Întorsura Buzăului pentru trim IV al anului 201714/02/18 14:41
HOTĂRÂREA NR. 15/2018   privind modificarea Anexei nr.1 și 2 la HCL nr.1192017 Întorsura Buzăului privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual29/01/18 14:39
HOTĂRÂREA NR. 14/2018   privind aprobarea înființări sursa E - activități finanțate din venituri proprii - la Liceul Teoretic Mircea Eliade25/01/18 09:43
HOTĂRÂREA NR. 13/2018   privind aprobarea cotizației orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2018 ca membru al Asociației de dezvoltare intercomunitară SIMD în județul Covasna25/01/18 09:42
HOTĂRÂREA NR. 12/2018   privind aprobarea implementării proiectului cu titlul Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, strada Aviatorului Nr.1125/01/18 09:41
HOTĂRÂREA NR. 11/2018   privind alegerea președintelui de ședință25/01/18 09:40
HOTĂRÂREA NR. 10/2018   pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară SIMD în județul Covasna25/01/18 09:39
HOTĂRÂREA NR. 9/2018   privind modificarea HCL nr.572012 privind preluarea unei suprafeţe de 800 mp teren de la SC CONSUMCOOP Întorsura Buzăului cota parte din terenul cuprins în CF nr.24343 Întorsura Buzăului25/01/18 09:38
HOTĂRÂREA NR. 7/2018   privind darea în administrare a imobilului – teren curți - construcții în suprafață de 783 mp. situat în orașul Întorsuera Buzăului str.Rândunelelor nr.2, județul Covasna, către DGASP25/01/18 09:36
HOTĂRÂREA NR. 6/2018   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului25/01/18 09:35
HOTĂRÂREA NR. 5/2018   privind implementarea proiectului cu titlul Achiziţie buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al or Întorsura Buzăului25/01/18 09:34
HOTĂRÂREA NR. 4/2018   privind implementarea proiectului cu titlul Achiziţie autobasculantă pentru dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al or Întorsura Buzăului25/01/18 09:33
HOTĂRÂREA NR. 3/2018   privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Școala Primară Întorsura Buzăului, strada Aviatorului, Nr.11,25/01/18 09:32
HOTĂRÂREA NR. 2/2018   privind aprobarea participării orașului Întorsura Buzăului în calitate de aplicant în cadrul Proiectului Măsurii 3.36B Investiții pentru progresul satelor, potrivit Strategiei de Dezvolt25/01/18 09:31
HOTĂRÂREA NR. 1/2018   privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201725/01/18 09:30
HOTĂRÂREA NR. 79/2017   Anexa28/09/17 11:51
HOTĂRÂREA NR. 79/2017   privind stabilirea salariului pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna28/09/17 11:34
HOTĂRÂREA NR. 78/2017   pentru revocarea Hotărârii nr.60/2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului ...28/09/17 11:32
HOTĂRÂREA NR. 77/2017   privind numirea administratorului provizoriu la Ocolul Silvic Buzaul Ardelean RA28/09/17 11:30
HOTĂRÂREA NR. 76/2017   privind declansarea procedurii de selectie a candidatilor ce urmeaza a fi selectati pentru functia de membru in consiliul de administratie al OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A.28/09/17 11:29
HOTĂRÂREA NR. 75/2017   privind aprobarea Programului anual și anunțul de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activitățile educativ-științifice, de recreere, de tineret....28/09/17 11:02
HOTĂRÂREA NR. 74/2017   privind aprobarea modificătii Hotărârii nr.96/2015 a CL al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea Studiului de fezabiliitate a indicatorilor tehnico-economici și Contribuția orașului Întorsura Buzăului la investiția "Asfaltare drumuri ...28/09/17 10:54
HOTĂRÂREA NR. 73/2017   privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Întorsura Buzăului în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Instituțiilor de învățamânt din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2017-201828/09/17 10:40
HOTĂRÂREA NR. 72/2017   privind aprobarea modificării HCL nr.56/2017 privind numirea candidaților propuși ce urmează a fi numiți în funcțiile de membrii în consiliul de administrație al Societății TERMO-INTORSURA SRL28/09/17 10:39
HOTĂRÂREA NR. 71/2017   privind aprobarea delegării de gestiune prin atribuire directă a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor ...28/09/17 10:38
HOTĂRÂREA NR. 70.12/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 70.11/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 70.10/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 70.9/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 70.8/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 70.7/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 70.6/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.5/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.4/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:33
HOTĂRÂREA NR. 70.3/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:31
HOTĂRÂREA NR. 70.2/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:31
HOTĂRÂREA NR. 70.1/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 10:29
HOTĂRÂREA NR. 70/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire trotuare pentru drumuri asfaltate în orașul Intorsura Buzăului"28/09/17 09:57
HOTĂRÂREA NR. 69/2017   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, extindere, modernizare și dotare Atelier școala-Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Întorsura Buzăului...28/09/17 09:54
