Schimbarea numelui

Cetăţenii români pot obţine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Competența de soluționare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a președintelui consiliului județean, care se pronunță prin emiterea dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 zile de la primirea cererii.

În considererea acestor reglementări, cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă se depun la:

 1. S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, sau prin împuternicire avocaţială
 2. în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România
 3. iar pentru cetățenii care nu au avut niciodată domiciliul în România, la D.S.C. – Sector 1 Bucuresti

Cererera de schimbare a numelui de familie pentru minorul sub 14 ani, se poate face odată cu schimbarea numelui de familie al părinților sau separat.

Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului.

Cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al Romăniei prin grija și pe cheltuiala solicitantului.

Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod
 2. când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume
 3. când, din neatenția ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte
 4. când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia
 5. când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniența străină şi solicită să poarte un nume românesc
 6. când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte sa revină la numele dobândit la naştere
 7. când părinţii și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor
 8. când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă
 9. când sotii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior
 10. când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă
 11. când prenumele purtat este specific sexului opus
 12. când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia
 13. alte asemenea cazuri temeinic justificate

Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. când persoana în cauza a adoptat minori şi doreşte ca aceştia sa poarte un alt prenume
 2. când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revinã la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere
 3. când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcutã prin divorţ, şi doreşte sa poarte numele dobândit la naştere
 4. când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătorește si, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere
 5. când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în forma autentică
 6. când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia
 7. când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopţie
 8. când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.

Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul dintre cazurile menţionate şi să fie însoţită de următoarele acte:

 1. copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea
 2. un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an
 3. consimţământul, dat în forma autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei
 4. declaraţia, în formă autentică, al celuilalt părinte, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui de familie al minorului
 5. autorizarea instanţei de tutelă în lipsa consimţământului prevăzut la lit. d)
 6. cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului
 7. orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Termenul de opoziție:

 1. Față de solicitarea petentului, orice persoană interesată poate face opoziție scrisă și motivată la SPCLEP/ primăria locului de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.
 2. Termenul legal de opoziție este de 30 de zile de la publicarea în M.O. a extrasului din cererea de schimbare a numelui.

Când se constată că dosarul de schimbare de nume este incomplet ori soluționarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, se restituie cu indicațiile corespunzătoare, iar dacă este complet, dosarul se înaintează structurii de evidență a persoanelor, în termen de 5 zile.

Aprobarea schimbării numelui și/sau a prenumelui, va fi comunicată petentului, urmând ca după achitarea unei taxe de 25 lei, acestuia să-i fie înmânată dispoziția în original.

Petentului îi revine obligația prezentării cu originalul dispoziției de schimbare a numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă, cu certificatele de stare civilă în original și chitanta de plată a taxei de schimbare nume, la primaria locului de domiciliu, unde va depune cereri prin care solicită schimbarea certificatelor de stare civilă, potrivit schimbării de nume obținute prin dispoziție.

date
22/05/17 08:16   Cerere Schimbare Nume 22/05/17 08:16
Skip to content