HOTĂRÂREA NR. 68/2017   privind accesarea Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 Imbunătățirea infrastructurii educaționale, PL-10.1. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobandirea de competențe și învățare pe tot....28/09/17 09:45
HOTĂRÂREA NR. 67/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Centru Cultural Întorsura Buzăului".28/09/17 09:32
HOTĂRÂREA NR. 66/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului".28/09/17 09:31
HOTĂRÂREA NR. 65/2017   privind aprodarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere și modernizare rețea canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județ Covasna".28/09/17 09:25
HOTĂRÂREA NR. 64/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere si modernizare retea de apa în orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna"28/09/17 09:23
HOTĂRÂREA NR. 63/2017   privind aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, Județ Covasna, Faza II"28/09/17 09:20
HOTĂRÂREA NR. 62/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201728/09/17 08:39
HOTĂRÂREA NR. 61/2017   privind Modificarea Și Completarea Hotărârii Nr. 25 Din 2014 A Consiliului Local Întorsura Buzăului17/08/17 15:42
HOTĂRÂREA NR. 60/2017   privind Aprobarea Salariilor De Bază Pentru Funcționarii Publici Și Personalul Contractual Din Cadrul Aparatului De Specialitate Al Primarului Orașului Întorsura Buzăului17/08/17 15:41
HOTĂRÂREA NR. 59/2017   privind Stabilirea Indemnizației De Ședință Pentru Membrii Consiliului Local Întorsura Buzăului17/08/17 15:40
HOTĂRÂREA NR. 58/2017   privind Aprobarea Regulamentului De Organizare Și Funcționare Al Ocolului Silvic Buzăul Ardelean RA17/08/17 15:35
HOTĂRÂREA NR. 57/2017   privind Alegerea Președintelui De Ședință17/08/17 15:30
HOTĂRÂREA NR. 54/2017   privind Modificarea Hotărârii Nr. 89 Din 201617/08/17 15:24
HOTĂRÂREA NR. 53/2017   privind Propunerea Schimbării Destinației Din Spațiu De Învățământ A Unui Teren În Suprafață De 12 Mp Din Curtea Liceului Teoretic Mircea Eliade17/08/17 15:22
HOTĂRÂREA NR. 52/2017   privind Acordarea Unui Ajutor Individual De Minimis Pentru Majorarea Capitalului Social La SC SALUBRITATEA IBSV SRL ÎN INSOLVENȚĂ17/08/17 15:19
HOTĂRÂREA NR. 51/2017   privind Acordarea Unui Ajutor Individual De Minimis Pentru Majorarea Capitalului Social La Societatea Termo Întorsura SRL17/08/17 15:18
HOTĂRÂREA NR. 50/2017   privind Rectificarea Bugetului De Venituri și Cheltuieli Al Orașului Întorsura Buzăului Pentru Anul 201717/08/17 15:16
HOTĂRÂREA NR. 49/2017   privind Aprobarea Contului De Execuție Al Orașului Întorsura Buzăului Pentru Trimestrul II Al Anului 201717/08/17 15:14
HOTĂRÂREA NR. 48/2017   privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații străzi, poduri și podețe din orașul Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 10:47
HOTĂRÂREA NR. 47/2017   privind transformarea a două posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului24/07/17 10:09
HOTĂRÂREA NR. 46/2017   privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 114/2016 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 08:51
HOTĂRÂREA NR. 45/2017   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Intorsura Buzaului in calitate de observatori la probele concursului pentru ocuparea functiei de director/ director adjunct24/07/17 05:31
HOTĂRÂREA NR. 44/2017   privind mandatarea domnului Dragus Ovidiu-Ioan reprezentant al UAT oraș Întorsura Buzăului în AGA Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, să voteze pentru inființarea punctului de lucru la Sita Buzăului24/07/17 05:10
HOTĂRÂREA NR. 43/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201724/07/17 05:08
HOTĂRÂREA NR. 42/2017   privind transformarea unor posturi din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului și al Serviciilor Publice Locale ale Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului21/07/17 05:46
HOTĂRÂREA NR. 41/2017   privind alegerea președintelui de ședință21/07/17 05:35
HOTĂRÂREA NR. 40/2017   privind majorarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de operatorul SC SALUBRITATEA IBSV SRL Întorsura Buzăului21/07/17 05:30
HOTĂRÂREA NR. 39/2017   privind aprobarea listelor privind solicitanții care au acces la locuințe și stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor ANL disponibile în orașul Întorsura Buzăului, județ Covasna21/07/17 05:25
HOTĂRÂREA NR. 38/2017   privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza orașului Întorsura Buzăului21/07/17 05:20
HOTĂRÂREA NR. 37/2017   privind modificarea Hotararii nr.27/2015 a Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, aindicatorilor tehnico-economici si Contributia orasului Intorsura Buzaului21/07/17 05:15
HOTĂRÂREA NR. 36/2017   Privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate, referitor la reglementarea urbana si functionala existenta in zona Str. Prieteniei, nr.FN, Orasul Intorsura Buzaului, Judetul Covasna, in vederea construirii "constructie industriala-hala de productie"21/07/17 05:10
HOTĂRÂREA NR. 35/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201721/07/17 05:05
HOTĂRÂREA NR. 34/2017   privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si de pierderi la societatea TERMO INTORSURA SRL pentru anul 201621/07/17 05:00
HOTĂRÂREA NR. 33/2017   privind modificarea Hotararii nr.8/2014 a Consiliului Local al orasului Intorsura Buzaului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Proiectul21/07/17 04:50
HOTĂRÂREA NR. 32/2017   privind aprobarea documentatiei de Urbanism Plan Urbanistic zonal ,,Zona servicii-Atelier Auto"21/07/17 04:45
HOTĂRÂREA NR. 4/2017   privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare din orașul Întorsura Buzăului pentru anul școlar 2017 - 201822/06/17 11:51
HOTĂRÂREA NR. 28/2017   privind alegerea președintelui de ședință28/05/17 09:22
HOTĂRÂREA NR. 27/2017   privind aprobarea „Planului de mobilitate urbană durabilă Întorsura Buzăului”27/05/17 09:26
HOTĂRÂREA NR. 29/2017   privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pășunilor (pajiștilor) proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului26/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. 31/2017   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201726/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. 30/2017   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pe trimestrul I al anului 201726/05/17 17:28
HOTĂRÂREA NR. privind convocarea Consiliului Local în data de 30 mai 2017 ora 15   DISPOZITIA NR.325 2017 Privind Convocarea Consiliului Local In Data De 30 Mai 2017 Ora 1526/05/17 17:26
HOTĂRÂREA NR. 26/2017   privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a Orașului Întorsura Buzăului 2017-2020”26/05/17 11:02
HOTĂRÂREA NR. 25/2017   privind aprobarea transformării a două funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului25/05/17 10:07
HOTĂRÂREA NR. 24/2017   privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201724/05/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 23/2017   privind utilizarea excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 201623/05/17 10:34
HOTĂRÂREA NR. 1/2017   privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Întorsura Buzăului pe anul 201622/05/17 11:55
HOTĂRÂREA NR. 2/2017   privind aprobarea volumului de masa lemnoasă ce se va exploata pentru anul de producție 2017 din fondul forestier proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:53
HOTĂRÂREA NR. 3/2017   privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura in anul 2017, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.22/05/17 11:53
HOTĂRÂREA NR. 5/2017   privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Întorsura Buzăului membrii în cadrul comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L.22/05/17 11:48
HOTĂRÂREA NR. 6/2017   privind aprobarea transformării a trei funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:47
HOTĂRÂREA NR. 7/2017   privind alegerea președintelui de ședință22/05/17 11:46
HOTĂRÂREA NR. 9/2017   privind numirea administratorilor provizorii la Societatea ”TERMO ÎNTORSURA” întreprindere publică aflată sub autoritatea publică locală a Consiliului Local Întorsura Buzăului22/05/17 11:42
HOTĂRÂREA NR. 10/2017   privind aprobarea contului de execuție al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 201622/05/17 11:40
HOTĂRÂREA NR. 11/2017   Revocarea Hotărârii nr.9/31.01.2017 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului și aprobarea numirii administratorilor provizorii la Societatea TERMO-ÎNTORSURA S.R.L., asociat unic Consiliului Local Întorsura Buzăului22/05/17 11:38
HOTĂRÂREA NR. 12/2017   privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidațiilor ce urmează a fi selectați pentru funcțiile de membrii în consiliul de administrație al Societății TERMO - ÎNTORSURA SRL22/05/17 11:38
HOTĂRÂREA NR. 13/2017   privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public și privat al orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2016, casarea de mijloace fixe și obiecte de inventar propuse de Comisia centrală de casare.22/05/17 11:34
HOTĂRÂREA NR. 15/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 96/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului22/05/17 11:32
HOTĂRÂREA NR. 16/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 88/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului, privind aprobarea documentației tennico-economică și a indicatorilor tehnico-economici22/05/17 11:31
HOTĂRÂREA NR. 17/2017   privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 87/2015 a Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului privind aprobarea preluării finanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Gheorghe Zaharia, sat Brădet”22/05/17 11:28
HOTĂRÂREA NR. 22/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Reabilitare corp cladire Primărie, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna”22/05/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 21/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Modernizare și reabilitare Centrul Cultural, oraș Întorsura Buzăului, județul Covasna”21/05/17 10:35
HOTĂRÂREA NR. 20/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, Faza II”20/05/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 19/2017   privind aprobarea propunerii de includere in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”19/05/17 10:36
HOTĂRÂREA NR. 18/2017   privind aprobarea propunerii de includere în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) a obiectivului nou de investiții ”Extindere și modernizare de apă în orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna”18/05/17 10:37
HOTĂRÂREA NR. 14/2017   privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase din Pâșunea proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului pentru anul 2017, din partida 1111481-CV-17177326 UB T.P.3 Albiile, u.a.17I.14/05/17 10:39